CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
Bond, Patrick Translation ka-Manzi, Faith (2010) Kungenzeka ukujabula kakhulu ngeNdebe Yomhlaba kusengokunye ngakusasa
(The party may not be worth the hangover.).  : -.

Summary
NguPatrick Bond
Yahunyushwa nguFaith ka-Manzi

Eqinisweni ukuphathwa kweNdebe Yomhlaba iNingizimu Afrika kuzosenza sijabule akhulu, futhi kuyinhlanhla enkulu ukuhti kube yilelizwe eliphethe lomcimbikazi.

Futhi bonke abantu abasebenze kanzima kufanele babongwe kakhulu ikakhulukazi abasebenzi bezinkontileka akade bakha, abakhcululayo, izisebenzi zikamasipala, abaqapha nabanakekela abagula kanye namavolontiya abangeke bona baze bathole ukubongwa kahle.

Kodwa-ke phela ake sibheke umphumela walomcimbi ezingqondweni zethu lapho futhi sesiqhathanisa ngokubiza kwalomcimbi kwezombusazwe kanye nakwezomnotho, kanye nezihambeli ezizosibona kokuhle kanye nokubi ngathi.

Ubuso obubi kakhulu beTheku isikhathi esiningi butholakal eCity Hall, lapho izikhathi eziningi umphathi weTheku uMike Sutcliffe enqaba ukuthi abantu babhikilishe , lapho ephoqa khona ukuhti abantu bahambele izinkantolo ukuze bazivikele kumaphoyisa ache anonya olumangalisayo.

Njengokuzibonela-ke kwentatheli ye-eNews uMorgan Collins eyathola isifundo ngenkathi isibheke ejele ngenkathi iqopha ngesiteleka sabahlengikazi, futhi ukuthi sekungumkhuba wamaphoyisa ukungawushayi indiva umthethosisekelo.

Abezombusazwe abaphethe ezokuvikela bathi bona besePhalamende bazokwenza okukhulu kunoSutcliffe kokunyathela intandoyeningi ngokuthi iMoses Mabhida kungasondeli lutho eduze kwayo kuze kufike emakhilomitheni ayishumi. Sizothukiswa ngezindiza mshini okuliwa ngazo kanye nezokuphepha zakwamanye amazwe, namaphoyisa azobe egade imikhumbi. Ngalokhu baqonde ukuzivikela “olakeni lwezakhamuzi, imibhikilisho and nokutelekela ukungalethwa kwezidingongqangi emiphakathini”.

Kodwa ngabe sebeyahlanye yini abezombusazwe behleli ePitoli? Inhlangano yabasebenzi I SA Transport and Allied Workers Union (SATAWU) engumngani noKhongolose banesizathu esizwakalayo ukuthi baqale isiteleka esikhulu kakhulu emlandweni waseNingizimu Afrika, njengoba bechaza, njengoba nabanye bebhikilishela ukungaphathwa kahle abezinkontileka zokwakha izindlu eThekwini ezikhohlakele kanye nokusha kwemijondolo, kanye nokunqanyulwa kukagesi okudalwa ngamanani aphezulu kakhulu ngumasipala kanye noEskom.

Ukufaniswa kwemibhikilisho yokuthula “njengobunobudlova” ukwesaba okwakwenziwa ngenkathi kusabausa amabhunu. Ngokuaka Des D’Sa, ongumholi weSouth Durban Community Environmental Alliance: “Ngosuku lwabasha (Youth Day) mhlaka zingu16 kuJuni, izakhamuzi zaseThekwini zizokuhlola lokhu ngokubhikilisha ngokuthula ziya eCity Hall. Ukuxoshwa kwabadobi nguSutcliffe emabhishi aseThekwini, iyona-ke into yogcina ayenzile.”

Abantu abasolwa kakhulu ngokungavunyelwa kokuhweba kwabantu kumakhilomitha ayishumi kubekwe kakhulu kubaphathi benhlangano ezinze eZurich iFIFA, ikakhulukazi umongameli wayo, uSepp Blatter.

Ukwenza-nje isiboniso, kumamitha ambalwa lapho abantu abahluphekayo benqatshelwa ukudayisa khona, kuzobe kukhona matende alwande eJalimane abizayo akhiwe inkampani yaseJalimane yezokwakha. Futhi uFIFA nguyenakuphela ozobe ehlala eMoses Mabhida, ngisho namaphesenti angu75 lapho kuzobe kungadlalwa khona ibhola, benze lendawo ingahanjelwa yizivakashi. Inzuzo abayibhekile : ingaphezulu kukaR25 wamabhiliyoni.

Ukuxhasa kukaFIFA kuyingozi emnothweni walapha, njengokufakaza kukampetha kwezokudayisa izimpahla ezivela emazweni anagphandle ilunga lasePhalamende likaKhongolose uShiann-Bin Huang. Izingane zabasebenzi eShangai Fashion Plastic Products and Gifts bebekhokhelwa ur23 ngosuku ukwakha onodolo beZakumi, ebebengakhiwe emafekri ahleli angasebenzi KwaZulu-Natali.(UHuang uqhamuka Emadadeni- lapho kuqala khona ukuhti izimboni ziye ngokushabalala).

Ngo2005, uDanny Jordann waqagela ukuthi abantu abngu400 000 bazovakasha, Eqinisweni, kobe kukhona ingxenye, futhi imboni yezokulala yenzeleke phansi emva kokuba ingxenye enkulu yezindlu zokulala ebibekiswe iMatch yeFIFA ivelwe yangabe isabekiswa.

Ngenkathi Iningizimu Afrika isakhankasa ngo2003 babethi kuyosetshenziswa phakathi kukaR1.1 bhiliyono noR8.4 bhiliyono kodwa ngoOktoba ka2006 kwase kufike kur10 bhliyoni, kodwa manje futhi sekungukuhlanye kwemali efika kuR40 bhiliyoni..

Esifundweni seEconomic Justice (ubulungiswa kwezomnotho) esikhungweni semfundo ephakeme eNyuvesi yaKwaZulu-Natal ngomunye umgqibelo, omunye wabafundi waqaphela ukuthi umangabe ukuphatha kweGreece amaOlympics ngo2004 ngabe yakho ikona lokhu okuholele enkingeno yezimali emhlabeni wonke baze nasizwa ngomnkelo wamabhiliyoni angu500 wamaEuro, okusho ukuhti nathi Eningizimu Afrika esikweleta amazwe angaphandle amabhiliyoni maarandi angu589, kungenza nathi sizithole sesitakulwa kanjalo.

Kubonakala sengathi ukubulawa kwabantu ababili esifundazweni saseMpumalanga bekuhambisana nezinkontileka zika2010 kwidolobha iMbombela.Abafundi abangaphezu kwenkulungwane babhikilsha bemelene nenkundla iMbombela ngoba kwasuswa izikole ngenkathi kwakhiwa inkudla ezingaphindanga zakhiwa.

Eminye imibhikilisho ebihambisana neNdebe Yomhlaba ibiyenzeka eThekwini kanye nakumasipala waseKapa ngabadayisi basemgaqweni, omunye umbhikilisho wawumelene nezikhulu zedolobha laseGoli yizakhamuzi ezihluphekayo zaselokishini laseRiverlea, eminye imibhikilisho kungabasebenzi abakhayo bemelene nezinkampani zezi nkontileka zokwakhwa kanye nombhikilisho wabahlali bamadolobha amane abefuna ukungena ngaphansi kwesifundazwe esicebile(njengoba kwenzeka ngomphakathi waseKhutsong ngonyaka odlule, besuka eNorth West beya eGauteng.)

Ngokukhulu ukudumala lokhu kubonakala sengathi kuncane okufanele sikujabulele ezinkundleni zemidlalo, njengoba neBafana Bafana nayo ile emuvaa kusukela kunombolo 81 kuyaku90 uqala-nje u2010.

Akumangalisiki:Ubandlululo lomhlaba wonke kwezebhola lichaza ukuhti abadlali abaphambili baseAfrika bebhola bathathwa ngamaqembu asemazweni aseNyakatho futhi bathola amathuba mancane okuzilulngiselela ukudlala iNdebe Yomhlaba.

Kodwa ngempela njengamanje kuleli abantu abaphumelelayo, akubona badlali bebhola noma bombhoxo, lokhu okufiswa ngumasipala ukuthi ngelinye ilanga kugcwaliswe lezizinkundla, kodwa izinkampani ezinkulu kanye nalabo abanobuhlobo nabezombusazwe.

Ebuza ukuthi ngabe iMoses Mabhida “ingelethetha ithemba” esikhundleni sokuba “Ijoka lesikwelethu”, inthatheli uSam Sole uthe ngongxiwankulu embikweni osanda kukhishwa.

Inkampani yenkontileka yokwakha ebihamba phambili iBhola Lethu omunye wabaphathi bayou Craig Summers (omunye wabaqashi bakhe okwakuyiRemnant Alton eyahluleka kwinkontilek yokuthutha umphakathi kanye nokungaphumeleli kokwakhiwa ePoint ukuthuthukiswa okwakubizwa ngeDolphin Whispers); inkampani yamabhunu ontamolukhuni amabrodederbond iBruinette Kruger Stoffberg kanye neWHO behlangene noTokyo Sexwale nenkampani kaBulelani Ngcuka iMvelaphanda Group lapho ugesi wawufakwa inkampani kaVivian Reddy, iEdison Power.

Lokhu kuthola izinkontileka namathenda ngobakuxhunywe nabezombusazwe kukhombisa inkohlakalo, ngokusho kukaMoeletsi Mbeki, ongumfowabo walowo owayengumongameli uThabo. “Kwakuyindlela yokuhlanganisa ongxiwankulu bakaKhongolose ukuze benze inzuzo ngasese,” kusho uMoeletsi.

Kodwa njengoba injabulo iphela kodwa imibhikilisho ibe ikhula, abezombusazwe balapha bayothola ukuhti iphutha labo ngokuphatha lemidlalo ngendlela enobudedengu futhi emoshayo. Bayofunda lokhu futhi esesikwazi ukuthi: ukuzuza ngezohwebo kanye nenjabulo yangempla ngeomdlalo othandwa kakhulu yizinto ezingahlangani.The party may not be worth the hangover

Patrick Bond The Mercury (Eye on Civil Society)
11 May 2010

Of course, South Africa will have the party of our (post-April 1994) lives, a month from today, and of course it is a huge honour to host the most important sporting spectacle short of the Olympics.

And all the ordinary people who have worked so hard deserve gratitude and support, especially the construction workers, cleaners, municipal staff, health-care givers and volunteers who will not receive due recognition.

But let us also be frank about balancing psychological benefits against vast socio-economic and political costs, for we will hear about the latter from plenty of others, who will see us at our best and worst.

Durban’s worst face is usually to be found at city hall, where time and time again, municipal manager Michael Sutcliffe bans community protests, compelling urgent court interdicts against his vicious police.

As eNews journalist Morgan Collins learned on his way to jail while trying to cover the nurses’ strike six weeks ago, cop-stamping on constitutional rights has become a bad habit.

On Friday, the national security apparatus told Parliament it would beat Sutcliffe in democracy-removal, throwing a 10km “cordon” around Moses Mabhida Stadium. We are to be shocked and awed by “air sweeps by fighter jets, joint border patrols with neighbouring countries, police escorts for cruise ships and teams of security guards with ‘diplomat’ training”. The aim is to “prevent domestic extremism, strike action and service delivery protests”.

How ridiculous can the Pretoria regime get? The ANC’s trade union allies in the SA Transport and Allied Workers Union had perfectly valid reasons to yesterday begin the biggest strike in SA history, as they describe it, as do demonstrators victimised by Durban’s corrupt housing contractors and by shack fires caused by electricity disconnections in turn caused by obscene municipal and Eskom price hikes.

To equate non-violent protest with “extremism” is old South Africa paranoia at its worst. According to South Durban Community Environmental Alliance leader Des D’Sa: “On Youth Day, June 16, Durban citizens will test this with a peaceful march to city hall. Sutcliffe’s order to kick fisher folk off Durban’s beaches last Thursday, with arrests and police violence, is the last straw.”

Much of the blame for Durban’s commercialised democracy-free zone goes to executives of Zurich-based Fifa, especially its president, Sepp Blatter.

To illustrate, a few dozen metres away from where poor people are now denied their source of fish and income, expensive imported (German) marquee tents apparently require erection by a German construction company. And Fifa gets sole occupation of Moses Mabhida Stadium, even on the 75 percent of days that soccer won’t be played, keeping the facility off-limits to visitors. Their anticipated profit: more than R25 billion.

Fifa sponsorship is hazardous to this economy, as witnessed by ANC MP Shiaan-Bin Huang’s import wizardry. Teenage workers at Shanghai Fashion Plastic Products and Gifts have been paid just R23 a day to manufacture Zakumi mascot dolls, which could easily have been produced in KZN’s idle factories. (Huang is from fast de-industrialising Newcastle.)

Danny Jordaan predicted in 2005 that 400 000 people would visit. In reality, there will be half as many, and the hospitality industry’s market is glutted after a third of rooms booked by Fifa’s Match agency were cancelled.

South Africa’s 2003 Bid Book estimate of between R1.1bn and R8.4bn rose in October 2006 to a final projected R10bn and now, with insane escalations, R40bn.

At a UKZN community class on economic justice last Saturday, a student pointed out that if Greece’s hosting of the 2004 Olympics was partially responsible for the latest episode of world financial crisis and a e500 billion (4.8 trillion) bailout, South Africa - with our untenable $80bn (R589bn) foreign debt - may get the same treatment.

At least two political assassinations allegedly associated with 2010 contracts occurred in Mpumalanga province’s host city, Mbombela (formerly Nelspruit). More than 1 000 pupils demonstrated against Mbombela Stadium when schools displaced in the construction process were not rebuilt.

Other World Cup-related protests were held against Durban and Cape Town municipal officials by informal traders, against Joburg officials by Soccer City neighbours in impoverished Riverlea township, against construction companies by workers, and against national bureaucrats by four towns’ activists, who are attempting to relocate provincial borders to shift their municipalities to a wealthier province (as did the Khutsong community last year, from North-West to Gauteng).

Sadly, we will probably have little to cheer on the field, as Bafana Bafana fell in the global rankings from 81st in early 2010 to 90th today.

No wonder: global soccer apartheid means that the best African players are sucked up into European clubs with little opportunity to prepare for such events.

The local winners in the process are not footballers nor even rugby teams, which municipal officials fruitlessly hope will one day fill the white-elephant stadiums, but large corporations and politically connected black “tenderpreneurs”.

Asking if Mabhida’s legacy is an “arch of hope” or instead a “yoke of debt”, journalist Sam Sole has named the fat cats in a recent report.

Primary contractor Ibhola Lethu beneficiaries include Craig Simmer (whose previous employers were the crashed bus privatiser Remnant Alton and Point development flop Dolphin Whispers); the Broederbonder firm Bruinette Kruger Stoffberg; and Group 5/WBHO with Tokyo Sexwale’s and Bulelani Ngcuka’s Mvelaphanda group subcontracting a major electricity deal to Vivian Reddy’s Edison Power.

The tenderpreneurship strategy is profoundly corrupt, according to Moeletsi Mbeki, brother of former president Thabo. “It was a matter of co-option, to co-opt the African nationalist leaders by enriching them privately,” he has said.

But as hype fades and protests become more insistent, local elites will realise their mistake in hosting these games in such a wasteful, arrogant manner. They will learn what we already know: profiteering by business and genuine joy associated with the world’s most loved sport are mutually incompatible.
www.themercury.co.za

(Bond directs the UKZN Centre for Civil Society.)

On The Web 
 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy