CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


CCS debates climate ‘solutions’, critiques carbon trade

As a founder member of the Durban Group for Climate Justice in 2004, CCS’s Environmental Justice Project

 • supports the new Climate Justice Now! South Africa chapter

 • honours local eco-justice leader Sajida Khan (1952-2007) for her fight against Bisasar Road emissions trading

 • links SA climate damage to electricity overconsumption by SA’s minerals-energy complex

 • promotes higher and cheaper electricity consumption by low-income people, especially women

 • works with the South Durban Community Environmental Alliance against local emitters

 • researches trends in climate change and carbon markets

 • reports regularly on local/national/global campaigns by civil society against greenhouse gas emissions and planetary destruction, and

 • explores alternative Climate Justice strategies to mitigate emissions and finance adaptation


 • Project members
 • Patrick Bond

 • Rehana Dada

 • Oliver Meth

 • Trevor Ngwane

 • Khadija Sharife

 • Dudu Khumalo

 • Orlean Naidoo

 • Simphiwe Nojiyeza


 • Long articles and books on carbon trading

  Climate Change, Carbon Trading and Civil Society: Negative Returns on South African Investments co-edited by Patrick Bond, Rehana Dada and Graham Erion, Second edition, Amsterdam, Rozenberg Publishers, and Pietermaritzburg, University of KwaZulu-Natal Press, November 2008 (208 pp).

  The State of the Carbon Trading Debate, by Patrick Bond, Capitalism Nature Socialism, 19, 4, 2008, pp.1-18

  Privatization of the Air turns Lethal: Pay to Pollute’ Principle Kills South African Activist Sajida Khan, by Patrick Bond, Capitalism Nature Socialism, 18, 4, 2007, pp.6-37.

  Trouble in the Air: Global Warming and the Privatised Atmosphere, co-edited by Patrick Bond and Rehana Dada, Durban, UKZN Centre for Civil Society and Amsterdam, Transnational Institute, October 2005 (225 pp).

  South African Carbon Trading: A Counterproductive Climate Change Strategy, by Patrick Bond and Graham Erion, in D.McDonald (Ed), Electric Capitalism, Pretoria, Human Sciences Research
  Council, 2008, pp.338-358.

  Bond climate articles July-Oct 2009

  The Durban Declaration on Carbon Trading October 2004

  Interview with Trevor Ngwane
  by Trevor Ngwane, New Left Review, July-August 2003

  Repaying Africa for Climate Crisis: Ecological Debt as Development Finance Alternative to Carbon Trading, by Patrick Bond, forthcoming in S. Böhm and S. Dabhi (Eds), Upsetting the Offset: The Political Economy of Carbon Markets, London, MayFlyBooks, 2009.  Work in Progress

  Climate Crisis and Contested Geographies of Carbon Trading, by Patrick Bond, forthcoming in Antipode, 2010.

  Community Resistance to Energy Privatization in South Africa, by Patrick Bond and Trevor Ngwane, forthcoming in K.Abramsky (Ed), Emancipating Energy? Global Struggles over the Transition to Renewable Energy, San Francisco, AK Press, 2010.

  Short articles:

  Carbon trading: Colonising the atmospheric commons, by Khadija
  Sharife, Pambazuka, 5 November 2009,

  When the climate change center cannot hold, by Patrick Bond, ZNet, 25 October 2009,

  Seattle’ Copenhagen call, as Africans demand reparations, by Patrick Bond, ZNet, 6 September 2009,

  A climate-poverty challenge in South Durban, by Vanessa Black, Patrick Bond, Rehana Dada and Desmond D’Sa, Mercury, 19 August 2009

  Shell on trial while Nigerians are slaughtered, by Khadija Sharife and Patrick Bond, ZNet, 25 May 2009,

  Ecological debt and our center’s survival, By Dennis Brutus and Patrick Bond, ZNet, 22 August 2008,

  From False to Real Solutions for Climate Change, by Patrick Bond, ZNet, 6 January 2008,

  Who killed Sajida Khan?, by Patrick Bond, ZNet, 18 July 2007

  Rearranging deck chairs on the climate change Titanic, ZNet, 29 November 2005,

  World Bankers and oil barons loot Africa, by Patrick Bond, ZNet, 4 October 2005,

  South Africa: Durban’s perfume rods, plastic covers and sweet-smelling toxic dump, by Trusha Reddy, Pambazuka, 24 February 2005,

  Putting a price on fresh air, by Patrick Bond and Rehana Dada, Mail & Guardian, 17 January 2005,

  Fake Forests, Extractive Industries And Elusive Aids Medicines, by Patrick Bond, ZNet, 1 March 2004,

  Sparks in the Townships, by Trevor Ngwane, New Left Review, July-August 2003,

  Commodification: Kyoto threatens, WSF inspires resistance, by Patrick Bond, ZNet, 5 March 2003,

  Sustainable’ South Africa?, by Patrick Bond, ZNet, 12 July 2001,

  Online Video

  Patrick Bond debates Chicago Climate Exchange founder Richard Sandor (Al-Jazeera, March 2009): http://www.youtube.com

  Patrick Bond lecture (7 parts) on climate justice and carbon trading (March 2008)
  http://www.youtube.com/watch?v=Ds2NSOaI-ro&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=9lvVqMgtPBA
  http://www.youtube.com/watch?v=qOGm4B7HG_c
  http://www.youtube.com/watch?v=Lno01CZIL3Q
  http://www.youtube.com/watch?v=ijpl5aa6kTU
  http://www.youtube.com/watch?v=2X4zzRsBifw
  http://www.youtube.com/watch?v=JX3hErQclYw

  Patrick Bond short and simple on carbon trading (November 2006)
  http://www.youtube.com/watch?v=xRU4g9DsmdA  Indaba yesixazululo ngesimo sezulu
  Ngu Annie Leonard

  Ngiyajabula ukuthi umhlaba usuyahlangana mayelana nokubhekelwa
  kokushintsha kwesimo sezulu. Ngenkathi ngiqala ukuzwa ukuthi abaholi
  bethu bayahlangana ukukhuluma ngezixazululo, ngaphefumula kakhulu.
  Awuzange wena?

  Ngase ngithi, awuthi ngime kancane. Ngabe bahlelani ngalenkinga? Ngase
  ngiyabheka. Futhi kufanele ngikutshele, akuzozonke izixazululo
  abazenzayo engingazibiza ngezixazululo. Empeleni, isixazululo esihamba
  phambili, esaziwa njengokuhwebelana ngomsizi, isona esiyinkinga enkulu.

  Manje ngiyazi ukuthi lokhu engizokutshela kona into yokugcina ofune
  ukuyizwa, kodwa ikusasa lomkhathi wethu lisenkingeni enkulu, ngakho-ke
  kufanele sibe nesikhathi ukuze sazi ukuthi kwenzekani la.

  Kulungile, ake sihlangane nalamadoda enhlizweni yalokhu abakubiza ngesixazululo. Bahlanganyele namadoda aqhamuka kwiEnron abaqhamuka nesu lokuhweba ngamandla, futhi abezimali bakuWall Street njengoGoldman Sachs ibona abadala insambatheka yezikweletu zomhlaba.

  Umsebenzi wabo ukuqhamuka namasu amasha okuthengisa ezimakethe. Bathatha izingxenye ezinkulu zenzuzo bese kuthi uma wonke umuntu kanye nogogo babo sebefuna ukuba yingxenye, bese bethatha izimali ezinkulu ngenkathi imakethe isikhula ngamandla bese iyafadalala.

  Isu labo lokugcina liye lafadalala manje sebenesu elisha lezimakethe –
  ukuhwebelana ngomsizi ongcolisa umoya emkhathini. Basemkhankaseni
  wokuqala isu elizodla izigidigidi ezibalelwa kumabhiliyoni amathathu
  amadola, kodwa uma lilisu lingasaphumeleli, ngeke nje lihambe nokonga
  kwakho kweminyaka, kodwa lizohamba nakho konke!

  Ngakho-ke lwenzeka kanjano loluhwebo?
  Empeleni, bonke ocwepheshe bezesayensi bavumelana ngokuthi kufanele
  sehlise izinga lokungcola emkhathini esibalweni esingu350ppm uma sifuna
  ukugwema isimo esibi kakhulu sezulu. EMelika, kusho ukwehlisa ukukhipha
  umsizi ongcolisa umoya emkhathini ngamaphesenti angamashumi
  ayisishagalombili – mhlawumbe futhi kakhulu kunalokho – ngonyaka ka2050.
  Amashumi ayisishagalombili!

  Manje ukuthi inkinga yethu umnotho wethu womhlaba uhambe phezu
  kokukushiswa kwezimila zemvelo, ekhiqiza umsizi: izimboni ezenza yonke
  lemikhiqizo, imikhumbi kanye namatrukhi ahambisa lemikhiqizo emhlabeni
  wonke, izimoto zethu kanye namabhilidi kanye nezimpahla
  esizisebenzisayo, cishe ukuba yonke into.

  Ngakho-ke sizolehlisa kanjani izinga lomsizi ngamaphesenti angamashumi
  ayaisishagalombili singaphindeli ekuhlaleni njengezinjinga?

  Labasungulu baloluhwebo bathi indlela yemakethe entsha yokudayisa
  ngomsizi iyona ndlela ephambili engasombulula lokhu.

  Igxathu lokuqala kungaba ukwenza ohulumeni emhlabeni jikelele ukuvuma
  ukuba nesikalo esithile sokukhiqiza umsizi ongcolisa umoya emkhathini
  njalo ngonyaka. Lokho ngikubona kuyisu elihle kakhulu.

  Ngakho-ke bazoqinisekisa kanjani ukuthi ukukhiqizwa komsizi ongcolisa
  umoya emkhathini kuhlala ngaphansi kwalesosikalo? Bathi ohulumeni
  bayosabalalisa izimvume eziyisibalo esithile zokungcolisa umkhathi.
  Unyaka nonyaka kuyoba nezimvume ezimbalwa uma silandela lelisu labo
  ukuze sifinyelele emgomeni wethu

  Izinkampani ezinombono nazo zizohlanganyela ezinhlelweni zokuhlanzwa
  nokuqhubekela phambili okuhlelekile. Ngenkathi izimvume sezincipha,
  zizobiza kakhulu, ngakho-ke, izinkampani ezinezimvume eziningi
  ziyozidayisela ezinye izinkampani ezisazidinga.

  Ilapho-ke kungena khona ukuhwebelana.
  Umqondo ukuthi uma sihambisana nalelisu, akuzubaluleka ukuthi ubani ongcolisa umkhathi noma onombono. Sizohlangabezana nokuhlanzwa kwesimo sezulu, sivimbe insambatheka. Futhi lamadoda athatha izigidi ngenkathi eqhamuka nalelisu lokuhlanzwa kokugcoliswa komkhathi, ngisho phela imakethe.

  Asiphephise umkhathi, sithole imali, yini engeke siyithande, ngempela?
  Abanye abangani bami bayaqikelela ngaloluhwebo. Iningi lezinhlangano
  elimele umkhathi ohlanzekile engizihloniphayo ziyakholelwa kulokhu.
  Bayazi ukuthi akusona isixazululo esingungqaphambili futhi abathandi
  ukuthi ikusasa lomkhathi wethu libe sezandleni zalamadoda, kodwa babona
  ukuthi igxathu elibalulekile futhi kungcono kakhulu kunokuba kungenziwa
  lutho. Angikaqiniseki ngalokho.

  Futhi akumina ngendwa. Iningi lochwepheshe lososayensi, abafundi,
  abalimi, kanye nabahwebi abanombono bathi “akumiwe kancane”!

  Empeleni ngisho nchwepheshe bezokuhweba abaqhamuka nalelisu bathi lokhu kungase kungasizi ukushintsha isimo sezulu. Yilokhu okwenza ngicabange ukuthi baqinisile.

  Uma kuziwa ebugebengwini bezimali, njengesubprime mortgages njengamasu oBernie Madoff’, kuhlale kunobuhumusha. Futhi maningi amahumusha ahambisana nalelisu.

  Usathane wokuqala ukuthi kunikezwe izimvume zamahala, yingakho abanye
  abantu lelisu belibiza ngendlela yokunikelwa. Kulenqubo, izimboni
  ezinkulu ezenza umsizi ongcolisa umoya wasemkhathini ziyothola izimvume
  eziningi ezibizayo mahala. Mahala!

  Ngenkathi zingcolisa kakhulu umoya wasemkhathini, ziyothola kakhulu
  futhi izimvume.

  Kungathi siyababonga futhi ngokudala lenkinga kwasekuqaleni.
  Emazweni aseNyakatho, bake bazama ukunikezela lezizimvume mahala. Inani lezimvume lagxuma kakhulu, inani lamandla lagxuma kakhulu kubathengi, futhi uyazi kwenzekalani?

  Ukukhiqizwa komsizi ongcolisa umoya emkhathini kwakhuphuka kakhulu!
  Ingxenye eyenzeka ukuthi abangcolisi bomoya womkhathi benza inzuzo
  yezigidigidi zamadola. Ochwepheshe bezokuhweba baseMIT bathi leyonto
  ingenzeka futhi lapha eMelika.

  Lezozigidigidi ziqhamuka EMAPHAKETHENI ETHU. Isixazululo sangempela
  singafaka leyomali ekumiseni isimo esibi sezulu.

  Esikhundleni sokunika izimvume kubakhiqizi bomsizi ongcolisa umoya womkhathi, singazidayisa futhi sisebenzise imali uku: ukwakha umnotho wamandla ohlanzekile noma sinike izakhamuzi izimali zokukhokhela amafutha abizayo ngenkathi silungiselela ukungena ohlelweni lomnotho wamandla ahlanzekile noma sisizane nalabo abahlaseleka kakhulu ngenxa yokugcola komoya womkhathi. Abanye bakubiza lokhu ngokukhokha izikweletu zokubulala okwemvelo

  Njengoba thina mazwe ayizigwili kakhulu singabangcolisi kakhulu bomoya
  wasemkhathini amakhulu eminyaka, futhi saphila izimpilo eziphambili
  kakhulu, ngabe asinawo umbono wokuthi sisize labo abahlaseleke kakhulu?

  Kufana nokuthi senze umcimbi omkhulu, sangabamema omakhelwane bathu sase sibanika ukuthi bakhokhela umcimbi wethu. Lokho akukuhle neze.

  Uyazi ukuthi ekhulwini lweminyaka ezayo, ngenxa yokushintsha kwesimo
  sezulu, iziqhingi eziningi zingagcina ziminzile futhi iNhlangano
  Yomhlaba ithi abalimi abayisishagalolunye kwabayishumi bangalahlekelwa
  indlela lokumilisa ukudla.

  Ngabe isixazululo sangempela ngeke senze labantu bazuze kunalabo
  abangcolisa umoya womkhathi?

  Usathane wesibili ubizwa ngokuHolela.
  Izimvume zokuholeleka (offsetting) zidaleka ngenkathi inkampani yehlisa noma inciphisa ukukhiqiza umsizo ongcolisa umoya emkhathini. Bese bethola imvume abangayidayisela omunye umngcolisi womoya womkhathi odinga imvume yokukhiqiza omunye umoya ongcolile. Empeleni , ukwenza kokukodwa kuholela kokunye. Ingozi ekuholeleni ukuthi kunzima ukuqinisekisa ukuthi umoya ongcolile emkhathini ususiwe ukuze kwenzeke imvume. Kodwa futhi lezizimvume zibiza imali enkulu

  Lokhu kudala indlela eyingozi eyenza kube khona ukuholeleka enkohlisweni
  – kokwenza inkohliso.

  Kwezinye izingqinamba inkohliso akuyona umphelandaba, kodwa kuloludaba
  kuyikhona. Futhi kunenkohliso eningi eyenzekayo.

  NjengaseIndonesia, imboni iSinar Mas igawule amahlathi okuzimilela,
  yadala ukumosheka kwemvelo namasiko. Bathe besuka babethatha umhlaba
  osumoshekile batshala izihlahla zamafutha epalm.Qagela ukuthi batholani
  ngalokho? Yebo, izimvume zokuholeleka.

  Ngabe umsizi ongcolisa umoya emkhathini uyaphuma? Cha umsizi ongcolisa
  umoya emkhathini uvele uyangena? Ngingakufungela lokho.

  Izinkampani ziyaholeleka ngaphandle kokwenza lutho.
  Njengabezimboni ezingcolisa umoya emkhathini ezithi bezihlele ukuzinweba ngamakhulu amabili amaphesenti kodwa behlisa izinhlelo zabo ngekhulu lamaphesenti. Ngokusho kanjalo okungenalusizo, bathola izimvume zokuholeleka – izimvume abangazidayisela abanye ukuze nabo bangcolise kakhulu umoya wasemkhathini! Lokhu kungubuphukuphuku!

  Isibalo somkhonyovu siningi futhi emibi kakhulu yenzeka emazweni
  aseNingizimu ahluphekayo lapho izimboni ezinkulu zenza noma yini
  eziyithandayo, kunoma ubani ezifuna ukwenza kuyena. Bese kuthi
  nemithetho exegayo yenza baqhubeke nokuthola izimvume zokuholeleka
  ukwenza noma yini.

  Usathane wokuqala kanti okwesibili, ukunikelela kanye nokuholeleka, kwenza lesisimo sibe ngesingenabo ubulungiswa futhi esingenamthelela osizayo. Kodwa usathane wokugcina, engimbiza ngokubheka eceleni, ukwenza kube yingozi kakhulu.

  Masibheka nje, zikhona ngempela izixazululo, kodwa lendlela entsha yokuhweba enokuxega kanye nezithembiso zabanemali yenze abantu abaningi bakhohlwe ngezixazululo zangempela.

  Asikasondeli nakancane ngesivumelwano somhlaba wonke ngokuhweba ngomsizi uma siqala sibheka, futhi lokhu ikhona okumayelana nokuhweba. Kodwa esikhundleni sokugcizelela ngendlela enobulungiswa, sigijimela ukuhweba kanye nokuholeleka.

  Mayelana nazozonke iznhlobo zokuholeleka ezingamanga, kanye nokunikelela kwabangcolisa umkhathi, kanye nokwehluleka ukubhekana nokungabikhona kobulungiswa mayelana nokushintsha kwesimo sezulu ucabanga ukuthi amazwe aseNingizimu angakwazi ukuhlanganyela nathi emhlabeni wonke? Ngiyakungabaza lokho. Umangabe izincomo zokuhweba zisimisa ukuthi sivale umsizi, lokhu kungukubheka eceleni okunobungozi kakhulu.

  Asidingi ukuthi lamadoda aqhamuke nezindlela ezintsha zezixazululo.
  Thina – kanye nohulumeni bethu – singenza imithetho sizenzele thina.

  Ezweni lakithi, sesinawo umthetho – Umthetho Womoya oHlanzekile (Clean
  Air Act) – oqinisekisa ukuthi umsizi ongcolisa umoya wasemkhathini futhi
  inhlangano emelene nokuhlanzwa kwemvelo ekufanele iwuvale. Ngakho-ke
  silindeni? Phambili ngeEPA phambili! Valani lomsizi!

  Empeleni . umthetho waseMelika mayelana nokuvalwa kanye nokuhweba
  owathulwa ngo2009 ibukela phansi iClean Air Act, bese ishiyela
  abezimakethe ukulungisa lenkinga. Uma ukuvala kanye nokuhweba kwenza
  buthakathaka ukuthi senze imithetho eqinile, lokhu kungukubheka eceleni.

  Izakhamuzi zomhlaba ezinakekelayo ngalenkinga kufanele ziphumele obala
  futhi ziphoqe ukuthi kwenziwe kabusha iminotho ezosiyekisa ukusebenzisa
  izimpahla zemvelo. Kodwa ukuvala kanye nokuhweba kwenza izakhamuzi
  zicabange ukuthi yonke into izolunga uma sishayela kancane, sishintsha
  amalambu kamandla kagesi bese kuthi lamadoda aqhubeke nokunye. Uma
  ukuvala kudala intuthuko engamanga, indlela eyingozi le yokubheka eceleni.

  Lezizincomo zokuvala nokuhweba indlela nje yokuqhubeka nezamabhizinisi.
  Njengamanje, iMelika ixhasa amandla ezimpahla zemvelo kakhulu
  kunezimpahla eziphindwa zisetshenziswe. Ini! Akufanele ngabe sixhasa
  izimpahla zamandla emvelo nhlobo!

  Lamadoda ungathi awaboni ukuthi indlela elula ukugcina umsizi uphephile
  emhlabathini.

  Isikhulu sezombusazwe saseMelika,uRick Boucher, ongumngani omkhulu
  wezimboni zamalahle yena uvotela ukuvala nokuhweba. Uthi lokhu
  “kuqinisekisa izimboni ukuthi ziqhubeke nokusebenzisa amalahle”.

  Akukho mthetho oncoma ukusetshenziswa kwamalahle ongavimba ukushintsha kwesimo sezulu. Nhlobo.

  Ukuvala, imithetho eqinile, ukusukuma kwezakhamuzi, kanye nezimali
  zomsizi ukuze sikhokhe izikweletu zokungcolisa imvelo kanye nokudala
  kabusha ezinye izindlela zomnotho wamandla ahlanzekile, ilokhu okungenza
  sisindise ikusasa lethu.

  Uma ngesikhathi esizayo kukhona othi ukuvala nokuhweba ikona okungcono kakhulu, ungabakholwa neze. Empeleni okungcono ukhulume nabo. Ngoba kungase kwenzeke ukuthi nabo bafuna ikusasa elivikelekile mayelana nokushintsha kwesimo sezulu. Mhlawumbe sebekhohliwe-nje ukuthi awukwazi ukuthengisa ngesixazululo esingeke sabasebenzela.

  Ngiyazi ukuthi sonke ngeke sathanda ukunikela ngalutho, ukuvikela
  umkhathi futhi sibe izigwili sisenza lokho. Lena inkinga enkulu abantu
  basemhlabeni aseke bakhekana nayo.

  Angeke siyiguqule nglowomqondo – ngomqondo wabo- osifake kulenkinga
  kwasekuqaleni. Sidinga okusha.

  Ngeke kube lula, kodwa isikhathi sokuthi sibe namaphupho amakhulu.
  Isikhathi sokuqhamuka nesixazululo sokushintsha kwesimo sezulu
  okuzosebenza ngempela.  Climate Protest Photos


  CJN activist


  cl London 5 Dec 1


  London 5 Dec 2


  cl London 5 Dec 3


  cl London 5 Dec


  cl Manila 7 Dec


  Climate protest news part 1

  Climate protest news part 2


   Events Index 2024
   Dr Alex Lenferna Seminar Series: Building People's Power to Reclaim the Just Energy Transition  
   Brian Paaloh Seminar Series: Civil Society Reflections on 30 Years of Democracy in South Africa 
   Trevor Ngwane UKZN's CCS Seminar Series on the State of South Africa's Electricity & Water Service Delivery 
   Burton Jaganathan CCS Special Webinar Series :Civil Society in South Africa: University of KwaZulu-Natal in Collaboration with the Right2Know 
   Vuyiseka Dubulaspan CCS Special Webinar Series :Civil Society in South Africa: A Shrinking Space? Sonke Gender Justice & Social Justice Coalition  
   Vuyiseka Dubula CCS Special Webinar Series :Civil Society in South Africa: A Shrinking Space Equal Education & Section 27 
   Danford Chibvongodze CCS Special Webinar Series :Civil Society in South Africa: A Shrinking Space? 
   Danford Chibvongodze CCS Special Webinar Series :Civil Society in South Africa: A Shrinking Space? 
   Danford Chibvongodze CCS Special Webinar Series :Navigating South Africa’s Shrinking Civic Space: A Case of Black Sash.. 
   Ben Madokwe CCS Special Webinar Series :2024 Election Voter Education and Registration. 
   Ruth Seopedi Motau CCS Webinar: 21st Century Women in Activism, Redefining the Struggle. 
   Natasha Wagiet CCS Webinar: 21st Century Women in Activism, Redefining the Struggle. 
   Alexandra Rose Howland CCS Webinar: Applying Photography to Trace the Slow Violence of Environmental Disaster. 
   Thandanani Gasa CCS Webinar: The Hidden Economy of Creative Industries. 
   Princess A Sibanda CCS Webinar: Reflections on Black struggles and achievements in bettering activism in our time. 
   Madoda Cuphe CCS Webinar: Building Counter Power. 17 November 2022 
   Andrew Firmin CCS Webinar: Reflecting on the 2022 CIVICUS State of Civil Society Report. 29 Sept 2022 
   Sylvia Mbataru CCS Webinar: CIVICUS MONITOR: Tracking the World’s Civic Space. 06 Oct 2022 
   Samuel Matsikure CCS Webinar: Struggle to Decolonising Queer movement in Zimbabwe. 21 July 2022  
   Welcome Mandla Lishivha CCS Webinar: Boy on the Run. 14 July 2022  
   Mary Elizabeth Lange, Bhekithemba Dlamini, Noluthando Shandu and Rachelle Ngalula Mukendi CCS Webinar: Arts ... Reflections on Phone Call to the world. Thursday 28 April 2022 
   Debora Ley Webinar: Climate Resilient Development Pathways from IPCC's Sixth Assessment Report (AR6). Thursday, 21 April 2022 
   Jean-Marc Akakpo CCS Webinar: Climate change and conflict in Africa: A Reflection on COP 26. Thursday, 17 March 2022 
   Radha D'Souza CCS Webinar: What do the Indian Farm Laws Say and Why Are the Farmers Protesting Against Them?. Thursday, 11 November 2021 
   Tori Cooper CCS Webinar: All Black Lives Matter: The Black Trans Lives Movement in America. Thursday, 14 October 2021 
   Fisayo Soyombo CCS Webinar: The Future of Effective Movements: Lessons from Nigeria's #EndSARS Protest. Thursday, 09 September 2021 
   Eva Ptašková  CCS Webinar: How to get an abortion legally when it’s illegal? Thursday, 26 August 2021 
   Lysa John CCS Webinar: Why is the Right to Protest under attack across the world? Thursday, 19 August 2021 
   Paasha Mahdavi CCS Webinar: Extractive Resource Nationalization. Thursday 12 August 2021 
   Nathan Andrews Thinking Beyond the Resource Curse? Oil, Globalized Assemblages and Development in Ghana. Wednesday 4 August 2021 
   Nonhle Mbuthuma CCS Webinar: The Curse of Titanium - The Amadiba Crisis Committee and Community Struggles in the Eastern Cape. Wednesday 28 July 2021 
   Andrew Firmin CCS Webinar: 'Solidarity in the Time of Covid' - Civil Society Responses to the Pandemic. Wednesday 14 July 2021 
   Inés Pousadela and David Kode CCS Webinar: The State of Civil Society: Findings from the 2021 CIVICUS Report. Wednesday 7 July 2021 
   Philip Owen The Impacts of Industrial Timber Plantations on Environmental and Social Justice. Thursday 20 May 2021 
   Guy Donald Abassombe CCS Webinar: Oil palm cultivation and socio-ecological changes A challenge for Sustainable Development in Cameroon. Thursday 13 May 2021 
   Kumi Naidoo CCS Webinar: Climate Work and Climate Justice Work. Thursday, 29 April 2021 
   Cathy Elando Kodiemoka, Nomfundo Mkhaba, Ngazini Ngidi, Lucas Ngoetjana & Tinashe Njanji Community Scholar Workshop "The Covid-19 Vaccine Debate". Wednesday 21 April 2021 
   Alex Lenferna CCS Webinar: A Green New Eskom? Wednesday 14 April 2021 
   N. Shange, M.A Varghese, S. Ngubane & N. Mbuthuma CCS Webinar: Young Civil Society and Contemporary Issue. Wednesday 31 March 2021 
   Saliem Fakir CCS Webinar:Unpacking South Africa's Just Transition-A conversation with Saliem Fakir. Tuesday 23 March 2021 
   Bruce Baigrie What Is The Ecological Crisis and How Do We Halt It? Wednesday 10 March 2021 
   Vishwas Satgar CCS Webinar: The Climate Justice Charter Response to the Worsening Climate Crisis and South Africa’s Carbon Democracy. Wednesday 3 March 2021 
   Clint Le Bruyns, Saajidha Sader & Fikile Vilakazi. CCS Webinar: “Coloniality is not over: it is all over” On reconstituting the deconstituted in and through the humanities. Wednesday 25 November 2020 
   Rosalind Hampton, CCS Webinar: Haunting colonial legacies in-and-of the Canadian University. Wednesday 18 November 2020 
   Remi Joseph-Salisbury, CCS Webinar: Anti-Racist Scholar-Activism as Decolonial Praxis in British Universities. Wednesday 11 November 2020 
   Ndumiso Daluxolo Ngidi CCS Webinar: The use of ‘Decolonial Methodologies’ to Foster Political Agency. Wednesday 4 November 2020 
   Tana Joseph CCS Webinar: Decolonising the Sciences. Wednesday 21 October 2020 
   Leigh-Ann Naidoo CCS Webinar: Statues Must Fall. Wednesday 16 September 2020 
   Marjaan Sirdar, CCS Webinar: George Floyd and the Minneapolis Uprising. Wednesday 9 September 2020 
   Hamid Khan CCS Webinar: Defund the Police, Abolish the Stalker State – A Global Fight. Wednesday 2 September 2020 
   Danford Chibvongodze & Andries Motau, CCS Webinar: The Organizing Principle - Understanding the Erasure of Black Women in Liberation Movements from enslaved... Wednesday 26 August 2020 
   Tiffany Caesar CCS Webinar: Black Mothers and Activism In The Black Lives Matter Movement. Wednesday 19 August 2020 
   David Austin CCS Webinar: #BlackLivesMatter - Igniting A Global Call For Change. Wednesday 12 August 2020 
   Avena Jacklin CCS Webinar: Covid-19 and Environmental Regulations in South Africa: Curtailing Public Participation. Wednesday 22 July 2020 
   Thami Nkosi CCS Webinar Curbing Covid-19: Restrictions on Civil and Political Rights. Wednesday 29 July 2020 
   Vuyiseka Dubula CSS Webinar: The Impact of Covid-19 on the South African Health System. Wednesday, 15 July 2020 
   Patrick Bond CSS Webinar: A Global Political Economy of Covid-19 Social Struggles. Wednesday, 8 July 2020 
   Thobani Zikalala CCS Webinar: Covid-19 Challenges in Higher Education – A Student’s Perspective. Wednesday 24 June 2020 
   Gillian Maree CSS Webinar: The Spatial Distribution of Risks and Vulnerabilities: The GCRO Covid-19 Gauteng Map. Wednesday, 1 July 2020 
   Dominic Brown CCS Webinar: Funding the Basic Income Grant (BIG) in SA Post Covid-19. Wednesday 17 June 2020 
   Mark Heywood CCS Webinar: The South African Civil Society Response to Covid-19: The good, the bad and the ugly. Wednesday 10 June 2020 
   Lubna Nadvi CCS Webinar: South Africa’s Covid-19 Response and Political Leadership. Wednesday 3 June, 2020 
   Brian Minga Amza CCS Seminar: The uncomfortable place of spirituality and religion in the struggle for liberation. Wednesday 18 March 2020 
   Andries Motau CCS in collaboration with docLOVE: Documentary Screening "Thank you for the rain." Wednesday, 27 February 2020 
   Danford Chibvongodze Documentary Screening: City of Joy to mark 16 days of activism for no violence against women and children. Wednesday, 20 November 2019 
   Akshi Behari, Michael Rout & Ronald Bafana Rebel Architecture Documentary Series: The pedreiro and the master planner(Part 6). Wednesday 30 October 
   Akshi Behari, Michael Rout & Ronald Bafana Rebel Architecture Documentary Series: Working on water (Part 5), Wednesday 23 October 
   Andries Motau CCS in collaboration with docLOVE: A documentary screening of “This Land”. Thursday 24 October 2019 
   Akshi Behari, Michael Rout & Ronald Bafana Documentary Series: Greening the city (Part 4). Wednesday 9 October 2019 
   Akshi Behari, Michael Rout & Ronald Bafana Documentary Series: The architecture of violence (Part 3). Wednesday 9 October 2019 
   Oliver Mtapuri, CCS Seminar – Why innovation matters: To invent or Not invent (at own peril). Thursday 26 September 2019 
   Akshi Behari, Michael Rout & Ronald Bafana Documentary Series: Rebel Architecture (Part 2). Thursday, 19 September 2019 
   Akshi Behari, Michael Rout & Ronald Bafana Documentary Series: Rebel Architecture. Thursday, 12 September 2019 
   Andries Motau, CCS & docLOVE Documentary Screening: JOZI GOLD – A Human Catastrophe, A Toxic City, An Unlikely Activist. Thursday 29 August 2019 
   Mvu Ngcoya CCS Seminar: Why Cuba’s Agricultural Revolution Puts South Africa’s Agrarian Programmes to Shame. Thursday 8 August 2019 
   Mzamo Zondi, CCS Seminar: Activist Co-Optation: Tasting State Power. Wednesday 31 July 2019 
   Philisiwe Mazibuko, Andre de Bruin and Patricia Ipileng Agnes Dove, CCS Special Seminar Series – Race and Identity Facilitated by Mvuselelo Ngcoya. Tuesday 30 July 2019 
   Danford Chibvongodze, CCS Documentary Screening – The Power of Us. Thursday 18 July 2019 
   Joyce Chitja, Discussants: Tapiwa Muzerengi and Xolisile Ngumbela. CSS Seminar: Uncomfortable Tensions in the Food (In) Security Conundrum - The Role of Communities in Southern African Contexts. Thursday 27 June 2019 
   Daniel Byamungu Dunia, CCS and ASONET Seminar: SA Legislation on the Socioeconomic Rights of Refugees and Asylum Seekers. Wednesday 12 June 2019 
   Lara Lee, Documentary Screening - BURKINABE BOUNTY. Wednesday, 5th June 2019 
   Isaac Khambule, CCS Seminar: A 5 Year Review of South Africa’s National Development Plan and its Developmental State Ambition. Wednesday 29 May 2019 
   CCS Documentary Screening: Everything Must Fall. Thursday 30 May 2019 
   Patrick Bond, Lisa Thompson & Mbuso Ngubane, CCS and African Centre for Citizenship and Democracy Seminar: The Local-Global Political Economy of Durban. Friday 17 May 2019 
   Judith Ojo-Aromokudu CCS Seminar: Understanding the spatial language of informal settlements in Durban: Informing upgrading programs for self-reliant and sustainable communities. Tuesday 7 May 2019 
   CCS and φowerfest! Free Public Screening: Shadow World. Thursday 25 April 2019 
   Lubna Nadvi, CCS and UKZN School of Social Sciences Seminar – What do party lists reveal about political parties contesting the 2019 SA Elections? Wednesday 24 April 2019 
   Lukhona Mnguni, CCS and the UKZN Maurice Webb Race Relations Unit Seminar: Elections 2019 and South Africa’s 25 years of Democracy "Where to from here?". Wednesday 18 April 2019 
   Sthembiso Khuluse and Daniel Dunia, CCS and the Right2Know Campaign Seminar: Your Right To Protest in South Africa. Friday 12 April 2019 
   Lerato Malope CCS Seminar: Service Delivery and Citizen Participation in Cato Manor. Wednesday 10 April 2019 
   Ranjita Mohanty, Ilya Matveev, Brian Meir CCS Seminar: Democratising Development: Struggles for Rights and Social Justice – An Indian Case Study. Friday 5 April 2019 
   Nduduzo Majozi, CCS Seminar: Housing Service Delivery in Cato Manor. Wednesday 27 March 2019 
   Ben Madokwe, CCS Special Webinar Series:Right2Know Campaign 
   Danford Chibvongodze, CCS Documentary Screening: An Ocean of Lies on Venezuela. Friday 29 March 2019 
   Geoff Harris and Tlohang Letsie CCS Seminar - Demilitarising Lesotho: The Peace Dividend - A Basic Income Grant? Wednesday 20 March 2019 
   Thobani Zikalala CCS Seminar: Wokeness vs Consciousness. Wednesday 13 March 2019 
   Nisha Naidoo, CCS: Impact Strategy Workshop. Thursday 7 March 2019 
   Philisiwe Mazibuko & Percy Nhau, CCS Seminar: The ‘#Data Must Fall’ Campaign. Wednesday 6 March 2019 
   Mzamo Zondi CCS Seminar: Empowering Communities to Self-Mobilise: The TAC Method. Wednesday 27 February 2019 
   Nisha Naidoo, CCS: Impact Strategy Workshop. Wednesday 13 February 2019 
   Aziz Choudry and Salim Vally, CCS Seminar: History's Schools: Past Struggles and Present Realities. Tuesday 27 November 2018 
   CCS & Powerfest Public Screening The Public Bank Solution: How can we own our oewn banks?. Thursday 8 November 2018 
   Dr Victor Ayeni, CCS and African Ombudsman Research Centre Seminar: Improving Service Delivery in Africa. Tuesday 6 November 2018 
   Alude Mahali, CCS & HSRC Present Documentary Screening & Seminar: Ready or Not!. Thursday 22 November 2018 
   CCS & Powerfest, Public Screening of "Busted: Money Myths and Truths Revealed". Thursday 25 October 2018 
   Henrik Bjorn Valeur, A Culture of Fearing ‘The Other’: Spatial Segregation in South Africa. Wednesday 7 November 2018 
   Danford Chibvongodze, Seminar Six: "Half Man, Half Amazing"- The Gift of Nasir Jones' Music to African Collective Identity. Thursday, 11 October 2018 
   Brian Minga Amza and Dime Maziba, CCS Seminar: 31 Years Later - A Consideration of the Ideas of Thomas Sankara. Wednesday, 24 October 2018 
   Ajibola Adigun CCS Seminar: African Pedagogy and Decolonization: Debunking Myths and Caricatures. Thursday 18 October 2018 
   CCS & Powerfest! Public Screening of "FALSE PROFITS: SA AND THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS". Wednesday, 26 September 2018 
   CCS Seminar: Co-Production of Knowledge - Lessons from Innovative Sanitation Service Delivery in Thandanani and Banana City informal Settlements, Durban. Wednesday 17 October 2018 
   Mxolisi Nyuswa, CCS Community Scholars Seminar: Complexities and Challenges for Civil Society Building and Unity: Perspectives from the KZN Civil Society Coalition. Thursday 27 September 2018 
   Eliza Solis-Maart, CCS Documentary Screening: Rural Development and Livelihoods in South Africa. Thursday 13 September 2018 
   Thobani Zikalala, CCS Seminar: Adopting a Black Consciousness Analysis in Understanding Land Expropriation in South Africa. Wednesday, 12 September 2018 
   Simbarashe Tembo, CCS Seminar: Constitutionalism in Zimbabwe: An Interrogation of the 2018 Election. Wednesday, 19 September 2018 
   CCS Community Scholar Workshop Activism and Technology. Wednesday, 29 August 2018 
   Eliza Solis-Maart, CCS Documentary Screening: Canada's Dark Secret. Thursday 30 August 2018  
    CCS UKZN & Powerfest!: Festival of Powerful Ideas, Public Screening: The D.I.Y Economy. Friday, 24 August 2018 
   Daniel Byamungu Dunia, CCS Seminar: Building capacity and skills for effective and successful integration of refugee communities in South Africa. Wednesday 8 August 2018 
   Eliza Solis-Maart, CCS Documentary Screening: Human Trafficking, Thursday 19 July 2018 
   CCS UKZN & Powerfest!: Festival of Powerful Ideas, Public Screening of AUTOGESTIo. Thursday 12 July 2018 
   Wenche Dageid, CCS Seminar: Agenda 2030 on Sustainable Development – prospects for health and equity. Monday 9 July 2018  
   Sachil Singh, CCS Seminar: Questioning the Medical Value of Data on Race and Ethnicity: A case study of the DynaMed Point of Care tool. Thursday 5 July 2018  
   CCS Seminar: Should I stay or should I go? Exploring mobility in the context of climatically-driven environmental change, Wednesday 27 June 2018 
   Gerald Boyce, CCS Seminar: From blackest night to brightest day, Thursday 28 June 2018 
   CCS, UKZN and Powerfest Festival of Powerful Ideas: Cuba-An African Odyssey, 14 June 2018 
   Mvu Ngcoya, CCS and Critical Times, Critical Race Project Great African Thinkers Seminar Series 2017 / 2018: Land as a multi-splendorous thing: Kwasi Wiredu on how to think about land, Wednesday 30 May 2018 
   Deborah Ewing, Emma Goutte-Gattat, Aron Hagos Tesfai CCS and AIDS Foundation Seminar: Using technology to improve refugee and migrant access to sexual and reproductive health care?,Thursday 31 May 2018 
   Eliza Solis-Maart, CCS Documentary Screening: White Helmets, Thursday 24 May 2018 
   CCS, UKZN & Powerfest! Festival of Powerful Ideas: Celebrating Africa Month Stealing Africa, Wednesday 16 May 2018 
   Andrew Lawrence CCS Seminar - Obstacles to realising the 'Million Climate Jobs' Vision: Which policy strategies can work? When? How?, Friday 18 May 2018 
   Chris Desmond CCS Seminar: Liberation Studies: Development through Recognition, Wednesday 9 May 2018 
   CCS, UKZN, Powerfest: Festival of Powerful Ideas (FREE FILM AND POPCORN SERIES), Thursday 26 April 2018 
   Eliza Solis-Maart, CCS Documentary Screening: April Theme Earth Day "Seeds of Sovereignty" & "Cowspiracy"...Discover environmentalism. 19 April 2018 
   Alfred Moraka, How Not To Despoil Yourself of African Wonders: Oyeronke Oyewumi’s work as African Epistemological Enchantment. Wednesday 18 April 2018 
   Dr Joseph Rudigi Rukema, CCS Seminar: Entrepreneurship through Research - Converting Research into Community Projects. Wednesday 11 April 2018 
   Philile Langa, Centre for Civil Society and Critical Times, Critical Race Project Great African Thinkers Seminar Series 2017 / 2018. Thursday 29 March 2018 
   Confessions of an Economic Hitman, The Centre for Civil Society and Powerfest: Festival of Powerful Ideas 2018 Free Film and Popcorn Series. Wednesday 28 March 2018 
   Professor Siphamandla Zondi, CCS and International Relations, School of Social Sciences Seminar: Hearing Africa Speak Again - Amilcar Cabral’s Seven Theses on the African Predicament Today. Tuesday 27 March 2018 
   Eliza Solis-Maart, CCS Documentary Screening: #MeToo vs. Time's Up & We Should All Be Feminists. Thursday 22 March 2018 
   Documentary Screening, CCS and KZN Palestine Forum Documentary Screening: Anti Black Racism and Israel’s White Supremacy, 14 March 2018 
   Mary de Haas, Of Corruption and Commissions but no Conclusions Seminar Series: The Moerane Commission, 15 March 2018 
   Jay Johnson, CCS Seminar: Contested Rights and Spaces in the City: the Case of Refugee Reception Offices in South Africa, 13 March 2018 
   Daniel Byamungu Dunia,CCS and Africa Solidarity Network (ASONET) Seminar: The Trials of Refugees, Asylum Seekers and Migrants in South Africa , 1 March 2018  
   97% Owned, CCS and Powerfest: Festival of Powerful Ideas 2018, Documentary Screening Series 2018, 28 February 2018 
   King Sibiya, CCS and Powerfest: Festival of Powerful Ideas, 27 February 2018 
   Eliza Solis-Maart, CCS: Documentary Screening , 22 February 2018 
   Siviwe Mdoda, Right 2 Know (R2K) Campaign Seminar: Public Interest Information vs Private Information: Jacques Pauw’s ‘The President’s Keepers’ Case, 1 February 2018 
   Shaun Ruggunan CCS Seminar: Waves of Change: Globalisation and Labour Markets, 15 November 2017 
   Gerard Boyce The Dentons Commission, 1 November 2017 
   Ndumiso Dladla Prolegomenon to an Africanist Historiography in South Africa: Mogobe Ramose’s Critical Philosophy of Race, 25 October 2017 
   Eliza Solis-Maart CSS Seminar: Young Civil Society and Contemporary Issues, 11 October 2017 
   Rozena Maart Great African Thinkers Seminar Series 2017 / 2018 , 27 September 2017 
   Gerard Boyce CCS Seminar: Of Corruption and Commissions but no Conclusions Seminar Series, 20 September 2017  
   Shauna Mottiar CCS Seminar: Everyday Forms of Resistance in Durban, 1 September 2017 
   Mhlobo Gunguluzi and Thabane Miya Centre for Civil Society and Right2Know Campaign Seminar: The Right to Protest, 27 July 2017 
   Bandile Mdlalose, Daniel Dunia and Nisha Naidoo, The Peoples Economic Forum Responds to the World Economic Forum, 1 June 2017 
   Mvu Ngcoya, Rozena Maart, Shaun Ruggunan, Mershen Pillay Centre for Civil Society Seminar: Decolonising Curricula, 25 May 2017 
   Peter Sutoris, Environmental Activism and Environmental Education: (De) Politicising Struggles in India and South Africa, 18 May 2017 
   Lubna Nadvi, Lukhona Mnguni, Shauna Mottiar, The April 7th Protests, 20 April 2017 
   John Devenish, CCS Seminar: The use of interactive maps and scatter graphs to study protest in the BRICS countries, 13 April 2017  
   Shauna Mottiar, Mvuselelo Ngcoya BOOK LAUNCH: Philanthropy in South Africa - Horizontality, ubuntu and social justice, 22 March 2017 
   Peter McKenzie Photo Exhibition - Durbanity, 09 March 2017 
   Elisabet Van Wymeersch On change, conflicts and planning theory: the transformative potential of disruptive contestation, 2 March 2017 
   Daniel Byamungu Dunia, Africa Solidarity Network (ASONET) Community Building Workshop: CRIMINALISATION OF HATE CRIMES AND HATE SPEECH, 24 February 2017 
   Jasper Finkeldey, Centre for Civil Society Seminar: (No) Limits to extraction? Popular Mobilization and the Impacts of the Extractive Industries in KZN, 9 February 2017 
   Bandile Mdlalose, New Urban Agenda’ – Report Back from Habitat III, United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development Ecuador, 28 November 
   Patrick Bond, From Trump to BRICS, where is civil society headed? 18 November 
   Gerard Boyce, Arguments in favour of putting the South African government's nuclear plans to a popular referendum, 28 October  
   Duduzile Khumalo, Sibongile Buthelezi, Cathy Sutherland, Vicky Sim, Social constructions of environmental services in a rapidly densifying peri-urban area under dual governance in eThekwini Municipality, 26 October  
   Itai Kagwere, Daniel Byamungu Dunia and Gabriel Hertis CCS Seminar: Challenges of Refugees, Asylum Seekers and Migrants in South Africa, 26 August 
   Alex Hotz CCS Seminar: Challenging Secrecy and Surveillance: Building Anti-Surveillance Activism, 19 August 
   Delwyn Pillay CCS Seminar: Sight on the target: Tackling destructive fishing, 12 August 
   Carolijn van Noort CCS Seminar: “Strategic narratives of infrastructural development: is BRICS modernizing the tale?”, 26 July 
   CCS Co-Hosts: The Governance and Politics of HIV AIDS, 19 July 
   Moises Arce CCS Seminar: The Political Consequences of Mobilizations against Resource Extraction, 12 July 
   Zimbabwe's Despondent Political Economy - a Durban workshop to honour Sam Moyo 13-14 June 2016 
   Patrick Bond gives political economy lecture to Durban Chamber of Commerce and Industry's Women in Business Forum, 26 April 2016 
   CCS hosts mining critics for press conference, 7 April 
   Assassination in Xolobeni: Film screening and memorial meeting for Sikhosiphi Bazooka Rhadebe, 6 April 
   Patrick Bond & Ana Garcia launch BRICS in Toronto, 31 March 
   Akin Akikboye CCS Seminar: KZN's Internally Displaced People, 31 March 
   Patrick Bond & Ana Garcia present critique of world ports, New York, 30 March 
   Dieter Lünse CCS Seminar: Strength of nonviolent action, 22 March 
   Hafsa Kanjwal CCS Seminar: India in Turmoil, 23 March 
   Patrick Bond testifies at public hearing on Transnet's South Durban plans, 21 March 
   Patrick Bond lectures on BRICS and Pan-Africanism, University of the Witwatersrand, Johannesburg, 15 March 
   Yaa Ashantewaa K. Archer-Ngidi CCS Seminar: The role of Black women in liberation, 10 March 
   Patrick Bond reports on research into urban economic and ecological violence, IDRC & UKAID conference, Johannesburg, 8 March 
   Patrick Bond addresses Women in Mining (Womin) conference on movement building, Johannesburg, 7 March 
   Allen & Barbara Isaacman CCS Seminar: Dams, displacement, and the delusion of development, 4 March  
   Patrick Bond presents South Durban paper in Merebank, 2 March 
   Andrew Lawrence CCS Seminar: Why nuclear energy is bad for South Africa, bad for the world—and how it can be opposed, 29 February 2016  
   China Ngubane , Chumile Sali & Dalli Weyers CCS Seminar: Social Justice Coalition Citizen Oversight of Policing in Khayelitsha Court Case Presentation, 26 February 
   CCS hosts groundWork, SDCEA and FrackFreeSA for climate and energy workshop, 25 February 
   Patrick Bond CCS Seminar: Can the SA budget afford #FeesMustFall demands and other social spending? 23 February  
   Patrick Bond joins Mondli Hlatshwayo & Aziz Choudry to launch Just Work, Ike's Books, 22 February 
   Peter Cole CCS Seminar: A History of Dockers, Social Movements and Transnational Solidarity in Durban and San Francisco, 17 February 
   Patrick Bond lectures on BRICS at Univ of the Western Cape, Cape Town, 15 February 
   Delwyn Pillay, Jorim Gerrad, Madaline George & Nozipho Mkhabela CCS Seminar: A return to MUTOKO, Zimbabwe, 10 February  
   Nick Turse CCS Seminar: AFRICOM’s New Math and “Scarier” Times Ahead in Africa, 5 February 
   Menzi Maseko & Mandla Mbuyisa CCS Seminar: Black Consciousness, Fees Must Fall and Lessons from the Life of Ongkopotse Tiro, 1 February  
   Gabriel Hertis, China Ngubane & Daniel Dunia CCS Seminar: Central African and Zimbabwean geopolitics and their implications for Durban civil society II, 27 January  
   Patrick Bond keynote at Tata Institute Development Studies conference, 23 January 
   Patrick Bond, Thando Manzi, Bandile Mdlalose & China Ngubane present urban analysis at Tata Institute, Mumbai, 19-22 January 
   Patrick Bond, Achin Vanaik, Ajay Patnaik & Alka Acharya launch BRICS book, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 18 January 
   Gabriel Hertis, China Ngubane, Daniel Dumia & Patrick Bond CCS Seminar: African geopolitics and their implications for Durban civil society I, 11 January 
   Events Index 2015 
   CCS students Boaventura Monjane, Mithika Mwenda, Tabitha Spence & Celia Alario at the COP21 climate summit, Paris, 1-12 December 
   Jorim Gerrard & Paul Steffen CCS Seminar: Influencing society's views of refugees, 9 December  
   Workshop on Climate Change and Environmental Justice with the South Durban Community Environmental Alliance, 7-10 December  
   Ashwin Desai, Betty Govinden, Crispin Hemson & Andile Mngxitama CCS Seminar: The Gandhi debate, 27 November 
   Stefano Battain & Daniela Biocca CCS Seminar: Alternative development or alternative to development? 27 November 
   Patrick Bond debates Sihle Zikalala & Vasu Gounden on the state of South Africa, eThekwini Progressive Professionals Forum, 25 November 
   CCS Seminar: Remembering Sam Moyo, 25 November  
   Christelle Terreblanche debates Ubuntu at the University of Pretoria, 23 November 
   Patrick Bond & Toendepi Shonhe CCS Seminar: BRICS crumble, commodities crash and Africa's climate changes, 20 November 
   Patrick Bond seminar on BRICS banking at University of Cape Town School of Economics, 16 November 
   Delwyn Pillay CCS Seminar: KZN civil society responses to the Paris Climate Change Conference, 9 November 
   Patrick Bond with Numsa and BRICS climate critique at Historical Materialism conference, London, 5-6 November 
   Andile Mngxitama CCS Seminar: Black First! but what is Black? 4 November 
   Patrick Bond seminar on BRICS as sub-imperialism at Open University, 4 November 
   Patrick Bond debates BRICS and climate change at Sussex University, 3 November 
   Mondli Hlatshwayo CCS Seminar: Numsa, technological change and politics at ArcelorMittal's Vanderbijlpark plant, 22 October 
   Tri Continental Film Festival Screenings at CCS 21-24 October 
   Patrick Bond delivers keynote at Cyprus conference on mining and sustainable development, 16 October 
   Patrick Bond launches BRICS book in New York 19 October 
   Brian Minga Anza, Mwamba Kalombo Thithi & Sinqobangaye Magestic Pro Sibisi CCS Seminar: Creative challenges to xenophobia, 15 October 2015 
   Patrick Bond, Bandile Mdlalose & China Ngubane CCS Seminar: Inequality, the criminalisation of protest and internecine social conflict, 9 October 
   Patrick Bond delivers sustainability keynote to SA Public Health Association conference, 8 October 
   Patrick Bond debates UN Sustainable Development Goals, ClassicFM, Johannesburg, 1 October 
   Patrick Bond talks on African uprisings at Mapungubwe Institute, Pretoria, 30 September 
   Patrick Bond debates Africa in the world economy, Channel Africa, Johannesburg, 29 September 
   Ana Garcia presents BRICS critique at Geopolitical Economy conference, Winnipeg, 26 September 
   Patrick Bond lectures on degrowth in Berlin, 16 September 
   CCS welcomes World Social Science Forum to Durban, with talks by Vuyiseka Dubula, Patrick Bond & others in CCS, 13 - 16 September  
   CCS welcomes Codesria and WSSF to Ike's Books, 12 September 
   CCS hosts the South-South Institute during the World Social Science Forum, 10-18 September 
   Patrick Bond lectures at Codesria/Osisa Economic Justice Institute, 8-9 September 
   Patrick Bond, Boaventura Monjane & Mithika Mwenda at Africa Climate Talks, Dar es Salaam, 3-5 September 
   Vladimir Slivyak What's wrong with Russia's nuclear energy deal-making? 4 September  
   John Devenish CCS Seminar: Mapping social unrest in South Africa, 1 September  
   Patrick Bond lectures on climate and deglobalisation alternatives at Attac University, Marseille, 26 August 
   Patrick Bond lecture on legacy of Rosa Luxemburg at New School for Social Research, New York, 21 August 
   China Ngubane CCS Seminar: Xenophobia as symptom, 20 August  
   Justine van Rooyen CCS Seminar: The Social Inclusion/Exclusion of Intersex South Africans, 12 August 
   Patrick Bond keynote speech at BRICS-in-Africa conference, Livingstone, 7-11 August 
   Patrick Bond and Sam Moyo speak at Trust Africa conference on Illicit Financial Flows, Harare, 3 August 
   Patrick Bond delivers paper on climate and the blue economy, Wits University, 2 August 
   Patrick Bond in economic debate at M&G Literary Festival, Johannesburg, 1 August 
   Yaa Ashantewaa Ngidi CCS Seminar: The state of the Pan Africanist movement, 30 July 
   Ryan Solomon CCS Seminar: Belonging, inclusion and South African civil society in the campaigns against AIDS and xenophobia, 29 July 
   Patrick Bond moderates UKZN College of Humanities debate on xenophobia and higher ed transformation, 28 July 
   Lloyd Sachikonye CCS Seminar: Social research and civil society in Zimbabwe, 28 July 
   Patrick Bond & Mithika Mwenda at Climate Futures symposium, Italy, 13-17 July 
   China Ngubane, Bandile Mdlalose & Nonhle Mbuthuma CCS Seminar: The state of social activism against xenophobia, human rights violations and mining exploitation - three case sites, 3 July 
   CCS co-hosts (with Chris Hani Institute) World Association for Political Economy, Johannesburg, 19-21 June 
   CCS workshop with ASONET, Action Support Centre and South African Liaison Office, on South Africa, Peace and Security in the post-2015 Development Agenda, 10-11 June 
   CCS/ASONET workshop on xenophobia, 5 June 
   Alf Nilsen launches his book We Make Our Own History, at Ike's Books, 4 June 
   Patrick Bond addresses civil society electricity crisis summit on load-shedding, Johannesburg, 2 June  
   Patrick Bond talks on extractivism, BRICS sub-imperialism and South Africa at Left Forum, New York, 30-31 May 
   China Ngubane, Gabriel Hertis, Patrick Bond CCS Seminar: Persistent Durban xenophobia and Operation Fiela, 20 May 
   CCS hosts Colgate University students for social movement research, June 
   Nonhle Mbuthuma CCS Seminar: Xolobeni mining, unobtanium-titanium battle update, 14 May 
   Patrick Bond lecture on carbon markets and climate debt, Gyeongsang University, Jinju, Korea, 12 May 
   Patrick Bond speaks on South African political economy, Hong Kong Reader bookshop, 11 May 
   Gcina Makoba, Bandile Mdlalose & China Ngubane CCS Seminar: Rhodes' walls must fall! 30 April  
   CCS Film Screening: The GAMA Strike A victory for all workers, 24 April 
   Patrick Bond lectures on degrowth and the green economy, Berlin, 21 April 
   Faith ka Manzi & Bandile Mdlalose at Climate Justice strategy meeting, Maputo, April 21-23 
   Paul Kariuki, Bandile Mdlalose, China Ngubane CCS Seminar: Xenophobia in Durban, 14 April 
   CCS joins Greenpeace and R2K in solidarity meeting with Somkhele coal victims, northern KZN, 12 April 
   China Ngubane & Jean-Pierre Lukamba CCS Seminar: Xenophobia in Isipingo, 7 April 
   Patrick Bond lecture on water commodification and resistance at Zimbabwe Sustainable Economics Forum, Harare, 9 April 
   Alice Thomson, Desmond D’Sa & Patrick Bond CCS Seminar: Liberal and radical approaches to Environmental Justice campaigning, 1 April 
   Patrick Bond speaks on coalitions for national economic sovereignty, World Social Forum, University of Tunis el Manar, 25 March 
   Akin Akiboye & Jorim Gerrard CCS Seminar: Xenophobia and displacement, 17 March 
   Sofie Hellberg CCS Seminar: Water, life and politics in Durban, 10 March 
   Faith kaManzi, Nonhle Mbuthuma, Melissa Hansen & others International Women’s Day at the UKZN Centre for Civil Society: Resistance to Resource Cursing in KZN, the Eastern Cape and the DRC, 9th March 
   Israeli Apartheid Week Events 2 - 8 March 
   Baruti Amisi and Boaventura Monjane speak at US Power Africa conference, University of Illinois, 2-4 March 
   Baruti Amisi, Gerard Boyce & Patrick Bond CCS Workshop: 'False solutions' to climate and energy crises, 26 February 
   Carlos Cardoso CCS Seminar: Knowledge production and intellectual formation in Africa from Codesria's perspective, 20 February 
   Benny Wenda CCS Seminar: The campaign to free West Papua, 19 February 
   Gcina Makoba & Faith ka-Manzi CCS Seminar: Campaigning against coal in KZN, 18 February 
   Patrick Bond debates BRICS sherpa Anil Sooklal, UCT Centre for Conflict Resolution, 16 February 
   Desmond D'Sa, David Le Page, Bhavna Deonarain, Winnie Mdletshe & others: Launch of Fossil Free KZN, 13 February 
   Angus Joseph CCS Seminar: Climate justice and solidarity from Lima to Paris, 13 February 
   Nhamo Chikowore & China Ngubane Zimbabwe's new conjuncture and SA's new xenophobia, 6 February 
   Baruti Amisi, Brain Amza & and Jacky Kabidu DRC uprising, repression and solidarity, 5 February 
   Chris Coward CCS Seminar: New spaces of social activism, 28 January 
   Immanuel Ness CCS Seminar: Lessons from the labour movements of China and India, 27 January 
   Patrick Bond CCS Seminar: Electricity crisis scenarios, 20 January 
   Patrick Bond CCS Seminar: Oil spills, coal digs, resource cursing and resistance, 12 January 
   Events Index 2014 
   Gcina Makoba & Patrick Bond CCS Seminar: United Front Preparatory Assembly assessment, 22 December 
   Thando Manzi, Au Loong Yu & John Devenish CCS Seminar: BRICS-from-below struggles for justice, 19 December 
   CCS hosts South Durban climate camp, 8-11 December 
   Patrick Bond, Bandile Mdlalose, Shauna Mottiar, Themba Mchunu & China Ngubane CCS press conference and workshop: Durban politics stressed to break-point, 5 December 
   Mondli Hlatshwayo CCS Seminar: Organised labour's losses since 1994, worker-community relations after 2014, 28 November 
   Patrick Bond critiques World Bank at UWC poverty conference, 27 November 
   CCS hosts launch of Fossil Free South Africa, 27 November 
   Faith ka-Manzi debates SA social protest at Gumede Lecture, Durban History Museum, 27 November 
   Melissa Hansen CCS Seminar: Struggles over conservation space in the iSimangaliso Wetland Park, 24 November  
   Patrick Bond lectures on Africa's Resource Curse, Stellenbosch University, 20 November 
   Vuyiseka Dubula, Faith ka-Manzi & Mzamo Zondi CCS Seminar: Treatment Action Campaign reaches the knife-edge, 18 November, 2014 
   CCS hosts Durban environmental network, 15 November 
   Aziz Choudry CCS Seminar: Learning and research in social movements, 14 November 
   Aziz Choudry CCS Seminar: NGOization, 'civil society' and social change: Complicity, contradictions and prospects, 13 November 
   Gun Free South Africa workshop with CCS, 12 November 
   Creesen Naicker CCS Seminar: Sport for Development in South Africa, 11 November 
   Patrick Bond joins SA panel at Historical Materialism conference, London, 7 November 
   Patrick Bond lectures on neoliberalism and social policy at South-South Institute in Bangkok, 5 November 
   Patrick Bond keynote address on African IT, to the International Development Informatics Association, 3 November 
   Patrick Bond debates GDP with SA government, Pretoria, 31 October 
   Patrick Bond debates GDP reform at University of Pretoria, 28 October 
   China Ngubane and Patrick Bond at UKZN Geography workshop on community politics, 24 October 
   CCS hosts CT Social Justice Coalition training on sanitation advocacy, 22 October 
   CCS hosts Greenpeace film on climate and Arctic oil, Black Ice, 14 October 
   Diana Buttu CCS Seminar: The situation in Palestine, 8 October 
   Mithika Mwenda lecture on climate justice at Climate Change and Development Conference, Morocco, 7 October 
   Stefan Cramer CCS Seminar on Karoo fracking, 7 October 
   Omar Shaukat CCS Seminar: Thinking through ISIS, 1 October 
   Patrick Bond lecture on SA social policy at University of Burgundy, Dijon, 25 September 
   Patrick Bond debates Mark Weisbrot on BRICS at IPS, Washington, 23 September 
   Mithika Mwenda and Patrick Bond talk on climate justice, Converge for Climate at Graffiti Church, New York City, 20 September 
   Awethu! network meets at CCS, 20 September 
   Patrick Bond lecture on South Africa at City University of New York, 18 September 
   John Saul and Patrick Bond launch books at Cape Town Open Book Fair, 17 September 
   The UKZN Centre for Civil Society and Palestine Solidarity Forum host a Gaza Documentary Screening, 11 September  
   Gcina Makoba update on recyclables project in Inanda, 15 September 
   Patrick Bond debates the causes and implications of Marikana at the Durban Democracy and Development Programme, 10 September 
   Mnikeni Phakathi & Asha Moodley CCS Seminar (with the Right to Know Campaign): Student Protest at UKZN 2014, 5 September 
   Patrick Bond debates climate and energy at Univ of Leipzig 'Degrowth' conference, Germany, 5 September 
   Gcina Makoba & Patrick Bond Durban water and sanitation policies, projects and politics, 1 September 
   Patrick Bond input on BRICS at Centre for Conflict Resolution seminar, Pretoria, 31 August 
   Patrick Bond on Resource Curses and antidotes, at Institute for Social and Economic Studies, Maputo, 28 August 
   China Ngubane & Sizwe Shiba Southern African people's solidarity dynamics, 28 August 
   Patrick Bond lecture on South Durban strategy, Gyeongsang National University, South Korea, 22 August 
   Patrick Bond lecture on SA political economy at Chinese Academy of Marxism, Beijing, 20 August 
   Mithika Mwenda CCS Seminar: Climate change and global policy battles, 15 August 
   Niall Reddy CCS Seminar: BRICS after Fortaleza, 14 August 
   Ilan Pappé Dennis Brutus Memorial Lecture: Israel’s ethnic cleansing of Palestine, 5 August 
   UKZN CCS Masters Student Mithika Mwenda testifies on Climate Justice on Our Common Planet, Howard University, Washington, DC, USA, 4 August 
   Loraine Dongo & Patrick Bond CCS Seminar: Climate, oil and activism in South Africa, 31 July  
   Patrick Bond debates Intensive Energy User Group's Shaun Nel on energy, SAfm, 23 July 
   Patrick Bond debates SACP's Alex Mashilo on SA politics, SA Democratic Teachers Union KZN Province, Durban, 24 July 
   Susan Spronk Contesting Water Privatisation through an Efficiency Narrative, 23 July 
   Matt Meyer The State of the Art in Non-violent Civil Disobedience, 22 July 
   Patrick Bond discusses infrastructure finance, Fortaleza, 15 July 
   Patrick Bond debates JP Landman on SA poli econ, Ike's Books, 9 July 
   CCS-Brazilian collaboration at the 2014 BRICS Summit, 14-16 July in Fortaleza 
   Bhekinkosi Moyo CCS Seminar: Southern African civil society, 7 July 
   Jack Dyer CCS Seminar: The economic consequences of Durban's port expansion, 25 June 2014 
   Patrick Bond lecture on SA macroeconomic conditions, at UKZN SA Research Chair initiative workshop, 20 June 
   Patrick Bond debates SA soccer leader Danny Jordaan on the World Cup's legacy, BBC radio, 18 June 
   John Devenish CCS Seminar: Protests in India, South Africa & Brazil The issues participants & tactics, 17 June 2014 
   Patrick Bond debates the SA economy with MEC Mike Mabuyakhulu, UKZN Business School, 11 June 
   Patrick Bond debates sustainability at Governance Innovation conference, University of Pretoria, 5 June 
   CCS hosts mineworker solidarity event, 31 May 
   Patrick Bond lecture on South African water commodification, University of London, 30 May 
   Patrick Bond debates 'Africa Rising (or Uprising?)' in Maputo at Frelimo Political School, 29 May 2014 
   Patrick Bond speaks on global finance at the World Association for Political Economy, Hanoi, 24 May 
   Shauna Mottiar presents at 'Contentious Politics' seminar, University of Johannesburg, 22 May 
   Patrick Bond & China Ngubane CCS Seminar: BRICS from above, the middle and below: which directions for alliances and conflicts? 16 May 
   Patrick Bond debates BRICS civil society, SA Institute of International Affairs, Johannesburg, 13 May 
   Patrick Bond presentation on climate justice governance via skype to Linkoping University, Sweden, 8 May 
   Gcina Makoba and Thuli Hlela host Miners Shot Down in Durban townships, 1 May 
   Admos Chimhowu CCS Seminar: Food Sovereignty Discourses, Land and Labour in Southern Africa, 30 April 
   Patrick Bond presents on BRICS geopolitics and BRICS banking, Rio de Janeiro, 28-29 April 
   Shauna Mottiar delivers paper on popular protest in South Africa, Oxford University, 26 April 
   Floyd Shivambu, Innocent Ndiki, Louise Colvin and Patrick Bond CCS Workshop: Which critiques of post-Apartheid malgovernance - and which counter strategies - come next?, 25 April 
   Bram Buscher CCS Seminar: ‘I Nature’: Web 2.0, Social Media and the Political Economy of Conservation, 25 April 
   Patrick Bond discusses DeSutcliffisation at Durban University of Technology Urban Futures Centre, 24 April 
   Patrick Bond talk on SA@20 in New York, 19 April 
   Patrick Bond keynote lecture on climate, health and risk, University of Washington, Seattle, 17 April 
   Ken Walibora Waliaula CCS Seminar: Remembering and Disremembering Africa, 16 April 
   Ben Turok School of Social Sciences & CCS Seminar: With my head above the parapet: An insider account of the ANC in power, 15 April 
   Thando Manzi CCS Seminar: Brazilian civil society contests the World Cup, economic injustice and BRICS, 10 April 
   Patrick Bond gives three talks at the Association of American Geographers, Tampa, 10 April 
   Patrick Bond on comparative solidarity with Palestine and South Africa, Johns Hopkins University, 7 April 
   Patrick Bond paper on Climate Change, Debt and Justice in Africa at University of North Carolina conference, 5 April 
   Zackie Achmat, Thando Manzi, Paul Routledge Dennis Brutus Memorial Debate: The state of our social movements, from SA to BRICS to the world 31 March  
   Paul Routledge CCS/Development Studies seminar on politics of climate change, 31 March 
   Zackie Achmat and Ndifuma Ukwazi offer activist Autumn School, 31 March - 2 April 
   Prince Mashele CCS Seminar: The fall of the ANC, 28 March 
   Patrick Bond seminar on a Redistributive Eco-Debt Payment system, University of Lund, 28 March 
   Waldemar Diener CCS Seminar: Identity formation amongst immigrant traditional healers, 27 March  
   Charles Mangongera & Toendepi Shonhe CCS Seminar: Who rules Zimbabwe - and what should civil society do now? , 25 March 
   Patrick Bond and Xolani Dube debate 20 years of liberation (plus booklaunch), Time of the Writer festival, 20 March 
   Lukhona Mnguni, Molaudi Sekake & Lesiba Seshoka (invited)CCS Seminar: UKZN student woes and freedom of expression, 20 March  
   Patrick Bond responds to Deputy Foreign Minister Ebrahim Ebrahim foreign policy presentation, 19 March 
   Vanessa Burger and Faith kaManzi support Durban harbour mobilisation, Dalton Hostel, 16 March 
   Israeli Apartheid Week talk by Miko Peled, CCS co-sponsorship with Palestine Solidarity movement, 14 March 
   Peter McKenzie CCS Seminar: Cato Manor Between hope and Possibility, 13 March 
   Patrick Bond testimony on water politics at SA Human Rights Commission, 11 March 
   Patrick Bond lecture at Rosa Luxemburg centenary of Accumulation of Capital, Berlin, 9 March 
   Patrick Bond seminar on SA's Resource Curse, Harare, 28 February 
   Sreeram Chaulia CCS Seminar on Brazil-Russia-India-China-SA, 25 February 
   Patrick Bond seminar on 'tokenistic' social policy at UKZN Development Studies, 19 February 
   Patrick Bond addresses PanAfrican Climate Justice Alliance challenges, Dakar, 10 February 
   China Ngubane addresses conference on Community Serving Humanity, UKZN, 12 February 
   Vishwas Satgar runs workshop on the United Front approach, 30 January 
   Patrick Bond addresses Numsa shopstewards on economic crises, Johannesburg, 25 January 
   Patrick Bond testifies to Parliament against mega-projects, 16 January 
   Shauna Mottiar Protest and participation in Cato Manor, Merebank and Wentworth, 15 January  
   Patrick Bond lecture on development and political economy and method, Birzeit University, Ramallah, Palestine, 6 January 
   Events Index 2013 
   China Ngubane and Patrick Bond speak at the People's Dialogue BRICS strategy session, Johannesburg, 10-12 December 
   Thando Manzi and Patrick Bond discuss Durban slum research at the Institute of International Affairs, Oslo, 10 December 
   Patrick Bond, Farai Maguwu and Khadija Sharife testify to African Union commission against corruption, Arusha, 7 December 
   Mithika Mwenda CCS Seminar: Report-back from Warsaw climate summit, 6 December 
   Patrick Bond debates natural capital and GDP at Wits University, Johannesburg, 5 December 
   CCS hosts Democracy from Below citizenship movement 30 November - 1 December 
   Giuliano Martinello CCS Seminar: Dispossession and resistance to SA agribusiness in the new scramble for Southern and Eastern African land, 28 November  
   Patrick Bond at South Durban BRICS-from-below campaign against port-petrochemical expansion, Wentworth, 27 November 
   Film Screenings: Non-Violence as a Strategy for Social Change: CCS Seminar room, 19 September, 17 October, 21 November 
   Patrick Bond debates climate and capitalism at COP19 in Warsaw, 17 November 
   CCS participates in South Durban People's Climate Camp, 14-17 November 
   Patrick Bond lectures on global finance in Brussels, 13-15 November 
   Patrick Bond presents on Commoning, Rights and Praxis at Rosa Luxemburg Foundation, Berlin, 8 November 
   Patrick Bond public lecture on the New Africa Scramble in Berlin, 7 November 
   Patrick Bond CCS Seminar: Financial crises and social resistance, from household to global scales, 6 November 
   Gcina Makoba & Muna Lakhani CCS Seminar: Mapping Waste From Cradle to Grave: the Inkanyezi Community Recyclers and Global Zero-Waste Movement, 31 October 
   CCS founder Adam Habib launches South Africa's Suspended Revolution, Ike's Books, 29 October 
   Brutus Memorial Debate: "From democracy to kleptocracy", 26 October 
   Faith Manzi CCS Seminar: The Anatomy of a Cato Manor 'Popcorn Protest', 24 October 
   Patrick Bond critiques financial markets at Unemployment Insurance Fund board meeting, 15 October 
   Waldemar Diener CCS Seminar: Cartooning race and class after Marikana, 10 October 
   Molaudi Sekake, Christelle Terreblanche & China Ngubane CCS Seminar: Commoning as an antidote to uneven development in Southern Africa, 9 October 
   CCS PhD student Vuyiseka Dubula leads AIDS research workshop, Johannesburg, 4 October 
   CCS co-organises workshop on 'Beyond Uneven Development' in Maputo, 1-3 October 
   Patrick Bond on Durban's urban neoliberalism, Rosa Luxemburg Foundation, NYC, 29 September 
   Margherita di Paola Film Screening - On the Art of War, 20 September 
   Patrick Bond speaks on the World Economic Crisis and BRICS, at the Shanghai University of Finance and Economics, 13 September 
   Patrick Bond speaks at 'Rising Powers' workshop, Fudan University, Shanghai, 12 September 
   Patrick Bond at Shanghai Academy of Social Science, 11 September  
   Patrick Bond lecture on geopolitics at Institute for International Relations, Prague, 9 September 
   Patrick Bond at G20 Post-Globalisation Initiative G20 counter-summit, St Petersburg/Moscow, 2-6 September 
   Geoff Harris & Sylvia Kaye CCS Seminar: Nonviolence in social-change strategy and tactics, 30 August 
   Patrick Bond on BRICS and 'natural capital' at Centre for Natural Resource Governance, Harare, 29 August 
   Khadija Sharife at 'No REDD in Africa Network,' Maputo, 27-29 August 
   China Ngubane helps launch Diakonia's KZN School of Activism, Albert Falls, 27 August 
   Patrick Bond at Durban Flatdwellers conference, 24 August 
   China Ngubane, Joy Mabenge & Tafadzwa Maguchu Regional and Zimbabwean civil society challenged, 22 August 
   Ed Harriman, Khadija Sharife & Sarah Bracking CCS Workshop: Corruption, corporate bribery, arms deals and social critique, 21 August 
   Simphiwe Nojiyeza & Richard Kamidza CCS Seminar: Neoliberal water, neoliberal trade, 19 August 
   Simphiwe Magwaza, Simangele Manzi, Thando Manzi, Niki Moore, Knut Nustad, Jabulile Wanda & Philani Zulu CCS seminar on Cato Manor politics, Thursday, 15 August 
   Patrick Bond debates BRICS, UKZN Student Union, 14 August 
   Patrick Bond discusses SA's economic crisis at National Union of Metalworkers, Johannesburg, 8 August 
   Christine Jeske CCS Seminar: Social conceptualizations of work, unemployment, and blame in KwaZulu-Natal, 6 August 
   Larry Swatuk CCS Seminar on water resource conflicts, 1 August 
   Lorenzo Fioramonti Centre for Civil Society Seminar: Gross Domestic Problem, 18 July 2013 
   CCS hosts Open Society's Sustainable Development course for Southern Africa, 15-27 July 
   Faith ka-Manzi, Anne-Marie Debbané & Patrick Bond CCS Seminar on Durban hotspots (Cato Manor service delivery and South Durban privatised wastewater and port/petrochem expansion), 10 July 
   Thamsanqa Mthembu & Hylton Alcock Video Screening: Participatory video as a tool for social transformation, 4 July 
   Georges Nzongola-Ntalaja CCS Seminar: Southern Africa and the Challenge of the Congo, 27 June 
   Patrick Bond debates Blade Nzimande on 21st Century Socialism, Chris Hani Institute, Johannesburg, 25 June 
   China Ngubane & Patrick Bond CCS Seminar: The state of eco-social justice campaigning in East Asia and the Americas, 18 June 
   Khadija Sharife and Shauna Mottiar Analysis of illicit flight presented at the UN Economic Commission on Africa conference on illicit capital flight, Lusaka, 18 June  
   Patrick Bond at Ecuador conference on eco/economic crises, Quito, 12 June 
   Patrick Bond at Left Forum,New York City, 7-9 June 
   Patrick Bond lecture on Enviro Impact Assessments at Savannah School of Law in Georgia, 6 June 
   Amanda Huron, Amanda Thomas & Victoria Habermehl CCS Seminar: Geographies of Justice: experiences from three continents, 3 June 
   China Ngubane speaks at the Tokyo International Conference on African Development counter-summit, 1 June 
   Nik Theodore & China Ngubane CCS Seminar: Migration and the Struggle for Urban Space, from Chicago to Durban, 28 May 
   CCS hosts Antipode Institute for the Geographies of Justice, 27 May to 1 June 
   Abby Neely CCS Seminar: Local Biologies, and ART Protocols: A Political Ecology of Tuberculosis and the Body, 24 May 
   Silke Trommer CCS Seminar: Transformations in Trade Politics - Participatory Trade Politics in West Africa, 23 May 
   Patrick Bond at AIDC National Development Plan seminar, Cape Town 22 May 
   Thuli Hlela CCS Seminar: Mapping Water/Sanitation Services in KwaNyuswa, Valley of 1000 Hills, 21 May 
   China Ngubane participates in the Gumede Lecture Series 17 May 
   Maia Green CCS Seminar: Youth empowerment on South Africa's Wild Coast, 14 May 
   Patrick Bond talk on African poli-econ at OilWatch-Africa conference, Johannesburg, 13 May 
   China Ngubane, Joy Mabenge & Tafadzwa Maguchu CCS Seminar: Zimbabwe's Election Preparations and Civil Society Politics, 10 May 
   Blessing Karumbidza CCS Seminar: Government Clumsiness in Rural Entrepreneurial and Coop Support, 30 April 
   Khadija Sharife and Patrick Bond presentation on climate finance at SADC Basic Income Group strategic workshop, 25 April, Johannesburg 
   Sarah Bracking & Patrick Bond at SDCEA workshop, Clairwood, 20 April 
   Patrick Bond, Des D'Sa, Megan Lewis, China Ngubane and Bobby Peek CCS Seminar: Assessing BRICS, Friday 19 April  
   Patrick Bond paper on geopolitics at Univ of California-Riverside, 13 April 
   Patrick Bond presents on South Durban to Association of American Geographers, Los Angeles, 10 April 
   Patrick Bond on territorial alliances at International Studies Association, 6 April 
   Faith ka-Manzi CCS Seminar: UMkhumbane (Cato Manor) ilokishi elithuthuka ngamandla kodwa elibhekene nezingqinamba ezahlukahlukene, 5 April 
   Patrick Bond on 'Making of Global Capitalism', International Studies Association, 4 April 
   Patrick Bond presentation on BRICS at International Studies Association, San Francisco, 3 April 
   Patrick Bond lectures on BRICS and the Dennis Brutus legacy, University of Pittsburgh, 2 April 
   Patrick Bond on skype to World Social Forum, 28 March 
   Ondøej Horký-Hlucháò CCS Seminar: The depoliticisation of civil society in post-communism, 28 March 
   Ashwin Desai & Kagiso Molope seminar on SA oppressions, 22 March 
   BRICS EVENTS 22 -27 MARCH 
   Patrick Bond at Ejolt workshop in Abuja, Nigeria, 20-21 March 
   Susan Abul Hawa workshop on Palestine liberation today, 20 March 
   Patrick Bond lectures on climate justice, University of Port Harcourt, Nigeria, 15 March 
   Candido Grzybowski BRICS seen from Rio, 13 March 2013 
   Patrick Bond at community BRICS briefing, Wentworth, 11 March 
   Choice Mahridzo, China Ngubane & Toendepi Shone CCS Seminar: Zimbabwe's future, from inside and out, Thursday 7 March 
   Patrick Bond gives UKZN Development Studies seminar on BRICS, 6 March 
   Patrick Bond debates Ebrahim Ebrahim on BRICS, ActionAid in Joburg, 28 February 
   Patrick Bond panel sessions on climate and BRICS at the Global Studies Conference, Univ of California-Santa Barbara, 23 February 
   Gcina Makoba & Thuli Hlela CCS Seminar: Mapping Inanda rubbish and Valley of 1000 Hills sanitation, 21 February 
   Patrick Bond talks about climate justice at Institute for Policy Studies in Washington on 19 February 
   Thandokuhle Manzi & China Ngubane CCS Seminar: Mapping Cato Manor sewage, animals and protest; and an Umlazi update, 13 February 
   Faith ka-Manzi CCS Seminar: Mapping AIDS, from body to city, 11 February 
   Delwyn Pillay CCS Seminar: A recent spatial history of Durban student unrest, 7 February 
   Patrick Bond briefing on BRICS at AIDC, Cape Town, 1 February 
   Patrick Bond CCS Seminar: BRICS as Pretoria's next site to 'talk left, walk right' 31 January 
   Patrick Bond at crisis & inequality seminar at Focus on the Global South, Bangkok, 28-29 January 
   China Ngubane, Patrick Bond & the Brutus Community Scholars CCS Seminar on social conflict mapping in Durban, 22 January 
   Patrick Bond testimony to NERSA against Eskom price hikes, Durban, 17 January 
   Bill Carroll CCS Seminar: Global corporate power and a new transnational capitalist class? 17 January 
   Don Chen CCS Seminar: Smart growth, urban equality and environmental justice, 16 January 
   Bill Carroll CCS Seminar: Research institutes dedicated to social justice - a global survey, 15 January 
   Mfundo Mtshwelo CCS Seminar: New critiques of South Africa's ruling party post-Mangaung, 11 January (Cancelled) 
   Phillip Lühl & Guillermo Delgado CCS Seminar: Unitary urbanism, towards maximal difference, 8 January  
   Events Index 2012 
   Khadija Sharife, Min-Jung Kim, Patrick Bond CCS Seminar: Doha's COP18 crash and climate justice (skypecast), 20 December 
   Patrick Bond lecture on BRICS in Moscow, 15 December 
   Patrick Bond lecture on Marikana and SA Resource Curse, Institute for African Studies, Moscow, 13 December 
   Patrick Bond lecture on environmental commodification, Manchester, 11 December 
   Khadija Sharife presentation on land-grabbed Africa at South South Forum 2, Chongqing China, 8 December 
   Patrick Bond lecture to African economic journalists on global economic governance, 6 December 
   Patrick Bond at IG Metall conference on inequality, 6 December 
   Patrick Bond on debt at Rosa Luxemburg Foundation, Berlin, 30 November 
   Faith ka-Manzi delivers UKZN World AIDS Day Lecture, 29 November 
   Khadija Sharife Illicit flight and mining presentation at Economic Justice Network regional tax conference 27-29 November  
   Patrick Bond keynote address on Climate Justice to Norwegian Development Association, Oslo, 27 November 
   Pamela Ngwenya CCS Course: An introduction to video production 26-30 November 
   Patrick Bond on water rights and climate at Norwegian Development Studies panel, Oslo, 26 November 
   Primrose Sonti, Mbuso Ngubane, Mametlwe Sebei and Rudolph Dubula at Brutus Memorial Debate on Marikana, 22 November 
   Patrick Bond on SA's Resource Course at Amandla! colloquium, Gauteng. 16 November 
   Pamela Ngwenya & Ben Richardson CCS Seminar - Aid for trade and Southern African agriculture: the bittersweet case of Swazi sugar, 15 November 
   Ruth Castel-Branco CCS Seminar - Why unions still matter: the case of domestic worker organizing in Maputo, 8 November 
   Patrick Bond on BRICS/G20 at SA Forum for International Solidarity, Johannesburg, 14 November 
   CCS cohosts State of Zimbabwe Transition, Diakonia, 2 November 
   Liane Greeff CCS Seminar: ‘You can’t have your gas and drink your water!’ - the incompatibility of fracking to water rights, 29 October 
   Patrick Bond with Helmi Shawary at the Jozi Book Fair on Fanon in contemporary Africa, 28 October 
   Thami Mbatha, Faith ka-Manzi, China Ngubane & Percy Ngonyama Ukucwaswa kwabokufika (CCS seminar on xenophobia, in isiZulu) 26 October 
   Patrick Bond on Marikana narratives, at Leeds University School of Politics and African Studies, 26 October 
   Patrick Bond on South Africa resource cursed, at Manchester University Development Studies, 26 October 
   Patrick Bond skype lecture to ClimateMediaFactory, Berlin, 25 October 
   Patrick Bond on the Politics of HIV/AIDS in South Africa, at Limerick University, 24 October 
   Ewok's 'Letters to Dennis' at Poetry Africa, 19 October 
   Allan Kolski Horwitz Kebbleism, politics and art, 19 October 
   Philo Ikonya Centre for Civil Society and Centre for Creative Arts Seminar: Are there limits to the freedom of expression? 16 October 
   Patrick Bond debates Brazilians on the World Cup and human rights, Sao Paolo, 15 October 
   Maia Green CCS Seminar: Love and Power on the Wild Coast, 15 October 
   David van Wyk & Chris Molebatsi CCS Seminar: Marikana: Why? What next? 9 October 
   Peace Workshop, 4 October  
   Muhammed Desai seminar on Boycott, Divestment, Sanctions against Israel, 2 October 
   Patrick Bond plenary address to Muslim Youth Movement 40th conference, 30 September 
   Patrick Bond on MDGs, Redi Tlabi Radio 702 show, 25 September 
   Patrick Bond debates KZN provincial planner, 25 September 
   GreenSquad Alliance sponsors Nonviolence training, 21 September 
    Patrick Bond speaks on Resource-Cursed Southern Africa in Harare, 18 September 
   CCS film screening about 'post'-shopping, 18 September 
   Milford Bateman CCS Seminar: Civil society's microfinance mistakes, 13 September 
   Patrick Bond on detoxing South Durban at Umbilo community meeting, 12 September 
   Patrick Bond briefs OECD-Watch on Marikana and the SA Resource Curse, 11 September, Johannesburg 
   Melanie Müller CCS Seminar: What did COP17 do to SA environmentalism? 7 September 
   Patrick Bond at the Lost in Transformation book launch seminar, 6 September 
   Patrick Bond at Cosatu/AIDC seminar on employment, Port Elizabeth, 6 September 
   Muhammed Shabat & Asad Asad CCS Seminar: Israeli apartheid's challenge for academics in Gaza, 6 September 
   Adrian Nel CCS Seminar: Ugandan carbon forestry, community resistance and environmental management, 4 September 
   Jonathan Nkala CCS anti-xenophobia drama: The Crossing, 1 September 
   Patrick Bond debates Pravin Gordhan on South Durban's port expansion, Clairwood, 1 September 
   Youngsu Kim Trade union politics in South Africa and South Korea, 31 August 
   Patrick Bond on SA transition at Arab Spring conference, Pretoria, 30 August 
   Patrick Bond paper on environmental and social rights at Christian Michelsen Institute workshop, Norway, 27 August 
   Molefi Ndlovu on Qwasha! Durban street narratives about COP17, Christian Michelsen Institute, Norway, 26 August  
   Environmental Teach-In, 25 August  
   Delwyn Pillay, Dimple Deonath & Vanessa Black South Durban civil society confronts Back of Port planning, 23 August 
   Sarah Bracking CCS Seminar: Contesting the frontiers of value in society, nature and capitalism, RESCHEDULED FOR EARLY SEPTEMBER FROM 22 August 
   CCS brainstorm on Marikana Massacre, 21 August 
   Nonhle Mbuthuma, John Clarke & Luc Hoebeke CCS Seminar: Avatar on the Wild Coast - lessons from Xolobeni against national and global commodification, 21 August 
   Patrick Bond lecture on White Elephants to S.Durban Community Environmental Alliance at Austerville Community Centre, 21 August 
   Michael Dorsey CCS Seminar: Can the Green Climate Fund provide appropriate finance to Africa? 20 August 
   Percy Nhau CCS Seminar: Implications of the Secrecy Bill for Academic Research, 16 August 2012 
   Farai Maguwu & Patrick Bond CCS Seminar: Democratic Transitions from Top Down and Bottom Up: Prospects in Zimbabwe, 15 August 
   Faith ka-Manzi CCS Seminar: Izingqinamba ngezemvelo zaseThekwini, 8 August 
   Neima Adamo, Sergio Brito, Ester Uamba, Patrick Bond & Dimple Deonath CCS Seminar: Climate, water and destructive development from Maputo to South Durban, 3 August 
   CCS celebrates Brutus legacy at From Roots to Fruits non-violence conference, Durban Univ of Technology, 1 August 
   Matt Meyer & Elavie Ndura CCS Seminar: Nonviolent pedagogies of Africa's oppressed, from South Africa to the Great Lakes, 31 July 2012  
   Ravindra Kumar CCS Seminar: Gandhi, Democracy and Fundamental Rights, 30 July  
   Patrick Bond lecture on African political economy to Institute for the Advancement of Journalism, Johannesburg, 26 July 
   Peter Muzambwe & Dean Chahim CCS Seminar: Solidarities of international urban residents and 'development' students, 25 July 2012 
   Ewok does Durban (with a French connection) UKZN Jazz Centre, 6pm, 25 July 
   Terri Barnes CCS Seminar: Gender, autobiography and social justice, 24 July 
   Jim Kilgore meets Zimbabweans in central Durban, 23 July 
   Jim Kilgore CCS Seminar: Freedom never rests, when it comes to water commodification and service delivery protests, 23 July 
   Shalini Sharma CCS Seminar: Bhopal's catastrophe and representations of social mobilisation, 20 July 
   Jane Duncan CCS Seminar: Voice, political mobilisation and repression under Jacob Zuma, 19 July 
   Patrick Bond at Rio+20 reportback, 17 July, Diakonia Centre 
   Khadija Sharife & Patrick Bond CCS Seminar: The Decommissioning of Durban's Emissions Trade Pilot, 11 July 
   Bheki Buthelezi & China Ngubane CCS Seminar: Interpreting Umlazi's Unrest, Repression and Occupy Resistance, 9 July 
   Farai Maguwu CCS Seminar - Resource-cursed Zimbabwe's Marange blood diamonds, 6 July 
   Eric Baldwin CCS Seminar: Housing Policy and Liberal Philosophy in Post-Apartheid South Africa, 5 July 
   Patrick Bond on climate justice at Johannesburg Workshop in Theory and Criticism, Goethe Institute, Johannesburg, 5 July 
   Patrick Bond course lectures on political economy, ecology and social policy, 2-13 July 
   Khadija Sharife & Patrick Bond CCS Seminar - Rio+20 report-back, 2 July  
   Monica Fagioli CCS Seminar - State-building in practice: the Somali diaspora and processes of reconstruction in Somaliland, 28 June  
   Fidelis Allen at African politics conference, Dakar, 26 - 28 June 
   Molefi Mafereka Ndlovu, Niall McNulty & Lwazi Gwijane CCS Seminar: QWASHA! An online archive of community digital content, 21 June 2012 
   Patrick Bond on SA subimperialism and resistance, Rio+20 Intercoll.net seminar, 21 June 
   Patrick Bond on social and environmental justice strategies, Rio+20 Cupula dos Povos plenary, 18 June 
   Patrick Bond, Khadija Sharife & Baruti Amisi on African CDMs at the International Society for Ecological Economics, Rio de Janeiro, 17 June 
   Patrick Bond and Eddie Cottle discuss SA World Cup lessons for Brazil, 13 June, Rio 
   Kim Min-Jung speaks on climate activism and the COP17 at Gyeongsang Univ Institute of Social Studies, Korea, 15 June 
   Fidelis Allen & Khadija Sharife CCS Seminar: CDM cannot deliver: Lessons from Nigeria, 11 June 
   Patrick Bond at the Building and Wood Workers International debate on Green Economy and Sustainable Development, 11 June, Rio de Janeiro 
   Michela Gallo CCS Seminar: Zimbabwean civil society in South Africa, 7 June  
   Patrick Bond speaks at faculty strike support committee, Federal University of Rio de Janeiro, 6 June 
   Patrick Bond lecture on carbon trading at the Brazilian Society of Political Economy, Universidade Federal do Espírito Santo, Rio de Janeiro, 5 June 
   Patrick Bond on debt crises at Queens University, Canada, 30 May 
   Dennis Brutus Memorial Debate: Durban's Corruptions & Disruptions, 24 May 
   Maria Schuld CCS Seminar: Small wars ‑ A micro‑level analysis of violence in KwaZulu‑Natal, 17 May 
   Iain Ewok Robinson MCs the Brutus Sessions, 16 May 
   Patrick Bond on 'Imperial and subimperial interests in neoliberalised nature', keynote address at Sussex Univ SouthGovNet conference, Brighton, 16-17 May 
   Patrick Bond booklaunch on climate justice at Bookmarks, London, 14 May 
   Film & discussion on Genetic Engineering hosted by Green Squad Alliance, 11 May  
   Sasha Kramer & Anthony Kilbride CCS Seminar: Improving access to sanitation on a global scale, 10 May 
   Khadija Sharife talks on Tax Justice to the Economic Justice Network, Cape Town, 9 May 
   China Ngubane & Patrick Bond CCS Seminar: The Africa People's Charter, Zimbabwe People's Convention Charter and South African Reconstruction and Development Programme, 7 May  
   Patrick Bond skype lecture on media and climate policy, Bergen, Norway, 7 May 
   Patrick Bond unpacks eco-imperialism at People's Dialogue 'Green Economy' seminar, Johannesburg, 5 May 
   Durban can 'connect‑the‑dots' to climate change with 350.org, 5 May 
   Patrick Bond at Comrade Babble play on Kebbleism, Johannesburg, 5 May 
   Nosipho Mngoma, Percy Nhau and Murray Hunter CCS seminar on Right2Know for researchers and journalists, 4 May 
   Patrick Bond skype lecture on Green Capitalism to Rhodes Univ, 3 May 
   Ransom Lekunze CCS Seminar: Implications of global economic crisis for Africa, 25 April 
   Patrick Bond talks to Hospice AGM on 'From Caring about Stuff to Caring about Caring' , 25 April  
   CCS participates in the Global Teach - In 25 April 
   Michele Maynard CCS Seminar: African climate change and carbon trading politics, 23 April  
   Baruti Amisi CCS Seminar: Will the Inga Hydropower Project meet Africa’s electricity needs?, 20 April  
   Fidelis Allen at the Social Theory Forum at Univ.Massachusetts/Boston, 19 April 
   Trevor Ngwane CCS Seminar: Ideology, agency and protest politics, 18 April 
   Fidelis Allen & Patrick Bond CCS Seminar: The World Bank presidential race - African interests and personality profiles, 11 April 
   CCS Seminar: Dennis Brutus' life and times - film documentaries and discussion, 10 April 
   Molefi Ndlovu at Young Adult Review workshop of COP 17, South Durban Community and Environmental Alliance, 4 April 
   CCS Seminar: 'Occupy': what kind of social movement is it?, 3 April 
   Jens Andvig, Tiberius Barasa, Stein Sundstøl Eriksen, Sanjay Kumar, Faith Manzi & Knut Nustad CCS Seminar: Slums, states and citizens in Durban, Nairobi Delhi, 29 March 
   Henrik Ernstson CCS/DevStudies seminar on urban ecology, 28 March 
   Ronnie Kasrils CCS Seminar: Corruption, authoritarianism and the challenge for civil society, 23 March 
   Bahaa Taher CCS Seminar: Post-Arab Spring: Literary freedom of expression in Egypt, 22 March  
   Felix Platz CCS Seminar: Climate Change narratives – experiences from the COP 17, 20 March 
   Zero Fossil Fuels meeting, 20 March 
   Molefi Ndlovu presents at the Foundation for Human Rights event on 19 March 
   Trevor Ngwane at Rosa Luxemburg anti-xenophobia panel, Johannesburg, 16 March 
   Patrick Bond reviews RDP for Zim opposition leaders, Nyanga, 16 March 2012 
   David Hallowes and Tristen Taylor CCS Seminar: A hostile climate - civil society impact on the COP17, 15 March 
   Leigh Collingwood CCS Seminar: Presentation of book: “Deforestation: Why YOU need to stop it NOW”, 13 March  
   Lubna Nadvi & Patrick Bond CCS Seminar: Why boycotting Israeli apartheid follows South Africa’s liberation strategy, 6 March  
   Simphiwe Nojiyeza CCS Seminar: Durban’s state-sponsored climate change chaos, 1 March 
   Comrade Fatso CCS Seminar: Zim spoken-word liberation struggles, 29 February  
   Patrick Bond on service delivery protests, Nadel AGM, Mthatha, 25 February 
   Patrick Bond on climate justice at Santa Barbara Global Studies Conference, 25 February 
   Lushendrie Naidu CCS Seminar: The state of South Durban's industrial basin, 23 February  
   Alex Comninos CCS Seminar: Twitter revolutions and cyber-crackdowns, 22 February 
   Patrick Bond debates WWF's Saliem Fakier at AIDC, Cape Town, 17 February 
   Fumhiko Saito CCS Seminar: Shifting to local governance?, 16 February 
   Patrick Bond delivers New Zimbabwe Lecture, Harare, 15 February 
   Patrick Bond banned from delivering New Zimbabwe Lecture, Harare, 8 February 
   Said Ferjani CCS Seminar: The Tunisian democratic revolution, Islam and the left, 1 February 
   Tom Heinemann, Patrick Bond & Khadija Sharife CCS Seminar/film: Politics of microfinance, 25 January  
   Patrick Bond booksigning climate justice titles at Sandton Square Exclusives Books, Johannesburg, 24 January  
   Bobby Peek CCS Seminar: What went right and what went wrong at the COP17?, 19 January 
   Patrick Bond CCS Seminar: What’s going on in China? Boom, bust and battles from below, 10 January  
   Keyvan Kashkooli CCS Seminar: Governing markets from below? From e-commerce to emissions trading, 6 January 
   Events Index 2011 
   Faith Manzi & Oliver Meth CCS Seminar: AIDS, rape and climate, 13 December 
   Patrick Bond lecture on world financial crisis at Lingnan Univ, Hong Kong, 12 December 
   Patrick Bond on CJ at TransNational Institute meeting, 10 December 
   Patrick Bond & Baruti Amisi on climate induced migration at People's Assembly, 7 December  
   Patrick Bond & Nnimmo Bassey Book Launch, Ike's Books, Durban: 6 December 
   Patrick Bond on ecological debt, World Council of Churches, 6 December 
   Patrick Bond on culture and climate at Durban City Hall, 5 December 
   Pablo Solón Wolpe lecture: “Rights of Nature and Climate Politics”, 2 December 
   Patrick Bond on puppet statehood and climate, Unctad conference (via video), Geneva, 1 December 
   Patrick Bond presentation on labour-community-eco solidarity at International Transport Federation, People's Space, 1 December* 
   CCS Teach‑In on Climate Justice, evenings from 29 Nov‑8 Dec 
   Patrick Bond, Lars Gausdal, Molefi Ndlovu & Khadija Sharife on climate politics and narratives, South Durban, November 25-26 
   Everyone's Downstream 25-26 November 
   Molefi Ndlovu & Michael Dorsey lead youth/climate workshop, 21 November  
   Patrick Bond at Rosa Luxemburg Political Cafe on climate/energy, Johannesburg, 21 November 
   Janis Rosheuvel CCS Seminar: U.S. 'Migrant Management' & Grassroots Resistance to Criminalization of Immigrant Life, 18 November 
   Patrick Bond skype lecture on climate politics to Lahore Cafe Bol series, Pakistan, 16 November 
   Patrick Bond keynote speech to Cornell Univ development conference, 12 November 
   Michele Maynard CCS Seminar: The African Peoples Petition: What Durban COP17 must deliver!, 11 November 
   Emanuele Leonardi CCS seminar: The Environmental Side of the Current Economic Crisis: Toward an Ecological Critique of Neoliberalism, 10 November 2011 
   Patrick Bond at City Univ of NY on climate justice strategy, 9 November 
   Patrick Bond on COP17 politics at Institute for Policy Studies, Washington, 8 November 
   Rehana Dada CCS Seminar: The One Million Climate Jobs Campaign, 4 November 
   Lars Gausdal CCS Seminar: Bolivia at the Crossroads, 3 November 2011  
   Patrick Bond talk on population and climate, Pretoria, 1 November 
   Patrick Bond, Dudu Khumalo, Orlean Naidoo, Thando Manzi, Molefi Ndlovu & Noah Zimba Wolpe Lecture: Community Climate Summit, 28 October  
   Patrick Bond on water politics, the IMF and climate in Dublin, 25‑26 October 
   Patrick Bond on energy as a public good in Rome, 24 October 
   Patrick Bond talks on climate justice in Stockholm, 22 October 
   Patrick Bond on climate, land and Africa's exploitation, at Uppsala University, Sweden, 20-21 October 
   Shailja Patel CCS Seminar: Seen And Unseen: Windows On The ICC-Kenya Trials, 18 October 
   Patrick Bond on COP17 mobilisations at PanAfrican Climate Justice conference in Addis Ababa, 15‑16 October 
   Fidelis Allen CCS Seminar: Climate Change, Poverty and Public Policy in Nigeria's Niger Delta, 11 October 2011  
   Patrick Bond on electricity and climate crises, Newlands and Meerbank, 10-11 October 
   Marie Kennedy & Chris TillyCCS Seminar: Latin America’s third left: Autonomy and participation in the new political landscape, 6 October  
   Peter Waterman Emancipatory Global Labour Studies and Social Movements, 5 October  
   Patrick Bond on climate and capitalism at the International Labour Rights Information Group Globalization School, Cape Town, 3 October 
   Trevor Ngwane CCS seminar on protest ideology, 30 September 
   John Saul & Trevor Ngwane Wolpe lecture on South Africa's transition, 29 September 
   CCS hosts Democratic Left Front climate conference, 23-25 September 
   Climate Justice Now! South Africa meets at CCS, 22-23 September 
   Patrick Bond on Electricity Prices and Climate Crisis at SDCEA, 21 September 
   Patrick Bond at People's Dialogue on climate politics, 21 September 
   Solani Ngobeni CCS Seminar: Challenges facing scholarly publishers in South Africa: Towards a turnaround strategy or tilting at windmills, cancelled 
   Anton Harber & Ruth Teer-Tomaselli Amnesty International seminar on the Secrecy Bill, 15 September 
   Sarah Bracking CCS Seminar: How do investors value the environment? Why a pile of stones is not a house, 13 September 
   Climate Justice Protest US, Consulate, 9 September 
   Ashwin Desai & Patrick Bond CCS Seminar: The World Conference Against Racism and 9/11 ten years after, 8 September 
   Patrick Bond on climate injustice and the World Bank, London, 5 September 
   Tehmina Brohi CCS Seminar: Contention in response to neoliberal policies in post-apartheid South Africa: The case of basic services delivery in Durban, 1 September 
   Climate Justice Protest at the US Consulate, 31 August 
   Otieno, Wamuchiru, Todd, Lorimer CCS Seminar: In Hot Water ‑ Climate change and water adaptation in Nairobi and Durban, 26 August 
   Wolpe lecture by Mustafa Barghouti on how to free Palestine, 25 August 
   Patrick Bond on climate finance to SADC parliamentarians, Johannesburg, 25 August 
   Shauna Mottiar at the ISTR African Civil Society Research Network conference, 24 August  
   Kate Skinner seminar on media democracy, 22 August 
   Patrick Bond addresses metalworker shopstewards, Durban, 22 August 
   Patrick Bond on climate at the Johannesburg Book Fair, 8 August 
   Paul Routledge CCS Seminar: Translocal Climate Justice Solidarities, 5 August  
   Patrick Bond CCS Seminar: Lessons for Durban from Ecuador's 'leave the oil in the soil' eco/indigenous movement, 2 August  
   Patrick Bond on the 'green economy' at New Global Hegemonies conference, Quito, 21‑22 July 
   Franco Barchiesi CCS Seminar: Labour and Precarious Liberation, 20 July 
   Patrick Bond on climate and Just Transition at National Union of Metalworkers of SA in Johannesburg, 18 July 
   Sarah Ives CCS Seminar: “Rooibos land is high sentiment, low potential: Preliminary Reflections on a Year in Rooibos Country, 18 July 
   Danny Schechter CCS Seminar: Citizen Media Advocacy, 15 July  
   Chene Redwood CCS Seminar: Voices of the Subaltern: Music within community struggles against environmental degradation in South Durban, 14 July 2011 
   Patrick Bond on SA political economy at Renmin Univ (China) conference via skype, 11 July 
   Patrick Bond on climate and justice at UKZN Peace Studies conference, 9 July 
   Philip Rizk CCS Seminar: Critiquing the Nation State: The Gaza Strip, 8 July  
   Philip Rizk CCS Seminar: Multi-media presentation: “The hard hit is still to come”- An Intifada Imaginary, 7 July 2011  
   Ida Susser CCS Seminar: Organic intellectuals and AIDS social movements: jumping scales, postponed 
   Patrick Bond on neoliberal climate policy at Nature, Inc conference (via skype), The Hague, 30 June 
   Patrick Bond input on African economies to International Labour Organisation industrial relations conference at UCT Business School (via skype), 28 June 
   Peter McKenzie & Doung Jahangeer CCS Seminar: People in Spaces Make Places, 28 June 2011 
   Immanuel Wallerstein Wolpe Lecture on the Arab revolt, the US and Africa, 23 June 
   Patrick Bond on SA climate policy at UKZN Business School, 23 June 
   Patrick Bond CCS Seminar on the global climate justice movement, 21 June 
   Simphiwe Nojiyeza & Mary Galvin on sanitation politics, 20 June 
   Simphiwe Nojiyeza and Geasphere debate water and climate at Alliance Francaise, 9 June 
   Mvuselelo Ngcoya & Shauna Mottiar Seminar: Understanding horizontal philanthropy in KwaZulu-Natal, South Africa, 2 June 
   Patrick Bond at Univ of Georgia Antipode Institute for Geographies of Justice, Athens, 30‑31 May 
   Orlean Naidoo, Ma Dudu Khumalo, Thandiwe Zondi, Sam Moodley, Mrs Perumal, Lubna Nadvi, Shauna Mottiar Discussion: Women in Social Movements and Community Organizing 30 May  
   Patrick Bond on climate politics at Korean conference, Jinju, 27 May 
   Florian Kunert, Phillip Hol & Justin Davy Wolpe Lecture: Shack Theatre, 26 May  
   CCS and Zimbabweans celebrate Africa Day, 25 May 
   Patrick Bond on dangers of a neoliberal Palestine, at TIDA-Gaza, Gaza City, 19 May 
   Chris Morris CCS Seminar: Notes on Pharmaceutical Patent Lawfare: The Umckaloabo Case, 19 May 2011  
   Durban Community Video Collective workshop, 14 May 
   Patrick Bond at City Univ of NY conference on precarious labour and socialism, 13 May 
   Patrick Bond on environmental justice at Autonomous University of Barcelona, 28 April 
   Mazibuko Jara, Alan Murphy & Orlean Naidoo Wolpe Lecture Panel on the Local Government Elections, 21 April 2011 
   Patrick Bond at Univ of San Francisco sustainability symposium, 19 April 
   Patrick Bond in Montreal for Cochabamba+1 climate justice conference, 15‑17 April 
   Ron Carver Reflections on organising US labour and community campaigns, 13 April 
   Patrick Bond on Palestine & Durban at American Association of Geographers conference, Seattle, 12‑14 April 
   Shauna Mottiar at the International Research Society for Public Management Conference, Dublin, 11- 13 April 
   Wiebe Nauta CCS Seminar: Civic Engagement and Democratic Consolidation in South Korea ‑ Lessons for South Africa, 5 April 
   Patrick Bond on climate politics with Polaris Institute/Ontario Public Interest Research Group at Univ of Toronto, 31 March 
   Patrick Bond climate lecture at Carleton Univ, Ottawa, 29 March 
   Adekeye Adebajo CCS/SDS Seminar: The Curse of Berlin: Africa after the Cold War, 23 March 
   Molefi Mafereka Ndlovu at Keleketla Library Johannesburg, 21-31 March 2011  
   John Devenish Seminar CCS research on protests in South Africa 2009 - 2011, 17 March 
   Nancy Lindisfarne & Jonathan Neale Seminar: Climate Justice, Global Alliance-Building and Climate Jobs, 22 March 
   Patrick Bond seminar on Palestine, water and the University of Johannesburg, 16 March 
   Seminar: Documentary Screening of 'Zimbabwe's Blood Diamonds, 10 March 
   Patrick Bond gives lectures in Michigan and California, 8-14 March 
   Patrick Bond on climate justice, Northern overconsumption & African resistance at '6 Billion Ways' conference in London, 5 March 
   Wolpe Lecture by Hein Marais: Song & Dance: Power, Consent and the ANC, 3 March  
   China Ngubane hosts Zimbabwe monitoring discussion, 1 March 
   Patrick Bond, Rehana Dada, Blessing Karumbidza & Molefi Ndlovu Seminar on the 2011 World Social Forum, 25 February 
   Patrick Bond delivers Brutus Memorial Lecture, Nelson Mandela Metro Univ, 23 February 
   Danielle Carter CCS Seminar on Sources of State Legitimacy in Contemporary SA, 22 February 
   Blessing Karumbidza, Siziwe Khanyile, Bongani Mthembu, Bobby Peek in Wolpe Lecture 'Climate Teach-In', 19 February 
   Niall Bond Seminar: The history of 'civil society', 14 February 
   Molefi Ndlovu, Rehana Dada & Patrick Bond CCS seminars at the WSF, Dakar, 6-11 February 
   Teppo Eskelinen Seminar: Global justice - some emerging topics and responses 25 January 2011 
   Patrick Bond at Zuma's Own Goal booklaunch, Bluestockings, NYC, 24 January 
   Patrick Bond on climate justice in Sacramento, CA, 20 January 
   Patrick Bond at Resource Rights conference and Eskom protest, Washington, 13-14 January 
   Events Index 2010 
   Patrick Bond radio debate on climate justice politics, 22 December 
   Film screening: The Uprising of Hangberg, 14 December  
   Patrick Bond at global climate summit, 6‑11 December, Cancun 
   Pumla Gqola, Andile Mngxitama, Baruti Amisi & others Seminar on Xenophobia and Racism in SA, 10 December 
   Patrick Bond lecture on uneven development, migration and xenophobia to Univ.Delhi conference, 25 November 
   Patrick Bond, Horace Campbell, Patricia Daley and Eunice Sahle panel at African Studies Association, SF, 21 November 
   CCS Wolpe film screenings with Pamela Ngwenya and community videomakers 20 November 
   Cesia Kearns Seminar: Sierra Club's Beyond Coal Campaign: Transforming the US Electric Sector, 19 November 2010 
   Patrick Bond on oil and financial crises with Attac-Norway in Oslo, 18-19 November 
   Baruti Amisi skype seminar on xenophobia to Roskilde University, 17 November 
   Patrick Bond at Race, Class & Developmental State conference in PE, via Skype, 16 November 
   Ashwin Desai and Goolam Vahed Wolpe Lecture in Honour of Fatima Meer, 16  
    Patrick Bond at Historical Materialism conference, London, 12-14 November 
   Patrick Bond seminar on ecosocialism at Inst of Social Studies, The Hague, 16 November 
   John Harvey Seminar: US Philanthropy and the Global South: Trends, Opportunities and Challenges, 8 November 
   Patrick Bond at The ‘Progress’ in Zimbabwe Conference, 4-6 November 
   Nicholas Smith Seminar: Lynch Violence and the Governance of Evil, 26 October 
   Ela Gandhi & Dilip Menon Wolpe Lecture: Indians in South Africa: 150 Years, 21 October 2010 
   Patrick Bond seminar on climate justice at Univ of California-Davis, 18 October 
   Mariem el Bourhimi and Peter McKenzie Seminar: Saharawi liberation struggle status, 15 October 
   Rolf Schwermer CCS Seminar: pro-poor technology, 14 October 
   Patrick Bond seminar on climate politics at Trinity College Dublin, 1 October 
   Baruti Amisi lecture on xenophobia for National Association of Democratic Lawyers, KwaZulu‑Natal Law Society, Pietermaritzburg, 30 September 
   Patrick Bond in Ramallah on Boycott, Divestment and Sanctions, 26 September 
    Patrick Bond on transition-neoliberalism at Birzeit Univ conference, Palestine, 28 September 
   Patrick Bond and Lungisile Ntsebeza launch Zuma's Own Goal at African Studies Association-UK conference, Oxford University, 19 September 
    Hayley Leck Seminar: Rising to the Adaptation Challenge? Responding to Global Environmental Change in the Durban metropolitan and Ugu district regions, South Africa, 17 September 
    Dudu Khumalo, Baruti Amisi, Molefi Ndlovu, Daniel Ribeiro, Terri Hathaway, Lori Pottinger Seminar: Civil society v Southern African dams, 10 September 
   Patrick Bond and Rick Rowden on the IMF and public health, San Francicso, 7 & 14 September 
   Brij Maharaj, Ashwin Desai, Patrick Bond launch new book Zuma's Own Goal, Elangeni Hotel, Durban, 5pm on 3 September 
   Patrick Bond speaks on rights/commons debate at the International Commission of Jurists Economic, Social and Cultural Rights Camp, 31 August, Johannesburg 
   Margaret Gärding Donor power in the international aid industry, 27 August  
   Makhosi Khoza, Fikile Moya, Patrick Mkhize, Tony Carnie, Pritz Dullay and Brij Maharaj on the Wolpe Lecture Panel: Media Information & Freedom, 26 August 2010 
   Ralph Borland Seminar: Radical Plumbers and PlayPumps - Objects in development, 25 August  
   Patrick Bond speaks at Jubilee South Africa conference on ecological debt, 21 August, Johannesburg 
   Dudu Khumalo and Simphiwe Nojiyeza presentation on sanitation at Umphilo waManzi seminar, 13 August, Durban 
   Patrick Bond at South Africa‑Norway climate research seminar, Christian Michelsen Institute, Bergen, 12 August 2010 
   Patrick Bond at Southeast Asia climate justice seminar, Focus on the Global South, Chulalungkorn University, Bangkok, 10 August 
   Trevor Ngwane at Solidarity Peace Trust report on Zimbabwe, 30 July, Johannesburg 
   Wolpe Lecture: Social justice ideas in Civil society politics, global & local: A Colloquium of scholar activists, 29 July 
   Press Conference on Xenophobia, 28 July  
   Padraig Carmody Seminar: Chinese Geogovernance in Africa: Evidence from Zambia, 20 July  
   CCS and Gyeongsang University Institute for Social Science (Korea) joint seminar on political economy of social movements, 14 July 
   Giuliano MartinielloCCS Seminar on Inanda's socio-spatial change, 9 July 
   Pamela Ngwenya Seminar on Video as a tool for outreach, communication, advocacy and community expression, 8 July 
   Anti Xenophobia Rally City Hall 3 July 
   Renee Horne CCS Seminar on Black Economic Empowerment, 2 July 
   Roithmayr, Adonis, Galvin, Bond, Khumalo CCS Colloquium on Water, Rights, Prices, 28 June (skypecast)  
   Blessing Karumbidza CCS Seminar on climate change and carbon trading controversies in Tanzania, 24 June 
   Trevor Ngwane and Rehana Dada at workshop on climate advocacy at the South Durban Community Environmental Alliance, 22 June 
   Wolpe Lecture: Durban Social Forum members, 'World Cup for All!', Durban City Hall, 16 June 
   David J. RobertsCCS Seminar: Re-branding Durban through the 2010 World Cup, 14 June 
   Patrick Bond (with Briggs Bomba and Dave Zirin) on the World Cup, Washington, 9 June 
   Patrick Bond on global justice movements, at Grantmakers without Borders conference, SF, 8 June 
   Patrick Bond presents on climate justice at conference, Alter-globalization movements and the alternative ideas of Korea, Seoul, 28 May 
   Patrick Bond on 'Poli Econ of the World Cup' in Seoul, 27 May 
   Patrick Bond lecture on National Health Insurance with Oxfam, 26 May 
   Jessie Lazar KnottCCS Seminar: Identity/Spatial Relations: scholar‑activism in the greater Kei region of the Eastern Cape, 25 May 
   Patrick Bond at Osisa conference on climate and development in Africa, Pretoria, 21 May 
   Patrick Bond on energy policy and the World Bank, at Democracy and Development Programme, Durban, 20 May 
   Eunice N. Sahle Wolpe Lecture: World orders, Ike's Books, 5pm, 20 May 
    Barak Hoffman & Orlean Naidoo Seminar: Chatsworth politics and municipal advocacy, 17 May 
   Patrick Bond on SA climate policy on TEDxUKZN, 14 May 
   Khadija Sharife & Eunice SahleCCS Seminar: Oil, minerals and maldevelopment in Africa, 13 May 
   Patrick Bond speaks on climate debt to the Economic Justice Network, Johannesburg, 5 May 
   Erin McCandless & Shepherd Zvavanhu CCS Seminar on Zimbabwe Civil Society, 3 May  
    Patrick Bond and Khadija Sharife address African tax authorities, 29 April 2010 
   Nathan Geffen (with Faith ka Manzi) CCS Seminar: Debunking Delusions: The inside Story of The Treatment Action Campaign, 29 April  
   Alan Freeman & Radhika Desai CCS Seminar on The world capitalist crisis, 23 April  
   Memorial Tribute to Professor Fatima Meer, 23 April 
   Molefi Mafereka Ndlovu facilitates Krogerup College and Durban Sings, 18‑20 April 
   Patrick Bond on carbon trading at Manchester conference on environment and finance, 15‑16 April 
   Patrick Bond in Boston v WB-Eskom loan, 9 April 
   Patrick Bond at Clark University, 8 April 
   World Bank protest, 7 April, Washington 
   Patrick Bond seminar on climate politics, City Univ of NY, 6 April 
   Patrick Bond at NYU on South African political economy, 5 April 
   Trevor Ngwane at Marxism 2010 conference, Melbourne, 1-4 April 
   Patrick Bond in SF Bay Area on World Bank loan to Eskom, 4 April 
   Patrick Bond on water commons, Syracuse University, 29-30 March 
   Trevor Ngwane seminar on activism and global campaigns, Univ of Helsinki, 26 March 
   CCS/VANSA KZN Panel discussion: 'What is Art and what is not?', March 25 
   Patrick Bond on 'Organising for Climate Justice', Left Forum, NYC, 21 March  
   Workers, Zama Hlatshwayo, Trevor Ngwane CCS Seminar on UKZN labour outsourcing crisis 19 March 
   Carol ThompsonCCS Seminar on resisting agro‑industry, 18 March 
   David Zirin Seminar on Fifa's Looting of SA, 13 March  
   Dennis Brutus memorial, 11 March 
   Trevor Ngwane CCS Seminar on SA's social protest wave, 9 March 
   Patrick Bond testifies to parliament on economic policy, 2 March 
   Molefi Ndlovu and Claudia Wegener seminar at the Centre for Critical Research on Race and Identity, 2 March 
   CCS anti‑xenophobia research workshop, 27 February 
   Patrick Bond speaks on The ebb and flow of water rights, Univ of Cape Town Department of Public Law, 25 February 
   Press Conference: Keep our South African Coal in the Hole! 22 February 2010 
    Patrick Bond at Power Indaba privatisation conference, 22 February 
   CCS Economic Justice course, with Trevor Ngwane, Samson Zondi and Patrick Bond, from 20 Feb‑29 May 
   Climate Justice Now! SA‑KZN chapter hosted at CCS, 13 February 
   Hallowes, D'Sa, Ngwane, Bond , Dada: Seminar on proposed World Bank coal loan to Eskom, Friday, 12 February* 
   Durban renewable energy site visits by Minnesh Bipath, SA National Energy Research Institute with Muna Lakhani and Patrick Bond 10 February 2010 
   Patrick Bond paper for Socialist Register workshop, 6 February 
   Susan Galleymore CCS Seminar: A Dearth of Imagination Leads to Wasting Perfectly Good Waste, 5 February 
   Durban Sings Follow-up and planning session with 8 Editorial Collectives, 4 February  
   Patrick Bond on climate change & Dennis Brutus Memorial at World Social Forum, Porto Alegre, 28 January 
   Rehana Dada & Patrick Bond Seminar: Copenhagen Climate and Eskom Energy Conflicts, 26 January 
   Dennis Brutus tribute, with Social Movements Indaba and Durban community groups, 23 January 
    Peter McKenzie & Doung Jahangeer Seminar: The Saharawi,Warwick Junction and Footsak Politics, 20 January 
   Patrick Bond debates NHI at Idasa, CT, 19 January 
   CCS cohosts Climate Justice Now! on electricity hearings strategy, 15 January 
   Events Index 2009 
   Patrick Bond at SF protest against Danish repression of civil society and Copenhagen climate 'deal', and radio interview, 18 December 
   Patrick Bond addresses climate seminar at Univ of Lund Business School, 15 December 
   Kristine Wasrud Participation and Influence in Water Policy in Durban, South Africa, 11 December  
   Climate Justice Film Festival, 10 December  
   Umesh de Silva Seminar: Traditional farming in Umzinyathi, 9 December 
   Oliver Meth at the CCS Workshop on women & child abuse Cato Crest Library, 8 December  
   Patrick Bond at Roskilde Univ Civil Society Centre, 7 December 
   Patrick Bond keynotes Leeds 'Democratisation in Africa' conference, 4 December 
   Sinegugu Zukulu & John Clarke CCS Seminar: Resilience, Resolarisation and Relocalisation, 30 November  
   Nick Smith CCS Seminar Politics of protection/crime/policing, 26 November 
   Patrick Bond speaks at Mandela Foundation about SA economic disasters, 26 November 
   Seminar on outsourced and contract workers at UKZN, 24 November 
   3rd Climate Justice Now! KZN meeting, 20 November 
   CCS and Durban Sings! at the Global Crisis and Africa: Struggles for Alternatives hosted by the Rosa Luxemburg Foundation; Randburg, Johannesburg 19-21 November 
   MAKE SOME NOISE! Concert 6 November  
   Immanuel Wallerstein Wolpe Lecture: Crisis of the Capitalist System Where to from Here?, 5 November 
   The Crises and the Commons: Durban debates on politics, economics and environment 4-7 November  
   Solidarity with Durban's oppressed: Bottom-up resistance strategies of shackdwellers, pollution victims and labour-brokered workers, 4 November 
   Faith Manzi & Oliver Meth at the Gender Based Violence Workshop, Durban 27 & 28 October 
   Seminar on Problems faced by UKZN workers, Westville campus, 28 October 
   Bengt Brülde & Stellan Vinthagenand Seminar: Ethics, Resistance and Global Justice, 26 October  
   Baruti Amisi, Trevor Ngwane & Patrick Bond Anti-Xenophobia research project with Strategy&Tactics 19- 20 October 
   Durban Sings (Molefi Ndlovu & Claudia Wegener) at National Oral History Conference, 13-16 October 
   Tri-Continental Film Festival Durban community screenings – (hosted by Oliver Meth) at Inanda, Chatsworth, Wentworth, CBD, & Folweni, 1-12 October 
   Patrick Bond lectures at Suffolk Univ, Boston, 29 Sept-2 Oct 
   Dennis Brutus honored by War Resisters League, 18 September 
   Helen McCueCCS Seminar: Grassroots Mobilising within Refugee Communities: Perspectives on Palestine and Australia, 18 September 
   Patrick Bond Booklaunch: Climate Change, Carbon Trading & Civil Society, 18 September 
   Patrick Bond skypecast on climate and ecological debt to Mellemfolkeligt Samvirke, Copenhagen, 16 September 
   Oliver Meth People to People International Documentary Conference, 10-12 September  
   Dick Forslund & Patrick Bond CCS Seminar: South Africa's capitalist crisis and civil society, 7 September 
   Dudu Khumalo on the Durban public transport crisis, 1 September  
   Patrick Bond CCS Seminar: National Health Insurance: Can SA afford it?, 24 August  
   John Berg CCS Seminar: Barack Obama's presidency and civil society reactions, 24 August  
   Norman Finkelstein Wolpe Lecture: Resolving the Israel-Palestine Conflict: What we can learn from Gandhi, 20 August  
   CCS Seminar with outsourced workers at UKZN, 12 August  
   Patrick Bond debates Sampie Terreblanche (Stellenbosch), 6 August, UCT 
   Dr Essop Pahad CCS Seminar: Thinking about the Legacy of Mbeki's Politics, 4 August 
   Patrick Bond addresses Ecuador eco-finance conference (videolink), 4 August 
   Patrick Bond at the South African Civil Society Energy Caucus Meeting, 29-30 July  
   Barak Hoffman CCS Seminar: Democracy and Civil Society Research in Ghana and SA, 27 July 
   CCS hosts free screenings of Durban International Film Festival, 25 July - 1 August  
   Sean Flynn & Maj Fiil CCS Seminar on water rights, ( SKYPECAST ) 24 July 
   Patrick Bond lecture at carbon trading conference, Johannesburg, 22 July 
   Sein Win Seminar by Burmese prime minister (exiled) on solidarity (SKYPECAST), 21 July 
   Tunde Adegbola A Pan-African Harold Wolpe Lecture & cultural events, 16 July 
   Patrick Bond lecture on SA Political Economy, San Francisco socialist conference, 4 July  
   Orlean Naidoo on participation at DDP seminar, 30 June 
   Patrick Bond speaks on 'World Slump: Financial Crisis and Emerging Class Struggles in the Global South', 28 June, Toronto 
   Patrick Bond on African social resistance to economic crisis, 26 June, Moscow 
   Oliver Meth and Orlean Naidoo facilitate Diakonia Council of Churches Democracy Course, 24 -26 June 
   Alex Callinicos Wolpe Lecture: Economic crisis and prospects for social revolution, 18 June*  
   Blair Rutherford CCS Seminar: Zimbabwe farm labour, social justice and citizenship, 17 June 
   Trevor Ngwane CCS Seminar: Community resistance to energy privatisation and ecological degradation, 11 June 
   DURBAN SINGS central editorial workshops, 8 & 22 June 
   Gaby Bikombo, Judy Mulqueeny, Harry Ramlal, Caroline Skinner CCS Seminar: War of Warwick Junction, 9 June 
   Patrick Bond, Abedian, Dumisa, Maharaj et al on 'Zumanomics', UKZN Biz School, 3 June 
   Rehana Dada keynote address to Southern African Faith Communities' Environment Institute AGM, 2 June 
   Patrick Bond on African underdevelopment at Sussex IDS conference (via skypecast), 1 June 
   Trevor Ngwane presents at the International Conference on Ideas and Strategies in the Alterglobalisation Movement, Seoul, 29 May 
   Peter McKenzie cultural seminar on 'Footsak: On the Ball for 2010', 28 May 
   Björn SurborgCCS Seminar: Contesting Johannesburg's extractive industries, 25 May  
   Paul Verryn, Methodist Bishop of Johannesburg: Wolpe Lecture: Poverty and xenophobia, 21 May 
   Robert Jensen, Univ of Texas: CCS Seminar: Whiteness and social change in the US, 21 May 
   Tony Clarke, Polaris Institute: CCS Seminar: The state of the world water wars, 15 May 
   Molefi Ndlovu CCS Seminar: Azania Rising: The demise of the 1652 class project, 13 May 
   Patrick Bond debates 'The G20 Global Deal' at Wits/Osisa, Johannesburg, 12 May 
   Rehana Dada,CCS Seminar: Climate mitigation case studies, 11 May 
   CCS/DYFS - Anti-xenophobia film screening facilitators workshop, 9 May 
   Orlean Naidoo CCS Seminar: Chatsworth upgrading struggles and victories, 8 May 
   Patrick Bond, Joburg Wolpe Lecture at Wits Univ, 7 May 
   Patrick Bond at Cosatu electricity workshop, Joburg, 6 May 
   Joan Canela and Helena OlcinaCCS Seminar: Social movements in Bolivia and Catalan, 5 May 
   William Gumede Wolpe Lecture: SA’s “Democracy Gap”, 30 April  
   Three representatives of the Tamil liberation movement youthCCS Seminar: The Tamil people under seige, 21 April  
   Leading eco-social spokespersons from political parties and civil society Seminar: Environmental confrontations - Political parties meet civil society, POSTPONED 
   Rehana Dada at York Univ climate ecojustice conference, Toronto, 16-17 April 
   John Minto CCS Seminar: The Legacy of Anti-apartheid Sports Boycotts, 16 April 
   Dennis Brutus celebrations, honorary doctorates conferred at both Rhodes Univ and Mandela Univ, 16-17 April 
   Nelson Muhirwa & Jean Chrisostome Kanamugire CCS Seminar: The Rwandan Genocide 15 Years On, 8 April 
   Oliver Meth Seminar: Wentworth Crime, Gangs and Civil Society, 7 April  
   Dennis Brutus on Reconciliation and Memory in Post-Apartheid SA, Nelson Mandela Foundation, Johannesburg, 2-3 April 
   Ida Susser booklaunch, 'AIDS, Sex and Culture', with Quarraisha Abdool Karim, at Ike's Books, 2 April 
   Sofie Hellberg CCS Seminar: Governing lives through hydropolitics in eThekwini , 1 April 2009 
   Claudia Wegener & Molefi Mafereka Ndlovu Digital Soiree Durban Sings Internet Radio project, 24 March  
   Simone Claar Seminar: Post-Apartheid Political Economy and State Policy, 19 March 
   Oliver Meth presents at the HSRC Violent Crime and Democratization in the Global South Conference, 18-20 March 
   Simphiwe Nojiyeza CCS Seminar: African Development Bank water projects, 12 March 
   Deniz Kellecioglu CCS Seminar: Zimbabwe Civil Society confronts Mugabe's Economy, 11 March 
    Patrick Bond debates ANC economic policy, 9 March, Durban 
   Kalinca Copello Seminar: ICTs and social movements: From Chiapas to Brazil to South Africa, 6 March 
   Lisa Ramsay & Schwarzanne Leafe Seminar & Film: Climate Change and Eco-Social Resistance in South Durban, 27 February 
   Patrick Bond presents to ActionAid/Nepad conference on global financial crisis, 24 February, Midrand 
   Molefi Ndlovu Johannesburg: Market Photo Workshop, 22-28 February  
   Orlean Naidoo & Patrick Bond seminar on Free Basic Water, and screening of Flow, 18 February 
   Ida Susser Seminar: AIDS, Sex, Culture and Civil Society, 11 February 
   Dennis Brutus and Moya Atkinson film/seminar on US anti-war movement, 9 February 
   Patrick Bond seminar on the ongoing global financial crisis, University of Johannesburg, 6 February 
   Durban Sings internet audio and community radio with Molefi Ndlovu and Claudia Wegener, 2-6 February 
   Patrick Bond in dialogue with Jeremy Cronin on financial crisis, Johannesburg, 28 January 
   Dennis Brutus, Lubna Nadvi, Monica Rorvik and Salim Vally Seminar: Should Israel be boycotted? If so, how?, 27 January 
   Giyani Dube, Lubna Nadvi, Kate Griffiths and Timothy Rukombo Wolpe Lecture: Civil Society Internationalism - from Lindela to Gaza to Washington, 22 January 
   Pamela Ngwenya, Molefi Ndlovu, Claudia Wegener Seminar: Participatory community audio/video as a tool for social research, 21 January  
   Dale McKinley, Orlean Naidoo, Dudu Khumalo, Bryan Ashe Seminar on the World Water Forum, 19 January 
   Mavuso Dingani film/seminar on the Zimbabwean exile in Durban, 6 January   |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy