CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


isiZulu Articles & TranslationsSouth African oil spill pollutes rich whites’ playground
Patrick Bond
Ukuchitheka kwamafutha aseNingizimu Afrika kungcolise lapho kubusa khona izicebi ezimhlophe
Translation Faith ka-Manzi

Deadly economic violence of the big banks
Vanessa Burger
Udlame olubulalayo lezomnotho lwamabhange amakhulu
Translation Faith ka-Manzi

BRICS and the tendency to sub-imperialism
Patrick Bond
IBRICS ngokuba ngamazwe abusela amanye abusa ngokusabalala ezifundazweni zawo
Translation Faith ka-Manzi

SA: Climate alarm is ringing but ANC government is failing to act!
Oliver Meth
Ukwethusa kwesimo sezulu kusabalele kakhulu kodwa uhulumeni kaKhongolose awenzi lutho!
Translation Faith ka-Manzi

Media Meltdown: Emails Disclose Who Really Runs the South African Show.
Patrick Bond
Imiyalezo enokucekela phansi abezindaba iveze ukuthi ubani ngempela ophethe lelizwe
Translation Faith ka-Manzi

Africa suffers from climate change
Oliver Meth
iAfrika ibhekene nengqinamba yokushintsha kwesimo sezulu:Ukuguquka kwezimo zezulu ikhona okunobungozi kakhulu ukuthi kungasweleki ukudla eAfrika
Translation Faith ka-Manzi

The BRICS remix climate damage and corporate collusion
Patrick Bond
IBRICS ibhebhethekisa ukungamukeli kwePitoli isimo sokuguquguquka kwezulu
Translation Faith, ka-Manzi

Obama, Zuma and the Washington-Pretoria-Tel Aviv Relay
Patrick Bond
Ukujikileza kukaObama,noZuma ngokusebenzisa ngeWashington-nePitoli kanye neTel Aviv
Translation Faith ka-Manzi

The 'World Versus Bank' Seen from South Africa
Patrick Bond
Ukumelana komhlaba neBhange’ njengokubona kweNingizimu
Translation Faith ka-Manzi

In Fortaleza, BRICS Became Co-Dependent Upon Eco-Financial Imperialism
Patrick Bond
EFortaleza, iBRICS iyaqhubeka ‘ngokuzimelela’ kwbatshali bezimali baseNtshonalanga abangabhekeleli ezemvelo
Translation Faith ka-Manzi

UMalusi Gigaba ngabe usichomela ngba singenamandla futhi singabantukazana?
Faith ka-Manzi

SA: 20 years on, ‘very good story’ of ANC ‘social democracy’ needs tough questioning
Patrick Bond
INingizimu Afrika: Eminyakeni engu20, ‘udaba oluhle kakhulu’ ngoKhongolose ‘kwinhlalakahle yokubuswa ngentando yeningi’ oludinga imibuzo ejulile
Translation Faith ka-Manzi

Which way forward for the BRICS in Africa?
Patrick Bond
Iyiphi indlela eyaphambili ngeBRICS eAfrika?
Translation Faith kaManzi

What, really, did the ANC deliver? Tokenistic social policy
Patrick Bond
Ngaphandle kwemigomo yezenhlalakahle yokuthiba abantu
Translation Faith kaManzi

Minister Gordhan, please splash water and financial relief on fast burning SA
Patrick Bond
Ngqongqoshe Gordhan, siyakucela ukuthi usabalalise amanzi kanye nokusikhulula ebugqileni bezimali kwiNingizimu Afrika evuthayo
Translation Faith kaManzi

Infrastructure ‘fast-track’ may trip up government and corporations
Patrick Bond
Ukwenza masinyane izizinda kungawisa izimboni ezinkulu kanye nohulumeni
Translation Faith kaManzi

Extreme Weather and Greenhouse Gas
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Izimo ezinzima zezulu kanye nokunyuka kokukhiqizwa kwezizisisi ezingcolisa umoya kubiza ukuthi izishoshovu ezilwela ubulungiswa besimo sezulu zizinikele kakhulu.

Urgent need to detox pollution-hit South Durban
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Isidingo esibalulekile sokuhlanza iNingizimu neTheku ehlaselwe kakhulu ngokugcoliswa komoya wayo.


Murder in Cato Manor
Faith ka-Manzi
Translation Faith ka-Manzi
Laba abahlwempu kakhulu bazosala kakhulu emuva ngaphandle umangabe labo okuyibona okufanele balungise lesimo ngokubasiza bavezwe obala futhi umphakathi wazi ukuthi basebenza kanjani

Protest and Repression in South Africa
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Ukubhikisha kanye neNgcindezi eNingizimu Afrika

South Africa’s sub-imperial seductions
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Ukuyenga kweNingizimu Afrika kokubusa lelizwekazi

The Neoliberal Loo
Patrick Bond, Dudu Khumalo and Simphiwe Nojiyeza
Translation Faith ka-Manzi
Indlu Yasendle Yombuso Wongxiwankulu

The commodification of crap and South Africa’s toilet apartheid
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Izinkinga zezamanzi aseThekwini: isidididi ngesimo semvelo, Ukwehliswa kwmaFlegi Asibhakabhaka, ezasendlini zokuya ngaphandle zongxiwankulu, Ukufa kofisho kanye nokugcwala kwendle olwandle

Hard Lessons from Hurricane Sandy
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Kunzima esikufunde kwisiphepho uSandy

Fifa police state takes precedence
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Umbutho wamaphoyisa wenza iFifa ibaluleke kunathi

Kungani iNingizimu Afrika ibe noQhekeko?
NguThandokuhle Manzi noPatrick Bond

Xenophobia and Civil Society: Durban’s Structured Social Divisions
Amisi Baruti, Patrick Bond, Nokuthula Cele, Trevor Ngwane
Translation Faith ka-Manzi
Ukucwaswa kwabokufika kanye nabezemiphakathi: Ukwahlukanisa kwaseThekwini Okuhleliwe

Sutcliffe’s South Durban revenge
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Izwe elicwasa abokufika kanya namaphoyisa akuphikayo lokukucwasa


Xenophobic society and xeno‑denialist police
Faith ka-Manzi
Translation Faith ka-Manzi
Izwe elicwasa abokufika kanya namaphoyisa akuphikayo lokukucwasa

A township movement prepares to 'Occupy
China Ngubane
Translation Faith ka-Manzi
Inhlangano yabahlali basemjondolo ilungiselele ‘Ukuthatha’

Inclusive green growth or extractive greenwashed decay?
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Ukukhula koluhlaza okuhlanganisayo, noma ukumbiwa kokubolile okuluhlaza?

Isahluko Sokuqala
Patrick Bond noAshwin Desai Umhumushi – Faith ka-Manzi

Renewing contradictions with Ronnie Kasrils
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Sibheka kabusha ubuhixihixi mayelana noRonnie Kasrils

Will world prices collapse as Mugabe’s generals loot Marange?
Khadija Sharife

State failure, market failure and civil society failure
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Ukwahlukeka Kombuso, ukwahluleka kwezimakethe kanye nokwahluleka kwezakhamizi

ICOP17 inqotshwe uBandlululo Lwesimo Sezulu

After last week’s COP17 autopsy, SA’s environmental justice movement also left fingerprints on the corpse
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Ukwahlukeka Kombuso, ukwahluleka kwezimakethe kanye nokwahluleka kwezakhamizi

Hot air from Pretoria: President Zuma’s ‘sustainability’ talk rebutted by his pro-pollution walk
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Umoya oshisayo oqhamuka ePitoli

Economic advice that can hurt the poor
Patrick Bond and Khadija Sharife
Translation Faith ka-Manzi
Ukwelulekwa ngezomnotho okungalimaza abampofu

Looting Durban: Can Durban Recover From City-scale Neoliberal Nationalism?
Patrick Bond,
Translation Faith ka-Manzi
Ukuxhashazwa kwezimali ngobudedengu bezimali zabakhokhintela baseThekwini

Greenwashing doesn’t disguise the dirt
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Amanani kagesi kanye namatrucki agijima kakhulu angayiphoxa iCOP17 eThekwini

Will Durban be a Conference of Polluters?
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Kusukela eBonn kuya eThekwini, imihlangano emayelana nesimo sezulu ayizingqungqthelq zabangcolisi bomoya womkhathi

The insider-outsider climate quandary
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Indaba Ingaphakathi engabazisa ngesimo sezulu

Another economically miserable year ahead
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Asizilungiseleni ubuhixihixi kwezemnotho nangalonyaka

Climate capitalism’ won at Cancun - everyone else loses
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Ongxiwankulu abazicebisa ngeSimo seZulu’ banqobile eCancun - thina sonke sangaphumelela

Six red cards for Fifa
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Amathikithi ayisithupha abomvu ngoFIFA

The party may not be worth the hangover
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Kungenzeka ukujabula kakhulu ngeNdebe Yomhlaba kusengokunye ngakusasa

Why we need to stand up and shout louder still
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Kungani sidinga ukusukuma simemeze kakhulu kunakuqala

Restriction of Expression
Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Ukulawulwa mayalana nokukhuluma okukhululekile

The COPE break is not enough
Ashwin Desai
Translation Faith ka-Manzi
Ukuqhamuka kweCOPE akwanele

Out of the frying pan into the fire
Mkhungo, Bongani
Translation Faith ka-Manzi
Ukuphuma Ebhodweni Ungene Emlilweni

Movin' on up on the Southside :Continued success for civil society in Chatsworth.
Rebecca Hinely
Translation Faith ka-Manzi
Abahluphekayo baphumelela kanjani ezimpini zabo

Human rights have been drowned. - Patrick Bond, Rebecca Hinely and Oliver Meth
Translation Faith ka-Manzi
Amalungelo esintu avele agqitshwa

A hangover from the past.
By Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Ibhabhalazi Langayizolo

South African financialisation reflects world economic problems
By Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Isimo sezimali eNingizimu Afrika sikhombisa izinkinga zomnotho ezikhungethe umhlaba wonke

Power-sharing or power-snaring?
By Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Umbuso wokubambisana noma umbuso wendlovuyangena?

Inzima impilo emphakathini wase - Cato Manor
By Zethu Phoswa

Civil society must confront abuse of power
By Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Imiphakathi kumele ilwe nokuhlukunyezwa kwemibuso

Women of South Africa Unite
By Faith ka Manzi
Translation Faith ka Manzi
Bantu Besifazane Hlanganani

AIDS, youth, women and civil society
By Oliver Meth
Translation Faith ka-Manzi
INGCULAZA, ABASHA, ABESIFAZANE KANYE NOMPHAKATHI

Wentworth becomes a war zone again: Pollution, gangsterism and violence are on the increase.
By Oliver Meth
Translation Faith ka-Manzi
Izindawo zokucanasa ebusuku yizo ezidala udlame eWentworth
UMkhandlu weDolobha laseThekwini wenza iphutha elikhulu lapho unuka izimvume zokuhweba ngotshwala Elokishini laseWentworth


The water case victory lessons to strengthen our struggle
By Trevor Ngwane
Translation Faith ka-Manzi
IMPUMELELO ECALENI LAMANZI IZIFUNDO EZINGAQINISA UMZABALAZO WETHU

UKUPHUMELELA ENGXENYE KWEMIPHAKATHI
By Patrick Bond & , Orlean Naidoo Translation Faith ka-Manzi

Patrick Craven at the CCS & IOLS workers festival
By Patrick Craven
Translation Faith ka-Manzi
Ukushikashikeka wabasebenzi

Siphiwe Nojiyeza, Baruti Amisi and Dudu Khumalo presentations to SA Water Caucus sanitation workshop, 15-17 February 2008
Translation Faith ka-Manzi
Esasithi kubhidlizwe gubandlululo

Wars in the Middle East: What itizen's Movements Can Do
By Phyllis Bennis
Translation Sibongile Khoza

Where to Zimbabwe
By Patrick Bond
Translation Faith ka-Manzi
Kwenzekani ngeZimbabwe?

Marx @ KwaSuka
By Dennis Brutus
Translation Faith ka-Manzi
Umarx ethekwini.

Vumeni izingane zethu zifunde
By Faith ka-Manzi

Intambo ayiyona impendulo, Mnumzame Mongameli kaKhongolose
By Faith ka-Manzi

Izintango Namafasitela - ibhalwe nguNaomi Klein yahunyushwa
By Naomi Klein,
Translation Nontobeko Hlela

The Communist Manifesto (Zulu translation)
By Karl Marx Frederick Engels
Translation. Ramadiro

Racial Identity Still Goes Deep in Education
By Oliver Meth
Translation Faith ka-Manzi
Ukwahlukaniswa ngobuzwe kusaqhubeka kakhulu kwezemfundo

So when do we get serious about HIV/Aids?
By Oliver Meth
Translation Faith ka-Manzi
Sizidonselani izinyawo ngesimo segciwane lengculazi

A Review of Peter McLaren's Wolpe Lecture 25 May 2006: Freire's Critical Pedagogy and Contemporary Liberation Struggles
By Ntokozo Mthembu

Life for women is an ongoing state of war
By Annsilla Nyar
Translation Faith ka-Manzi
Ukuhlukunyezwa kwabesifazane kungenele kakhulu emphakathini kanye asemakhaya, futhi amazinga esihluku aphezulu ngokwethusayo Impilo yabesifazane impi engapheli

Mhlengi Khumalo is gone
By Richard Pithouse

Confronting Empire
By Arundhati Roy
Translation Manana, TF
Ukubhekana Nombuso

The greatest threat to future stability in our country vs The Greatest Strength of Abahlali basemjondolo Movement S.A
By Sbu Zikode

 Other Publications
 isiZulu Articles & Translations

 Publications Index
 CCS pays tribute to Guy Mhone and José Negrão: Briefings’ in the March 2007 Review of African Political Economy By Patrick Bond 
 Special issue of the University of South Africa Development Studies journal Africanus, November 2007 
 Eye on Civil Society 
 Giving & Solidarity: Resource flows for poverty alleviation a development in South Africa Edited by Adam Habib & Brij Maharaj 
 A Political Programme for the World Social Forum ? Democracy, Substance and Debate in the Bamako Appeal and the Global Justice Movements Edited by Jai Sen, Madhuresh Kumar, Patrick Bond & Peter Waterman 
 The Accumulation of Capital in Southern Africa Edited by Patrick Bond, Horman Chitonge & Arndt Hopfmann 
 Beyond Enclavity in African Economies Edited by Patrick Bond, with contributions by Adebayo Olukoshi, Judica Amri-Makhetha, Omano Edigheji, Tawanda Mutasah, Thandika Mkandawire  
 Research Reports 
 Research Reports 2006 Vol 1: Yonk' Indawo Umzabalazo Uyasivumela: New Work From Durban 
 Research Reports 2005 Vol 2: Problematising Resistance 
 Research Reports 2005 Vol 1: From Local Processes To Global Forces 
 Wolpe Lectures & Reviews 
 Articulations: A Harold Wolpe Memorial Lecture Collection 
 Seminars 
 CCS Annual Reports  
 2009 Annual Report 
 2007 Annual Report  
 2006 Annual Report 
 2005 Annual Report 
 2004 Annual Report 
 2003 Annual Report 
 2002 Annual Report 
 CCS Newsletters 
 CCS NewsLetter: January-August 2007  
 CCS NewsLetter: May-August 2006 
 CCS Newsletter: January-April 2006 
 CCS Newsletter: May-August 2005 
 CCS Newletter: January-April 2005  
 Other Publications 
 Inquiring Activism: The Centre for Civil Society Five Years On David Sogge  |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy