CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
Roy, Arundhati (Translation Manana, T.F. ) (2003) Ukubhekana Nombuso (Zulu) . Porto Alegre  : -.

Summary
UKUBHEKANA NOMBUSO (Confronting Empire)

Uma sikhuluma ngokubhekana nombuso kufanele sazi ukuthi umbusu uchazani. Kungabe uchaza uHulumeni wase U.S. (namazwe abuswa yi Yurophu), ibhange lomhlaba, nokusebenzisana ngokuhlanisela kwamazwe? Noma kuchaza okungaphezulu kwalokhu?

Emazweni amaningi, Umbuso usudlondlobale kakhulu, wakhiqiza izinsalela zemikhiqizo eziyingozi-Ukuzimela kwamazwe, Inkolo yase France, ukuthathwa kwenkolo yase Taliyane kanye nokushokobezi. Konke lokhu kuyahambisana ncamashi nohlelo lokubusa kwamazwe ngokuhlanganyela.

Akengichaze ukuthi ngiqonde ukuthini. ElaseNdiya elaziwa wumhlaba wonke ngentando yeningi libhekene nohlelo lokubuswa kwamazwe ngokuhlanganyela. Ezimakethi zabo omunye wezigioli zabantu udayiswa buze I NTO. Uhulumeni waseNdiya kanye nezikhulu zakhona bavumela ukuhlanganiselana kwamazwe kanye nokuzimela kwezinto.

Akulona iphutha ukuthi ungqongqoshe ophetheyo, ungqongqoshe wezase makhaya, nongqongqoshe omelet ukwehliswa kwesikhwama, okunguyena muntu owenza isivumelwano ne Enron eNdiya, okunguyena odayisa izingqalazisinda zezwe kumazwe adlelanayo, umuntu ofuna ukuba amanzi, ugesi, amalahle, insimbi, ezempilo, imfundo, kanye nezokuxhumana kungabi ngaphansi kukaHulumeni bonke bangamalunga kanye nabathathi be RSS. I RSS ihambelana nokwaziswa kobuzwe nabantu ababheke umcebo wase Hindu okwenze ukuba kuthandise u Hitler nezindlela zakhe.

Ukucekela phansi intando yeningi kukhula ngamandla ngenkathi amacebo obudlelwane amazwe ahlukene evuma ezimpilweni zabantu baseNdiya,ukungakhokhelwa kwezinto uHulumeni kudlondlobala kakhulu futhi “abahleli” bemisebenzi baxhosha abantu emhlabeniyabo, babaphuca nemisebenzi. Amakhulu abalimi abahluphekayo bazibulala ngemithi yezinambuzane. Imibiko yendlala izwakala umhlaba wonke.

Ngenkathi abakhethiweyo behamba indlela engaziwa isiphetho sayo, abaphucwayo babuyela emuva ekuntshontsheni nasekudaleni izixakaxaka. Lokhu kuxakeka noku khululeka kwezwe ezinkolelweni ezingekho iyonanto ephumelelayo, umlando usitshela ngemigomo yenhlangano yase Taliyane. Amabutho amabili eNdiya aseqhamuke nesu elihle lokukhanka izitha. Ngenkathi elinye lamaqembu lidayisa izwe lase Ndiya iziqephu elinye livula inkundla yokuqhophisana, yokwakha ukungezwani kobuzwe base Hindu kanye nenkolelo yemigomo yenhlangano yase Taliyane. Lihlola I nuclear, Libhala kabusha umlando, Lishisa amasonto, futhi licekela phansi amasonto amasulumane.
Ukuvalwa ngokusemthethweni kwezindlela zokuxhumana, amaphoyisa aqaphileyo, nokushaya indiva kokuba isakhamuzi kanye namalungelo esintu, Ukungakwazi ukuhlukanisa phakathi kwesakhamuzi saseNdiya nongesona, ikakhulukazi ngokuhlukana kwenkolo sekube yinto ejwayelekile.

Enyangeni ka Mashi edlule izinkulungwane zamaMuslims zabulawa emcimbhini owawuhlelwe abaphathi. Kwakuqondwe kakhulu abasemame bana ma Muslimu. Babesaliswanguni bese beyadlwengulwa ngaphambi kokuba bashiswe bephila. Abashisi bashisa bacekela phansi izinto, amakhaya, izitolo zezingubo kanye nama sonto. Bangaphezulu kwamakhulu anamashumi ayisihlanu ezinkulungwane ama Muslim akhishwa ezindlini zawo. Kwacekelwa phansi umnotho wase Muslim.
Ngenkathi kushiswa u Gujarat, ungqongqoshe ophethe kwelaseNdiya waye ku MTV ekhankasela inkondlo yakhe. Kulonyaka ngoJanuwari uHulumeni owahlela ukubulala wavotelwa abantu abaningi. Akekho owabekwa icala lokubulala ubuzwe . Naredra Modi, umsunguli wohlelo, ilunga eliqavile le RSS, utholakale esezibandakanye nokuba ungqongqoshe we Gujarat. Uma ngabe wayengu Saddam Hussein, noma ikanjani konke kwakuzovela ku CNN. Kodwa ngoba wayengeyena futhi nezimakethe zaseNdiya sezivuleleke kubaxhasi bomhlaba-konke akuselona ihlazo.

Banga phezu kwezigidi eziyikhulu amaMuslim eNdiya. Isikhathi siya ngokuncipha. Konke lokhu kusho ukuthi kuyinkoleloze ukuthi ubudlelwane bakhwa ukwehlukana kwezizwe. I free market ayibukeli phansi ubuzwe kodwa ibukela phansi intando yeningi.
Ngenkathi igebhe phakathi kwabacebileyo nabahluphekayo inyuka, Izinga lokulwela izingqalazisinda liyathusa. Ekuqhubeleni phambili amacebo abo okudayisa umbhila wethu, amanzi esiwaphuzayo, umoya esiwuphefumulayo namaphupho esiwaphuphayo. Ubudlelwane bamazwe amanye budinga oHulumeni bamazwe ahlukene ukuthi basukume balwisane nalento.

Ubudlelwano ba mazwe amanyeneyo wona kufanele sikubize ngegama lakho? Ubuqwaga kudinga abezindaba abenzasengathi bakhululekile, kudinga inkantolo ewubeka obala umthethe. Ngenkathi amazwe asentshonalanga eqinise imingcele yabo, bethenga inqwaba yezikhali eziyingozi. Kufanele beqiniseke ukuthi imali, izimpahla kanye nama services okuhwebelwana ngakho. Hhayi ukuhamba ngenkululeko kwabantu , hhayi inhlonipho yamalungelo esintu. Hhayi ukucwasana ngokwebala noma izikhali eziyingozi noma imithetho engahambisani noNkulunkulu.

Ngakho ke-lokhu-konke lokhu “Umbuso” . Lokhu kwethembeka okukubaphathi, lokhu kuthathwa kombuso ngendlela engesiyo, lokhu kuvuleka kwebanga elikhona phakathi kwabantu abathatha izinqumo nabantu abahlukunyezwe izinqumo. Into esilwanayo, inhloso yethu yomunye umhlaba ukunciphisa lelibanga elivulekile phakathi kwalabantu
Ngakhoke silwa kanjani “nombuso”?

Izindaba ezinhle ukuthi asenzi kabikakhulu. Sekunqotshiwe okuningi. La e Latin American usuzwe okuningi , eBoliva usuzwe cochabamba. E Pera, kube khona ukwenyuka eArequipa, e Venezuela, umongameli Hugo Chavez ubambelele, yize noma kukho ingundezi kamongameli wase U.S. Umhlaba wonke ubheke abantu base Argentina, abazama ukubuyisela umhlaba esimeni sawo ngemuva kokudicilelwa phansi yi IMF.Endiya inhlangano elwisana nokuhwebelana kwamazwe amanyeneyo bathola amandla nenqubekela phambili futhi babhekeke ukuthi yiyona nhlangano yezepolitiki engalwisana nenqubomgomo yezenkolo yase Taliyane. Izihlabani eziqavile kwezohwebo lenhlanganisela yamazwe o-Euron, Bechtel,worldcom,Arthur Anderson-babekephi ngonyaka odlele futhi bakephi manje?

La e Brazil singabuza ukuthi ubani owayengumongameli nyakanye kanti futhi ubani manje? Noma kunjalo abanye bethu basebumnyameni futhi balahlekelwe amathemba. Siyazi ukuthi ngaphansi kohlelo lokulwa nobushokobezi, amadoda amasudu azimisele emsebenziniwawo. Ngenkathi kwehlela kithi amabomu, kundiza izindiza zamabhomu enkhathini, siyazi ukuthi kuthathwe izivumelwano, izimvume ezingumthetho zibhalisiwe, kwakhiwa imizila yamafutha (kaoyeli), kubulawa imvelo, amanzi akasekho ngaphansi kukaHulumeni, futhi u George Bush wakha icebo lokuhlasela i-Iraq.

Umasibuka lenkinga ngqo ihlongehlo sibheka “Umbuso” kanye nalabo abalwa nayo, singabona sengathi siyehlulwa . Kodwa kukhona enye indlela esingayibuka ngayo. Thina, sisonke lapha, sinezindlela zethu ngamunye esigadalela ngazo inkinga “Umbuso”.
Ngeke siwuvimbele endleleni yawo kodwa singawucikela phansi. Singawenza uphelelwe yindawo yokucasha. Siwuvezile obala. Manje isimo phambikwethu umhlaba wonke ubuka amahlazo ayo avela obala. Umbuso ungaya empini, kodwa manje ususobala asigangeni , usufisa ukucasha. Uumubi ngalendlela yokuthi uyasaba nokuhlangana nabantu bawo. Akusekude ngaphambi kokuba iningi labantu base Melika babengakuthi

Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule e Washington, ikota yesigidi sabantu itoyitoyela ukuthi kungabikhona udlame e Iraq. Nyanga zonke inani labantu abangehambelani nodlame liya ngokwanda. Ngemuva komhlaka 11 Septemba 2001 iMelika ibinomlando oyimfihlo. Ikakhulukazi kubantu bakhona , kodwa izimfihlo zase Melika sezingumlando, kanti umland wayo usuwaziwa iwowonke umuntu. Sekwiyinto ekukhulunywa ngayo ezitaladini. Namhlanje zonke izindaba ezazisungulwe ukubhebhethekisa ukuhlaselwa kwe Iraq zingamanga. Okunguyena ohamba phambili kulenkohlakalo kungu momngameli wase U.S. ekhombise ukuzinikela kakhulu nokulwa nentandoyeningi e Iraq. Ukubulala abantu uthi ubasindisa ebugqileni umdlalo omdala kaHulumeni wase U.S. La e Latin American ukwazi kangcono lokhu.

Awekho amathandabuzi okuthi u Saddam Hussein wayengumbulali, umhlukumezi (Okunzima kakhulu owayekwenza kwakuphakanyelwa uHulumeni wase United States no wase Brithani). Awekho amathandabuzi okuthi i-Iraq yayingabangongaphandlekwakhe.
Kodwa ke umhlaba ungangcono ngaphandle kuka Mnu. Bush. Masesibuyela emaqinisweni uyingozi kakhulu kuno Saddam Hussein. Kungabe kumele sishaye I white house ngamabhomu?

Kusobala ukuthi u Bush uzimisele ukuya empini ne Iraq engayishayi indiva imibino yomphakathi emazweni ahlukene. I U.S. izimisele ngokuveza amaqiniso . Umdlalo wokuqagela wabantu abahlola izikhali yiyonanto esetshenziswa uHuluimeni wase Melika kufana nokushiya umnyango wo mdlane uvulekile ngemizuzu yokugcina. Noma I United States izongena kuwo. Kodwa phezu kwazozonke izinhloso impi entsha yokulwa ne Iraq isigolile yini isingayenza?

Singalola inkombulo yethu, singafunda emlandweni wethu, noma singaqhubeka nokubeka imibono emphakathini kuze kufike lapho iphela khona. Singeshintshe impi ebhekiswe kwi Iraq siyenze isitsha sofishi baka Mongameli wase Melika. Singamveza obala u George Bush kanye no Tony Blair kanye nabasizi babo-ngokubulala, Ongokugwaza izingane, ukufaka ubuthi emanzini nokushaya ngamabhomu bekude. Singaqhamuka nenhlanganisela yezindlela ezingaba yinkinga kuye. Uma u George Bush ethi “phakathi kokuthi unathi, noma uhambelana nabashokobezi” singathi cha “siyabonga”. Singamenza azi ukuthi abantu bomhlaba akufanele bekhethe phakathi kweqili elingu Mickey Mouse no Mad Mullahs.

Into esilwa nayo makungabi ukubhekana nombuso kodwa makube ukuwuqeda. Siwuncishe umoya wokuphefumula. Siwuhlaze, siwumone. Ngezinhliziyo zethu, ngomulo wethu, ngombalo wethu, ngobuhlakani kwethu, nokungakhathali kwethu, nezinga lokwazi ukusho ezethu izindaba. Izindaba ezihlukile kulezi ezenziwe ukuthi masizikhohlwe. Sinqabe ukuthenga abakudayisayo- imicabango yabo, ikusasa labo ngomlando, izimpi zabo, izikhalazo zabo .Khumbula lokhu. Singabaningi futhi singabancane. Basidinga kakhulu kunalokho esibadinga ngakho. Omunye umhlaba akuyona into engenzeka, usendleleni, ngelinye ilanga ngiyamuzwa ephefumula.

Arundhati Royi

Translated by T.F. Manana (200300321)


On The Web 
 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy