CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
Bond, Patrick Translation ka-Manzi Faith  (2010) Indebe Yomhlaba Kafifa Iyaqhubeka Nokudla Izizumbulu Zemali
( FIFA World Cup is becoming intolerably expensive.).  : -.

Summary
Kubonakala sengathi iFIFA isilwne esidla nomayini phambi kwaso. Amaphoyisa ache enzuzo aphume ngokuphelele, ehlangene namaphoyisa akuleli, lapho engasabisi-nje kuphela abantu abazama ukuphila ngokudayisa ngisho nangokudoba, kodwa ngisho nezinhlangano ezinkulu zokusakaza eNingizimu Afrika.

‘Lokhu ingxenye (kaFIFA) yokuphatha konke,” kusho uSolwazi Anton Harber, wezifundo zokusakaza esikhungweni semfundo ephakeme eWits: ‘UFIFA unqabele abantu abazama ukuphila ngokudayisa eduzane nezinkundla zebhola, basenze satshala imali yentuthuko ezinkundleni zebhola ezingubukhazikhazi futhi bathatha amalungelo ethu amaningi ngenyanga eyodwa ngenkathi belawula amadolobha ethu.”

USolwazi uGuy Berger wezifundo zokusakaza esikhungweni semfundo ephakeme eRhodes ubiza iFIFA “njengabazenzisi futhi ababusa ngodli.” Uthi kungubuwula ukulawula izindaba - ezingasiza nayo iFIFA uqobo. Kodwa uqhuebka uthi lobundlovukayiphikiswa akuthusi. Kuqhamuka enhlanganweni lapho kungunyka ka2010 kodwa iphoqa izintatheli ukuthi zivume ukuhti ngeke zibhale kabi ngeFIFA ukuze zithole imvume yokwengamela imidlalo yeNdebe Yomhlaba.

Ngokwencazelo kaFIFA “ukubhala kabi” ngayo noma yini kuchaza noma yini engenza singabi sibi isimilo seLOC noma uFIFA emehlweni omphakathi.

Inhlangano yabahleli baseNingizimu Afrika, iSouth African National Editors Forum isigxekile lesisinyathelo, kodwa ingozi yabasobala ekuqaleni kukameyi ngenkathi okhulumela indlu yokusaklaza iSABC, uKaiser Kganyago echaza ukuhti kwakungani idocumentary eseqophelweni eliphezulu iFahfrenheit 2010 ethetshulwe uCraig Tanner no Michael Cross yayingeke idlale: “Umsebenzi wethu ukukhankasela iNdebe Yomhlaba futhi ukukhombisa noma yini engabeka kabi (INdebe) akuyona injongo yethu.”

Lokhu kuhlanya okwesikhashana ngenxa yalokukuphathwa kanje iFIFA kwenziwe njengowayengumongameli uThabo Mbeki kanye noMphathi weTheku uMike Sutcliffe. USutcliffe yena uphika kakhulu: “Akulona iqiniso ukuhti idolobha lonke selingaphansi kwemigomo yeFIFA.” (Empeleni akekho owayesho njalo).

Kodwa manje nambekile ukuphatha iproject yeNdebe Yomhlaba uJuli-May Ellingson, watshela iSunday Tribune ukuhti ngenxa yokuhti uSutcliffe wasayina isivumelwano, abakhokhi bentela “bazojeza” ngenxa yokuhti iTheku liphule umgomo oqavile wokuhti kungakhiwa. “Awikwazi ukuvala imboni yezokwakha inyanga yonke,” kukhononda uEllingson. “Kodwa uma ufunda inkontileka (yeHost City Agreement), isho lokho.”

Noma ungamba ngaphansi kwetshe leNdebe Yomhlaba ufuna umhlabathi ovundile eMoses Mabhida – ufuna ubuntu noma iminyundu. Esikhundleni salokho kunezilokazana. Abaphathi bakamasipala kanye nezikhulu zamahotela babambene ngezihluthu, bobabili badinwe ngenxa yomsoco wonke omuncwe yiFIFA.

USutcliffe wacasula kakhulu ezemisebnzi kanye nongxiwankulu ngenkathi ekhuluma neSunday Tribune , ngenya inkathi egxeka izisebenzi zemboni yokuvakasha ngokubiza kakhulu ezemisebenzi kunamazwe aseNyakatho (engathi ngempela kunjalo) ngesinye isikhathi abuye angxeke imboni yezokulala “ngomonha ngeNdebe Yomhlaba futhi ethi lamahotela akufanele asokole njengoba bengabaningi abaqashe izindlu zabo zokulala.”

Ngokweqiniso, inhlangano yeFIFA, yezokuvakasha, iMatch, yaqagela kakhulu inani lababezofika ukuhti lizoba maphesenti ayikhulu – kodwa manje emva kwalokho balahla phansi izinkulungwane zezindawo ababesebezibekisile.

uBlatte weFIFA no Phillipe Blatter weMatch (umshana kaBlatter) watshela abagqugquzeli baseNingizimu Afrika ukuhti kuyofika izivakashi ezingu450 000, kodwa manje kubonakala sengathi kuzofika abangu300 000, sekuhlangene no11 000 ozobe uqhamuka ezwenikazi laseAfrika, okungamaphesenti angaphansi ngo76 kunesibalo ebesilindelwe.(Akesikhumbule ukuhti ngonyaka odlune nge30th Annula Tourism Indaba eICC kwathiwa “isiqubulo esibalulekile” sika2010 “Lena iNdebe Yomhlaba yaseAfrika”.

Njengoba kunezikhala ezingamaphesenti aphakathikuka60 kuyaku70, uSihlalo weKomidi leDurban Chamber of Commerce and Industry Tourism uMike Jackson uthe isimo esikhona “ngesokuphoxeka kakhulu”. Ngokusokola uAlan Gooderson weGooderson Leisure Group “Bashaqe yonke into – kuyethusa ukuthi siluthwe kanjani iMatch.”

Kanjalo futhi abasebenzi bayengwa ukuba bacabange ukuhti bayozuza ngamathuba okukhiqiza okuhambisana nezinto zeNdebe Yomhlaba, kodwa njengokusho kokhulumela inhlangano embandakanya izinhlangano zabasebenzi ICOSATU (Congress of S.A. Trade Unions0 uPatrick Craven uphethe ngokuhti “Izimboni zakuleli azizzuzanga luhto, izimboni zaseShayina ezivele njengabaphumelel kakhulu.”

Nezakhamizi, futhi zizozwela ikakhulukazi abasebenzi uma bedinga ukulashwa eAddington. Njengoba iphephandaba iMail& Guardian laxwayisa kundekudala-nje, “Izibhedlela ezibhekelele Ififa izwe lonke zidedele izigulu – kuyokwandulela ekutheni abagula ngokweqile bakhishwe emibhedeni bayiswe kwezinye izindawo. Ukuyiswa ezibhedlela eziphuthumayo sekunqanyuliwe, uma kungeve sekumisiwe, kuze kuphele iNdebe Yomhlaba, okuzoshiya iziguli ezingamakhulu zinganakekelwe ezinyangeni ezimbili ezilandelayo.

Intatheli yezemidlalo engusaziwayo yaseNgilandi uAndrew Jennings, umbhali weFoul!, usanda kuqoqela ndawonye umbiko obuhlungu ngokuxhashazwa kwamazwe asuke ephethe iNdebe Yomhlaba. Ingxenye yabaphathi bakaFIFA “bagxile enkohlakalweni nokukhwabanisa ngendlela yokuthengisa amathikithi kanye nokuthathaizimali,” kusho uJennings. “INingizimu Afrika iyithobele kakhulu yavumela uFIFA ukuthi wenze namo yini ayithandayo. Izikhulu kanye nabezombusazwe badayise ngeNingizimu Afrika: Sla kahle Afrika, Slani kahle zithutha.”

Kodwa eNingizimu Afrika yonke izithutha zigcwele ulaka. EKapa, inhlangano yezebhola eNingizimu Afrika, iSouth African Football Association, umongameli wayo wesifundazwe saseKapa, uNorman Arendse, watshela iphaphandaba iMail&Guardian ukuhti ukuchithwa okuyongozi “kwenziwa kusukela phezulu kushuye abasemazingeni aphansi nemvuthuluka”.

Kungekudala-nje enkantolo eGoli uMeshack Mabalane ufakaze ngokuhti ukuqashwa kwakhe iHeight Safety International kwakuyinkohliso esache emva kweBlack Economic Empowerment emenze sengathi ungomunye wabaphathi bayo. Noma ngabe ngubani odonswa ubuhle beMabhida kufanele azi ukuthi ngemva kwayo kwakusebenza inkamani yokwakha ephethwe ngomunye wezinhlolizezomoya (kuhulumeni wobandlululo) uJohan du Toit, ophila impilo ephambili ngenkathi uMabalane – omunye “umphathi’ onamaphesenti angu20 kuHeight ngaphansi kwezizathu zeBEE – wayekhokhelwa iholo elingaphansi kukaR8 000 ngenyanga. UMabalane watshela inkantolo ukuthi, “Ubudlwelwne bami noJohan, noma ngabe ngingomunye wabaqondisi nonamasheya, kwakungobukaBasi neBhoyi.”

Lamabhoyi axhashazwayo aseyayivukela indlela aphathwa ngayo oBasi, njengokuba imibhikilisho egcwel izwe lonke ikhombisa. Imizamo kaSutcliffe kanye nesikhulu sezohwebo kumasipala uPhillip Sithole ukonela phansi umcimbi wokubangaza ikhulu leminyaka kwasungulwa iEarly Morning Market aphazanyiswa ngabadayisi bexhaswe iLegal Resources Centre, kwadaleka ukuthi kubekhona imcimbi oyimpumelelo eWarwick Junction.

Impumelelo yabadayisi basemakethe isiqinise idolo abadobi ukuthi nabo balwe kakhulu. Njengoba sebeqalile ukungawulaleli umthetho obakhiphayo kaSutcliffe kwiGolden Mile lapho besebenza ngokuzikhandla ukundla imindeni yabo.

Futhi mhlazungu16June 2010, izinhlangano ezihlangene zaseThekwini bacabanga ukubungaza usuku lwabasha noma ngabe uhulumeni uthi “akungabhikilishwa”, ngenxa yokulahlekelwa kwabo intando yeningi ngenxa yetshe leNdebe Yomhlaba evuma ukuhti ngoba kusho uFIFA abantu bangabe besakwazi ukuziphilisa.

 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy