CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
Meth, Oliver  (2008) Wentworth becomes a war zone again: Pollution, gangsterism and violence are on the increase. The Mercury Eye on Civil Society : -.

Summary
THE shots rang out soon after 1pm on Saturday last week, and many of us
ran out of the barracks - blocks of flats next to the Engen refinery -
to find yet another teenage corpse: Zukz MacDonald.

He joined Tersia Heslop, Roman van Schalkwyk and Sebastian Roskruge as
some of this year's victims of Wentworth violence.

A growing epidemic of drug usage and gangs is causing the death of too
many of our youngsters. Violence is raging out of control. Nightclubs
seem to be the main site, and gangs the main source.

With a population of 27 000 residents and a 40% unemployment rate,
Wentworth is desperate. The area was designated as coloured during
apartheid-era racial planning.

We catch the bulk of pollution emitted in the south Durban industrial
basin. Factories line Wentworth's northern, western and eastern
perimeters. The huge oil refinery, mockingly called the ship that never
sails, is a constant threat, with leaking pipes, toxic gas emissions and
periodic infernos.

Our location and working-class or poor status give Wentworth the
reputation of a difficult community. Environmental pollution, drug
infestation and an epidemic of gangsterism plagued the area during the
1980s-1990s, and we are now suffering a rebirth of all three.

A huge increase in oil refining is expected, thanks to the planned R50
billion pipeline that will carry petrol to Gauteng. But affected
communities object that the path chosen reeks of environmental racism.

Pattern
As for gangs, the pattern is familiar. "We done the time, they done the
crime," says a rueful Peter Usher, who 25 years ago was a member of the
local Wentworth Trucks gang. He and four others were sentenced
collectively to 79 years for the murder of a crippled member of the
rival Woodstock Vultures gang.

To this day the Trucks passionately proclaim their innocence and seek
redress in the new political dispensation.

Younger gang members seem to carry the legacy of the 1980s and quite
bluntly live for revenge. So the cycle of violence, drug usage and
prostitution has been kickstarted, reminding residents of the early
1980s when gangs were rife and people were afraid to walk the streets at
night.

It is here that I was born and raised by my grandmother in a bleak,
dilapidated council housing unit. "The '80s; it was like a war zone,"
she tells me.

"After five in the afternoon, violence erupted. In the morning it was
quiet, except for mothers who were crying, week in and week out,
standing in front of open graves."

For decades that was the story of Wentworth - a small community under
siege while gangsters openly conducted turf wars in the streets. About
the year 1999 members of the community rose up and changed that.

For the past eight years it seemed as if the peace was holding, but then
the nightclubs scrambled back into town.

A decade ago, the late Catholic priest Father Cyril Carey, the prominent
environmental activist Des D'Sa and many others dedicated their services
to the community. They arranged peace negotiations with gang members and
the closure of places which fostered violence. But it now seems that the
peace they worked so hard for is over.

D'Sa himself nearly lost his life in January, in a petrol bomb attack on
his family's own small council flat.

Who should we blame? And who has the power to make a difference here?

The situation in Wentworth got out of hand when nightclubs were allowed
back into the area by city manager Michael Sutcliffe.

Violence broke out seriously at one of the clubs a year ago, when six
murders were traced to the nightclub within a month, according to D'Sa.
Last month there were five murders and a number of other shootings and
stabbings.

Abuse
According to D'Sa the level of drug abuse was very high, even in primary
schools.

"No school is untouched. This is why the gangs have sprung up, to
control turf around these sites," he said.

D'Sa believes that organised crime has migrated from the Point and West
Street region to Wentworth because of changes to liquor licensing
regulations.

Representing the Wentworth Development Forum, he sent Sutcliffe appeal
after appeal but to no avail.

Last week he read that the city manager would crack down on liquor
licences, but this is yet to happen in Wentworth. Sutcliffe was quoted
in the media as saying: "Regulation of liquor licences should be dealt
with firmly."

The problem, according to D'Sa, was that a clean-up in the city centre
meant that "all the rubbish is transferred to our area".

"The cops cannot handle it, even if they are straight. The senior police
are scared of these gangs," D'Sa said.

Rape and HIV incidence are rising rapidly. Kids are high on drugs and
are more promiscuous. There are unlicensed firearms everywhere.

This leaves civil society to pick up the pieces left by a failed state.
Mothers patrol the area around Umbilo Secondary School to make sure
pupils are not accosted by gangsters. D'Sa and other courageous citizens
persevere.

One day city officials will be within earshot, and asked to declare why
they let the nightclubs come back, bringing us all the drunkenness,
drugs, violence and murders.
www.themercury.co.zaOliver Meth is a community scholar at the University of KwaZulu-Natal's Centre for Civil Society.
Translation of Oliver's Nightclubs fuel violence in Wentworth

Izindawo zokucanasa ebusuku yizo ezidala udlame eWentworth
UMkhandlu weDolobha laseThekwini wenza iphutha elikhulu lapho unuka izimvume zokuhweba ngotshwala Elokishini laseWentworth
nguOliver Meth

Yahunyushwa nguFaith ka-Manzi

Umsindo wesibhamu saqalwa ukuwuzwa emva kwesikabhadakazi ngoMqgibelo odlule, iningi lethu laphuma phandle ngesibhudukane ngaphandle kweflethi esihlala kulona iBarracks eliseduze kwakaEngen – kanti sesizohlangabezana nesinye isidumbu futhi: uZukz MacDonald. Usengomunye-ke manje kanye noTersia Heslop, noRoman van Schalkwyk benoSebastian Roskruge abafe ngalendlela odlameni lwaseWentworth ngalonyaka.

Kunokukhula komkhuba wokusetshenziswa kwezidakamizwa kanye nobuqembu bezigcwelegcwelel obuholela ekufeni kwabaningi abantu abasha. Udlame alisalawuleki. Izindawo zomagida sibhekane izona ezithanda ukuba isizinda salenkinga, bese kuthi amaqembu ezigcwelegcwelel kube yizo umsusa.

Njengoba kuhlala abantu abayizinkulungwene ezingamashumi amabili nesikhombisa kanye cishe nengxenye yabo ingasebenzi, lelilokishi laseWentworth lisenkingeni. Lendawo yayakhelwe ‘amaKhaladi’ ngesikhathi sobandlululo.

Izakhamuzi zakulelilokishi zihlale zibhekene nomusi oyingozi oqhamuka ezinkomponini ezikhiqiza uwoyela njenge-Engen. Lezizinkomponi zihlale zikhipha umusi oyingozi, kanti namapayipi azo ayavuza bese kuthi njalo-nje kujwayeleke ukuthi kuqubuke imililo .

Indawo esikuyona futhi egcwele abasebenzi inikeza iWentworth igama elibi njengelomphakathi ongaziphathi kahle. Ukuhlushwa ilomusi, ukugcwala kwezidakamuzwa kanye namaqembu ezigcwelegcwele kwayihlasela kakhulu lendawo ngeminyaka yama80s kanye nama90s, futhi manje lezizinkinga zontathu seziqale phansi.

Njengoba kulindeleke ukunyuka kokuhlanzwa kukawoyela, ngenxa yamashumi amahlanu ezigidigidi zamarandi ahleliwe, kuzokwakhiwa ipayipi elizothwala uwoyela uze ufike esifundazweni saseGauteng. Kodwa izakhamuzi ezithintekayo ngokwakhiwa kwalelipayipi zikubona lokhu njengokuqhuba ukubandlululwa ngokuthi zingacatshangelwa ngokuhlanzeka komoya ezihlala kuwona.

Amaqembu ezigcwelelegcwele wona enza ngendlela eyodwa. “Sahlala ejele kodwa ibona ababulala” kusho uPeter Usher, owayeyilunga leqembu lezigcwelegcwele iWentworth Trucks eminyakeni eminingi edlule. USher kanye namanye amalunga amane bagwetshwa ngokuhlanganyelwa iminyaka engamashumi eyisikhombisa nesishgalolunye ngokubulala ilunga elalikhubazekile leqembu iWoodstock Vultures elaliphikisana nabo. Kuze kube namhlanje iTruck isafunga iyagomela ukuthi yona yayingenacala futhi ifuna ukuthi uhulumeni omusha uxolise kuyona.

Amalunga asemancane aleliqembu aphilela ukuziphindiselela. Ngakho-ke udlame luyaqhubeka, ukusetshenziswa kwezidakamizwa futhi sekungene ngisho ukudayiswa kwemizimba, okukhumbuza izakhamuzi esezindala isikhathi esidlule lapho amaqembu ezigcwelegcwele ayemaningi futhi abantu besaba ukuhamba emgaqweni ebusuku

Indawo engazalelwa kuyona-ke lena ngikhuliswa nguGogo wami, eBarracks, ezakhiweni ezingcolile futhi esezigqwalile ezakhiwa ngumkhandlu wobandlululo. “Lachitheka kakhulu igazi kulendawo ngeminyaka yama80s”, kusho uGogo. Emva kwehora lesihlanu, udlame lwaluvule luvuke umbhejazane. Ekuseni kwakuthula, ngaphandle komama ababekhala, amasonto ngamasonto, bemi phambi kwamathuna avulekile.

Lenkinga ibikhungethe ilokishi laseWentworth iminya ngeminyaka – okungumphakathi omncane obuhlale ungaphansi kwesihluku samaqembu ezigcwelegcwele lapho zilwa izimpi zawo emigwaqeni. Ngonyaka ka1999 amalunga omphakathi asukuma akushintsha lokho.

Kuleminyaka eyisishagalombili edlule bekubukeka sengathi lengwadla inqotshiwe, kodwa manje izindawo zoma gida sibhekane kuze kuse sezibuyile sisuka edolobheni.

Eminyakeni eyishumi edlule, uFata Cyril Carey, wabandla lamaKhatholikha ongasekho emhlabeni kanye nesishoshovu esaziwayo sendawo uDesmond D’Sa nabanye abaningi bazimisela ukusiza umphakathi waseWentworth. Bahlanganisa amaqembu ezigcwelelgcwele ukudala uxolo futhi nokuvala izindawo eziholela odlameni. Kodwa manje kubukeka sengathi ukuthula abakulwela kanzima sebuyize.

Naye uD'Sa icishe walahlekelwa impilo yakhe ekuqaleni kwalonyaka, lapho kujikijelwa ibhomo likapetrol endlini ahlala kuyona

Ubani ekufanele simsole? Futh ubani onamandla okwenza inguquko, la?

Isimo saseWentworth sibhebhetheke ngankathi lapho izindawo zokujabula zasebusuku – oRoom47, Hip Hop Palaca, Atmosphere kanye neRevolution – sivunyelwa kulendawo, emva kokuphikisana okuningi okwakwenziwa izakhamuzi kuMpathi woMkhandlu, uMichael Sutcliffe. Udlame lwavele lwabhidlanga kakhulu eRoom47 ngonyaka odlule, lapho esikhathini esingangenyanga kwaphuma izidumbu eziyisithupha, ngokusho kukaD’Sa.

“Kwabakhona ukungungqubuzana phakathi kwamaphoyisa akulelilokishi kaknye nabanikazi baseDa Flava, esibizwa ngeRevolution. Siphinde saba nezidumbu eziyisihlanu ngenyanga edlule, kanye nokudubulana kuhambisaba nokugwazana.”

Mayeqhubeka uD’Sa uthi, “Izinga lokusetshenziswa kwezidakamizwa liphezulu kakhulu, ngisho nasezikoleni zezingane ezincane. Asikho isikole esingathintekile. Ingakho amaqembu ezigcwellegcwele esevumbhukile, ukuze ilelo nalelo libe nendawo eliyiphethe.”

“Sikholwa ukuthi lokhu kuhlanganiswe nobugebengu obuhleliwe. Kunabantu abasuka abanothuthuva nochuku abasuka ePoint nakuWest Street, futhi lokhu kuhambisana nokukhishwa kwezimvume ezintsha zokuhweba ngotshwala.”

Izinhlangano zobugebengu obuhleliwe zaletha abameli abaziwayo ukuthi bazicelele izimvume emahovisi ezimvume eJacobs.

Emele Wentworth Development Forum (inhlangano yseWentworth elwela intuthuko), uD’Sa wathumela izicelo eziningana kuSutcliffe ngaphandle komphumela Maduze-nje usanda kufunda ukuthi uzovala izimvume zotshwala – kodwa hayi eWentworth.

“Kuyasithukuthelisa ukuthi uSutcliffe uvala zonke izindawo ezingenamvume ezidaysa utshwala lapho ehlala khona ePoint.

USutcliffe watshela abezindaba ukuthi, “Ukulawulwa kwezimvume zotshwala kufanele kuphathwe ngesandla esiqinile."

UD’Sa kuyamkhonondisa lokhu, “Lendoda ihlanza idolobha, kodwa bese iletha ukungcola endaweni yethu. Amaphoyisa ayahluleka ukumelana nalengwadla, ngisho noma engakhwabanisi. Amaphoyisa amadala ayewasaba amaqembu ezigcwelegcwele. Ukudlwengulwa kanye nokutheleleka ngegciwane lengculazi kuyenyuka. Izingane zidakwe izidakamizwa futhi zilalana kakhulu. Kunezibhamu ezingekho emthethweni yonke indawo.

Lokhu kusho ukuthi umphakathi kufanele wona uhlale uthwele lomthwalo uma uhulumeni uhluleka. Omama manje asebebhekelel izingane zabo eMbilo Secondary ukuqinisekisaukuthi izingane zabo aizgcwelezwa yilamaqembu. UD’Sa nezinye izakhamuzi ezinesibindi bayaqhubeka nokubhekana naloluhlava.

Ngelinye ilangaSutcliffe uyakufika babhekane naye ngqo, bambuze ukuthi wayevumelani ukuthi izindawo zasebusuku zokuphuza utshwala zibuye, nezidakamizwa, udlame kanye nezidumbu okufike nazo.

 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy