CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
Nyar, Annsilla Translated by ka-Manzi Faith  (2008) Ayikashintshi impilo yabanhlwempu. Eye on Civil Society : -.

Summary
nguAnsilla Nyar
Ihunyushwe nguFaith ka-Manzi 3 March 2008

Kulungile, kade sikusho lokhu la eCenter for Civil Society ngangokuthi ungathi sesiyathemeleza! Kodwa noma ngabe simemeza kangakani noma sikusho kangaki, lesisimo esibi asishintshi: izakhamuzi zaseNingizumu Afrika ezimpofu nezinhlwempu azitholi usizo ngokufanayo kuhulumeni ezamvotelayo. Ukuhlungwa kwezezimali njengoba kwakucazwa uNgqongqoshe Wezezimali uTrevor Manuel, ngaphansi kwesisho esikhohlisayo esithi “sisonke ndawonye kulokhu”, kukukhombisile lokhu.

Nakuba uMauel eseqeda ishumi nambili leminyaka ephethe lesisikhundla akukho okusha akuvezayo. Konke usakwenza ngokucophelela. Usalinganisa imali eyongwayo nephumayo. Akakunqumanga ukuchithwa kwezimali zomphakathi. Kodwa ukuhlakanipha ngezezimali kufanele kukhombise uzwelo uhulumeni analo ngalabo abayizakhamuzi ezinhlwempu. Isizwe sikwazi ukwahlulelwa ngendlela esiphatha ngayo izakhamuzi eziswele kakhulu – abadala, abagulayo, izingane, abakhubazekile ngokwazi futhi nokuzimisela ngokubavikela. Ilapho ibhajethi ihluleka khona. Kufanele sikwazi ukuhlangabezana nobuphofu. Ibhajethi kufanele ibhekane kakhulu nezidingo zabampofu noma yona kungathi iyabaxhasa kodwa ngokuphela kosuku kuvele kugqame obala ukuthi ixhasa obani ngempela.

Masibheka-nje, ngokwesiboniso, into ebalulekile kakhulu yokuvikela abampofu ukuthi bakwazi ukuvikeleka lapho kufika izinkinga ezidalwa ukuhwebelana namazwe angaphandle. Ukunyuswa kancane nje kwamagrants ngeke kwenze abampofu baphile kahle ngoba ukudla kwenyukile, basazozwela kakhulu.

Ngakho-ke, ngesiboniso-nje, kulukhuni kabi ukuqagela ukuthi ukunyuka komxhaso wezingane kusukela kuR200 kuya kuR220 kuzekwenza mehluko muni emizini yabampofu. Esikhundleni salokho bazoqhubeke baphilele ukuthenga into ephelela emlomeni, ikakhulukazi uma sesibheka ukuthi eminye yalemixhaso yondla imindeni yonke, kunezingane lesuke ikhishelwe zona.

Okunye futhi ilokhu, ukwandiswa kweminyaka yomxhaso wezingane kuze kufike kwiminyaka eyishumu nesihlanu kusukela ngoJanuwari 2009, kuyinhlekisa. Akufanele ngabe izingane zethu sizivikela ngalomxhaso kaR220 ngenyanga, nomanje ize iqede isikole?

Ilapha-ke inkinga: sekuhlanganiswe nokuswela ukuhlakanipha kokwandisa lemali, ukuswela indlela ezoletha ukulingana emphakathini wethu. Umuntu uyaye amangale-nje ukuthi ukuhlakanipha okungakanani okudingekayo okungandisa lomxhaso wezingane. Ezinganeni zaseNingizimu Afrika sesike sabona inqubekela phambili emfundweni, ekunikeni izingane zezikole eziphansi ukudla kanye nokunye. Kodwa sidinga ukuhlakanipha okujulile ekwenzeni imigomo yentuthuko ezobhekana nokukhula ngokungabikhona kwemisebenzi, ubuphofu kanye nokungalingani kwempilo yezakhamuzi zaseNingizumu Afrika. Lemigomo iyonqanda ukwanda kwabantu abampofu uAshwin Desai ababiza “ngezihlupheki” abaphila ngokuswela okukhulu ukuthi babalekela lempilo yokuswela. Kodwa manje ukuthi nhloboni yemigomo ekufanele ibekhona nokuthi singanqanda kanjani ukuqhubekela phambili kobumpofu, kuyinkinga enkulu. Ukuhola uma abantu benemisebenzi indlela eqondile yokukhipha abantu esimweni sokuhlale bethembele ekuxhasweni. Sidinga futhi ukuthi sitshale izimali ekwakheni amathalente abantu ngokuthi bafunde futhi baqeqeshwe. Ibhajethi inayo imali eyikhiphayo maqondana nalokhu, kodwa okuyingxenye. Kodwa ayijuli okungenza ukuthi isimo sobuphofu saseNingizumu Afrika esisabekayo nesokungalingali siphele.

Into esemqoka ekufanele ngabe ibhajethi ibhekana nayo kakhulu ngabe ukuthi kulinganiswa kanjani ukuhwebelana namazwe angaphandle kanye nomnotho waseNingizumu Afrika okungakwazi ukusiza abantu abaningi abanhlwempu. Ibhajethi kufanele iphokophele kulemigomo. Ilokho-ke okuyofeza amaphupho ezakhamuzi zaseNingizumu Afrika. Sidinga ibhajethi ebhekene-ngqo nabanhlwempu.

English orginal article :South Africa needs a pro-poor budget By Ansilla Nayar

 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy