CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
ka-Manzi, Faith  (2007) Vumeni izingane zethu zifunde.  : -.

Summary
Sesifikile futhi lesosikhathi lapho imiphakathi empofu ingazi ukuthi
izothatha ini iyihlanganise nani ukuze abantwana bakwazi ukuya esikoleni.
Kuyihlazo futhi ubugebengu ukuthi kube khona othisha, nothishomkhulu kanye nemizimba elawula izikole ezonqabela izingane ukuthi zifunde.

Yini indaba othisha bengagajwa neyodwa inyanga bengaholile futhi siphuma
sonke sibaxhase lapho benesikhalo kodwa kuthi makuqala unyaka izingane
ezimpofu kwezinye izikole zingamukelwa futhi zingabhaliswa? Abagcini nje
ngokwephula umthetho futho bacikela phansi ikusasa lezingane sazeAfrika.
Izolo lokhu kade silwa nohulumeni wobandlululo, namhlanje thina futhi
sesicindezelana sodwa ngokunqabela ukuthi kubhaliswe izingane. Nomphakathi kufanele wazi ukuthi izikole zikahulumeni uma zinqaba ukwamukela izingane ezikoleni zisuke zephula umthetho futhi zingaboshwa ngalokho.

Kodwa nathi maAfrika asithandi ukufunda ngamalungelo ethu. Asizigqilazi
ngokuwazi ukuze singaqinelwa abantu abasemagunyeni. Kunemthetho nje obizwa ngokuthiwa iAdmission Policy for Ordinary Public Schools ekubeka kucace nje ukuthi wonke umfundi oseminyakeni yokufunda kufanele amukelwe esikoleni futhi akufanele abandlululwe. Ubandlululo luningi bakithi, kukhona ubandlululo lwebala, ubandlululo ngoba uhluphekile, ubandlululo ngenkolo, ubandlululo lokuthi awuzalwanga kuleli noma ukhulelwe. Ingane yentombazane ihlale isenkingeni, ngoba ifike izitike nengane yomfana bebobabili ngocansi kodwa mangabe seyikhulelwe iyona esisenkingeni, ahqbeke yena umfana afunde yona isalele ngemuva. Angisho ukuhti ngigquqguzela izingane ukuhti zikhulelisane, kodwa iqiniso ukuthi iyona nkinga esibhekene nayo ezikoleni kanti kufanele lezizingane nazo zisithole sinkwa sazo noma zisephutheni,
ilungelo lazo.

Ngisho uMthethosisekelo imbala uyamuvikela umfundi kanye nomzali
ohluphekile. USection 10 woMthethosisekelo uvumela wonke umuntu ukuthi
ahlonishwe nokuba nelungelo lokuhlonishwa futhi avikeleke. Uma izingane
zabazali abampofu zinqatshelwa ukufunda kusho ukuthi azihlonishwa
ziyabandlululwa futhi nekusasa lazo alivekelekile. Bese sikhala ngokuthi
ubugebengu budlangile. Nithi izingane ezincane ezingaqedile ezikoleni uma
zingavunyelwa ukufunda ngenxa yobuphofu aziphile kanjan? Mfundi ungangizwa kabi, kodwa indlala yemfundo idala indlala yekusasa elichachambile, indlala yomsebenzi. Umuntu onendlala uyingozi kabi, uBob Marley uthi – ‘A hungry man is an angry man’. Bafowethu nodadewethu sezizovulwa nje izikole enzani ukukholwa nivumele izingane zezwe lakithi zifunde, ningazinqabeni, musani ukuphula umthetho!

 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers 



|  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy