CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
Hinley, Rebbeca Translation ka-Manzi, Faith (2008) Abahluphekayo baphumelela kanjani ezimpini zabo (Movin' on up on the Southside :Continued success for civil society in Chatsworth. ).  : -.

Summary
Ngaphezu kwetende elikhanya kakhulu kudansa ifulegi laseNingizimu Afrika ngokukhulu ukuziqhenya ngenkathi kushaya umoya omnandi wokushona kwelanga. Ngabe mhlawumbe lelitende eliphezu kwentaba libekelwe umcimbi wezombusazweI? Cha, akunjalo. Lemibala eliluhlaza, nokusasibhakabhaka, okuphuzi kanye nokubomvu louzwe limi futhi liqaphe phezu komuzi kaRaman emijondolo yaseCrossmoor e-Unit 11 eChatsworth ngaphandle-nje kweTheku. Ngisho noma usuku luluhle isimo sempilo yasemjondolo sihlale silukhun, ngingasashok-ke lapho kunezimvula lapho ingenela futhi igeze iphansi lomhlabathi futhi nomoya ovunguza kakhulu ushaya iplasitiki yetende. Futhi ngaphandle-nje kokuzabalaza kwabahlali balendawo, uhulumeni waseNingizimu Afrika awubabhekeleli kahle, futhi-nje empeleni uyabadelela yena kanye nomakhelwane bakhe abahlala emjondolo.

Okwaqala kwaba yimijondolo embalwa kulentaba eminyakeni emithathu edlule sekukhule kwaba izakhiwo zeminjondolo lapho sekuhlala khona imindeni engaphezu kwamakhulu amathathu. Ngokuhluleka ukuthola izindawo zokuhlala, lendawo ibe (sethemba ukuthi okwesikhashana) ilapho lemindeni izigcine khona. Ngakho-ke ngo2006, lempilo eznima kangaka yaphazamiseka ngenkathi sekungenelela uhulumeni wasemkhandlwini obekade engabanakile sonke lesisikhathi. Umhlaba wase uklanyelwa ukuthi uthuthukiselwe labo abahola kangconywana, ngakho-ke ukuhlala kwalezizakhamuzi zasemjondolo kwase kungasamulelekile. Ngenkathi bezama ukususa izakhamuzi, uMkhandlu weTheku wazama ukususa labantu futhi wabafakela isicelo enkantolo ukuze abaxoshe. Umhlali waseCrossmoor uDoris Naidoo uyakhumbula ukuthi ukususwa kulomhlaba kwaletha incithakalo engenasihe, lapho kwakucekelwa phansi imijondolo nokudla, kuvuswa izingane ezilele ngenkathi kucekelwa phansi okuyilona khaya elaziwa izingane.

Kodwa abahlali basemjondolo babqaba ukuvumjela lokhu kwenzeke.

Bazakha izindlu zabo izikhathi ngezikhathi ngosizo lweLegal Resource Center nalo yaya enkantolo yayofaka isicelo esimelene nedolobha. Lokhu kuthatha iminyaka emibili enkantaolo, isicelo sedolobha sokususa abantyu baseCrossmoor bekufanele silalelwe enkantolo ngomhlaka23September. Abahlali basemjondolo base memi ngomumo belindele ukubhekana emehlweni nomkhandlu enkantolo, kodwa ngehora lokugcina umkhandlu wanquma ukuvumelana nabo ngokusisula isicelo.

Umzabalazo wendawo yokukhosela
Ngeshwa, ukususwa ngenkani kanye nokuzabalazela indawo yokukhosela akuyona into entsha eChatsworth. Uma wehla nje ngomgwaqo futhi maweqa uthelawayeka uHigginson ngamaflethi aseUnit3 eWsetcliff. Ngo1998, umkhandlu waqala umkhankaso wokususa ngendluzula abantu ababekade bekweleta ngesikhathi sobandlululo. EWestcliffe, umphakathi wasukuma wamelana nokungabikhona kobulungiswa bukahulumeni, bebhekane nesisi kanye nokudutshulwa. Cishe iminyaka eyishumi yonke, usosesheni weWestcliff Flat Dwellers ulwe ngokuzinikela uzimbandakanya nomkhandlu futhi kunokuningi abanakho abangakhombisa manje, ukuxegiswa ukususwa kwabo, ukuphumelela ekulweni nokuvalelwa manzi nokucinyelwa ugesi, kanye nokulungisellewa amaflethi abao okwenzeka njengamanje.

Yini eyenza iChatsworth iphemelele? Impendulo ingaba izinto ezintathu:
Umoya wokuhlanganyela kanye nokuzazi – ebusweni besitha, umphakathi wonke waseWestcliffe wahlangana walwa ndawonye empini eyayingabheki ibala, inkolo, iminyaka, kanye nobulili belwa ngaphansi kwesiqubulo esithi “singabahluphekayo”.

• Ukufuna nokuthola ukuxhaswa ngokomthetho – ukuxhaswa kanye nokuyalwa yizifundiswa nezishoshovu ezifana no Solwazi uFatima Meer kanye noDokotela uAshwin Desai ababe yingxenye yokwenza izindlela zokuthi baxhumane nomkhandlu.
• Ukuzinza kwenhlangano yomphakathi – Kusukela ezinsukwini zokukhishwa kwabantu ngendlovula eminyakeni eyishumi edlule, ukuhola inhlangano ngokuzimisela ngoOrlean Naidoo kanye nomyeni wakhe, uPinkey kanhye namanye amalunga omphakathi abuye abe yizishoshovu. Lomphakathi wondla abahlupheka njalo kanye negsonto ubuye ube nomcimbi kaDiwala kanye ngonyaka.

Konke lokhu okwenziwa yilenhlangano yaseWestcliffe ukuze iphumelele kuyatholakala futhi eCrossmoor. Ukuhlangano komphakathi ikona okwaphoqa umkhandlu ukuthi ungabe usakwazi ukuqhubeka nezinhlelo zawo lapho abahlali besizana beqala kabusha bekha imijondolo ebhidliziwe, futhi betshala imbewu yokulwa nokungabikhona kobulungiswa kanye nokungaphephitogether. Abahlali basemjondolo futhi bakwazile ukuthatha izinqumo zokuphumelela ezenziwa eWestcliffe ngenkathi bebhekene nomkhandlu. Futhi , ukuxhaswa yiLegal Resources Center kusize kakhulu kulempi.

Indlela eya phambili
Kodwa-ke akukho ukuphumula kokhatheleyo. Ikuphi okulandelayo? “Indlu”, kuphendula abahlali, ngokubathemba lenjabulo. Njengoba sebenemvume ngokusemthethweni wokuhlala kulendawo, abahlali manje sebezimiselengokubhidliza lemijondolo bese bezakhela izindlu ezifanelekile. Izindlu eziphephile, ukususwa kwenkunkuma, ugesi kanye nokuthola amanzi sokuyiyona njongo yabo. Njengoba bezizwa sebenamandla ngokwehlula umkhandlu ngokomthetho, inhlangano yomphakathi isazoqhubeka ilwa. Manje bamatasatasa bafuna ukuxhaswa yizifundiswa kanye nezazi zomthetho.

Mhlawumbe, ngelinye ilanga, ifulegi likaRaman laseNingizimu Afrika liyobe selindizela phezu kwendlu efanelekileyo. Mlhawumbe ngalesosikhathi ukuxhasa izwe lakhe kuyobonakala kufanelelekile.

 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy