CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Patrick Bond at COP19, 17 NovemberPatrick Bond debates climate and capitalism at COP19 in Warsaw, 17 November

The Climate and Capitalism
A discussion organized by the Feminist Think Tank and Syrena Collective
Sunday, November 17th, 2013 at 18 o’clock at Syrena, 30 Wilcza street (ulica Wilcza 30)

It’s time to refresh the Polish debate concerning the climate. We will discuss the relationship between the accumulation of carbon in the atmosphere and the accumulation of capital. We will ask, „who profits from both polluting and saving the atmosphere?”, and „who pays the bill”? What influence do cliamte politics have on standards of life and what role do they play in the privatization of nature? What experiences and arguments support the demand that cole, gold, oil and other resources should remain in the ground. How and what concrete alternatives can we co-create?

The discussion will be introduced by Patrick Bond and Ewa Charkiewicz. Patrick Bond is an intellectual-activist engaged in the production of critical knowledge and in eco-social and workers movements. He is Professor at the University of KwaZulu-Natal, and Director of the Center for Civil Society (see http://ccs.ukzn.ac.za/), the athor of numerous books and articles on the politics of development, conflicts over resources, extractivism, climate politics and city politics. Ewa Charkiewicz, researcher and activist who works closely with the Feminist Think Tank. See http://www.ekologiasztuka.pl, for texts in the Feminist Think Tank’s and Political Ecology’s online library. She is the co-author of TTFem’s contribution to the special edition of Green News published for the Climate Forum.

Klimat i kapitalizm
Niedziela, 17 listopada, 2013, godz. 18, Syrena ul. Wilcza 3O

Pora przewietrzyc' polska; debate; o klimacie. Odniesiemy sie; do relacji mie;dzy akumulacja; we;gla w atmosferze a akumulacja; kapita?u.Zadamy pytania o kto zarabia tak na „truciu” jak i na „ocalaniu” atmosfery, a komu wszystkie koszty dopisywane sa; do rachunku. Jaki wp?yw maja; polityka klimatyczna i koncepcje zielonej gospodarki na warunki reprodukcji z.ycia codziennego? Jaki jest ich udzia? w prywatyzacji przyrody i w nowych rundach grodzen' wyw?aszczaja;cych ludzi z podstaw do z.ycia? Jakie dos'wiadczenia i argumenty stoja; za z.a;daniami, aby we;giel, z?oto, ropa, czy inne surowce zosta?y w ziemi. Jak i jakie konkretne alternatywy moz.emy wspó?tworzyc'?

Wprowadzenia do dyskusji: Patrick Bond i Ewa Charkiewicz.

Patrick Bond, intelektualista- aktywista zaangaz.owany w produkcje; wiedzy krytycznej i w dzia?alnos'c' ruchów eko-spo?ecznych i pracowniczych, profesor Uniwersytetu Kwa Zulu-Natal, dyrektor Os'rodka na Rzecz Spo?eczen'stwa Obywatelskiego (Zob. http://ccs.ukzn.ac.za/), autor ksia;z.ek i artyku?ów, w tym na temat polityk rozwoju, konfliktów o surowce, ekstraktywizmu, polityki klimatycznej, polityki miejskiej.

Ewa Charkiewicz, badaczka i aktywistka, zwia;zana z Think Tankiem Feministycznym. Teksty na www.ekologiasztuka.pl, w bibliotekach online Think Tanku Feministycznego i Ekologia Polityczna. Wspó?autorka wk?adki TTFem do specjalnego numer Zielonych Wiadomos'ci na Szczyt Klimatyczny.PHOTOS|  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy