CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
ka-Manzi, Faith (2008) Intambo ayiyona impendulo, Mnumzame Mongameli kaKhongolose . Centre for Civil Society : -.

Summary
Engathi Umongameli kaKhongolose uMnumzane Gedleyihlekisa Zuma akasakhulumi kahle manje. Ukhuluma ngokuthi ukujeziswa kwezigebengu ngentambo kuphinde kubuyiswe. Yebo izwe lakithi linenking enkulu yokwanda kobulelesi – ikakhulukazi ubulelesi bokunukubeza ngocansi, ukugqekeza, ukubamba inkunzi kanye nokunye okuhambisana nonya olwesabekayo.

Umongameli usemandleni okuthi ngenxa yesikhundla sakhe angavumela ukuthi kwenziwe ucwaningo olunzulu olungagidinga lengwadla esibhekene nayo. Ngokocwaningo lephephabhuku iAgenda kwisahluko esithi ‘Lets Stop rape in SA.’, kutholakale ukuthi “emva kokhetho lango1994 sakhula kakhulu isibalo seziboshwa eNingizimu Afrika. Ngonyaka ka1995 uwodwa-nje kwakuneziboswa ezingu111 090. Emva kweminyaka eyisishagalolunye lesisibalo sabe sesingu186 468 lokho kwenza ukuthi eAfrika yonke ibe nesibalo seziboshwa eziningi kakhulu ukwedlula wonke amazwe aseAfrika.”

Kuningi okwathenjiswa izakhamuzi zakuleli ngenkathi amaqembu ekhankasela ivoti yango1994. Amathemba abantu ikakhulukazi intsha yawabeka kuhulumeni omusha. Babethemba phel ukuthi kuzoqhamuka imisebenzi kanye nempilo engcono. Esikhundleni salokho kunokuba kuvuleke amathuba emisebenzi sabona amafemu evalwa. Sabona uhulumeni omusha evulela amazwe angaphandle ukuzohweba udede kuleli (Free Trade Agreements) kodwa ngaphandle kokubona amathuba emisebenzi anda.

Singakhohlwa ukuthi ngenxa yomlando wobandlululo ingxenye enkulu yezakhamuzi zakuleli zyifundile kuyaphi. Sase sibona-ke uma sekuvalwe amafemu? Ukwanda kobulelesi ngabantu abazama ukuziphilisa njengabanye. Labantu abenza lobubulelesi banesihluku ngoba sebenombola noma yini ethi khwasha ebanakala sengathi inemali. Ikakhulukazi abesifazane abangakwazi ukuzuvikela.

Saqala futhi sabona uhulumeni engatshali ngokwanele izimali ezikhungweni zemfundo ephakeme. Sabona manje ukuthi engathi kwamfundo ephakeme sekungeyezingane zabadla izambane likapondo kanye namaBEE types. Bakithi ubufakazi balenkinga bugcwele yonke indawo. Mihla-le izingane zakithi ziyabhikilisha zilwela imali yokufunda. Noma sezifundile lezizingane ayikho imisebenzi, kufuneka isipiliyoni. Umfundi ophuma esikhungweni semfundo ephakeme uzosithathaphi isipiliyoni? Bese zenzenjani-ke izingane, zijikele ebugebengwini. Iningi lezilelesi ezigqkeza amabhange nezikhwabanisayo zifundile.

Obani abahlupheka kakhulu uma intsha isigqunywe emajele? Abesifazane ikakhulukazi abamnyama – iningi labo elingasebenzi uma seligqigqela izingane zabo. Mhlawumbe uMongameli kaKhongolose kufanele azwele lebesifazane bebala lakhe ngokuthi kwenziwe imbizo yokuthi yini sithi sesiphila kuhulumeni wentando yeningi kunokuba ubulelesi bunciphe, bande. Yini lena eyenza ukuthi kuhulumeni obuswa uKhongolose kunokuthi kwande izifundiswa nabantu abahlonipha impilo yabanye nabazisa amalungelo abanye, kodwa kwande ubulelesi?

 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers 



|  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy