CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
Ngubane, China Translation ka-Manzi, Faith (2012) A township movement prepares to 'Occupy' . Umlazi Occupation : -.

Summary
Umlazi’s unrest won’t be solved by intimidation

It is a time when local police brutality is a national scandal, with more than 50 extra-judicial executions (including many innocent bystanders) traced to a hit squad operating from the Cato Manor station. It is also a time when service delivery protests forced South African President Jacob Zuma to proclaim the need for ‘radical’ changes at last week’s African National Congress policy conference so as to redress blatant economic injustice – though this appears to be merely career-lengthening rhetoric.

So it is time for a South Durban community in the huge Umlazi township to stand up bravely in spite of extreme intimidation by the cops and ruling party.

Facing down police harassment and threats from people they claim are ruling-party political thugs, residents of Umlazi’s Ward 88 continue to demand that the eThekwini Municipal leadership dismiss Councillor Nomzamo Mkhize. She has long failed to respond to constituent demands, including that she hold a public meeting to discuss community problems.

Located in the vicinity of the Mangosuthu University of Technology, Ward 88 is like hundreds of other township settlements where poor people suffer. Members of the local Crisis Committee claim Mkhize works selectively with her friends, causing division and failing to deliver basic services. She ignores popular calls for return of land to the people, including the old airport nearby which is slated for development as a new shipping port at an exorbitant cost of more than R100 billion.

The Ward 88 community further demands respect for women’s rights in a township notorious for patriarchy and rape, and an end to discrimination, xenophobia, tribalism, racism, internecine political warfare and economic injustice.

When asking nicely doesn’t work, the activists hit the streets. For almost two weeks, they have periodically occupied the Mangosuthu Highway, occasionally burning tires, that symbol of resistance that dates back decades. Last week, in response to a sit-in occupation at Mkhize’s office across the highway from the municipal court and police station, the cops evicted Ward 88 activists and arrested 18.

The police initially used tear gas against 3000 protesters, but later, at midnight, people believed to be the ruling party’s thugs went searching for leaders with guns and live ammunition. Two people, Mkanyi Simelani and Noxolo Mkwayi, were shot and hospitalised.

I have spent many hours in Umlazi investigating these problems, and it is hard to dispute community arguments that violence by the police and politicians is a crude attempt to intimidate people from further non-violent protest.

The arrests were meant to lock up leaders and foil the community’s plans to occupy Mkhize’s office tomorrow. According to the Crisis Committee, “Ward 88 community activists have been threatened by a group known to be the Councillor’s hit squad. But we have had enough of the struggle of the poor being politicized. It is high time we unite for justice.”

The group statement continues, “We have lived years in poverty, silenced by law; we will use our power outside court for our voices to be heard. It’s time the government takes the people seriously.”

Just as Zuma finally comprehended popular anger and called for a ‘second transition’ to deliver economic freedom, the KwaZulu-Natal provincial ruling-party leadership belatedly noticed Umlazi’s anger, agreeing to have a meeting in Ward 88 last Saturday. But Zakhele residents arrived to find only the ANC Branch Executive Committee, not even the Mayor and other officials who have received memoranda at various protests.

Because of Umlazi’s notorious housing corruption, residents demand that lead municipal housing manager Nigel Gumede explain the housing situation. Willies Mchunu was requested to come, to discuss violence by the police and the local political mafia. This meeting has been scheduled for Wednesday afternoon.

If they still cannot get inside, make their voices heard and achieve a dramatic change in their circumstances, the Ward 88 community has another strategy. They have been preparing ground near the Councillor’s office for the kind of Occupation we have seen spring up in cities across the world.

In downtown New York last September, the ‘Occupy Wall Street’ idea sparked a movement of idealistic youth fed up with corrupt politicians, banks and corporations. In January, an ‘Occupy Nigeria’ movement linking poor, working and middle-class people succeeded in reversing a petrol price hike that the International Monetary Fund and its local allies had imposed.

The same rising fury and creative protest capacity appear to make Zakheleni residents and their allies like the Abahlali baseMjondolo shackdwellers movement and the South Durban Community Environmental Alliance fearless against even Durban’s fascistic cops and a ruling party that in Umlazi believes it must act like some kind of paramilitary.

But after last week’s attacks, a peaceful ‘Occupy Umlazi’ is an event many hope can return power to the people.

China Ngubane is a Dennis Brutus Community Scholar at the UKZN Centre for Civil Society and is active in the Democratic Left Front and Right2Know.

Inhlangano yabahlali basemjondolo ilungiselele ‘Ukuthatha’
Izibhelu zaseMlazi ngeke zilungiswe ngodlalme
NguChina Ngubane Yahunyushwa nguFaith ka-Manzi

Isikhathi lapho unya lwamaphoyisa luyihlazo olusabalele izwe lonke, lapho bengaphezulu kwabangamashumi ayisihlanu abantu ababulewe (okuhlanganisa nabantu abamsulwa ababeseduzane) futhi lamaphoyisa awekwaKito (phecelezi Cato Manor Police Station). Isikhathi futhi lapho izibhelu ezihambisana nokulethwa kwezidingongqangi ziphoqe uMongameli uJacob Zuma ukuthi amemezele isidingo soshitsho kulamasonto adlule lapho uKhongolose wawunnengqungqthela kazwelonke mayelane nemigomo ukuze kubhekwane nokungabikhona kobulungiswa kwezomnotho – noma lokhu kubonakala sengathi inkulumo engayindawo lapho efuna khona nokuqhubeka ebusa

Ngakho-ke isikhathi lapho umphakathi waseMlazi usukumile ngobuqhawe noma wawusatshiswa ngamaphoyisa kanye nenqembu elibusayo.

Bebheke nokuhlukunyezwa ngamaphoyisa kanye nokusatshiswa ngabantu ababezibiza njengamalunga kaKhongolose ayizixhwanguxhwangu, abahlali basemjondolo baseMlazi kuWadi 88 eZakheleleni abaqhubeka ngokufuna ukuthi ubuholi bukamasipala weTheku uxoshe iKhansela uNomzamo Mkhize. Umholi wendawo kaKhongolose usenesikhathi ehluleka ukubhekana nezimfuno zabanntu, okuhlanganisa ukuthi enze umhlangano nomphakathi ukuzoxoxa ngezinkinga ezibhekene nomphakathi.

Lendawo eseduzane nesikhungo semfundo ephakeme iMangosuthu University of Technology, iZakheleni ifana nezinye izindawo eziningi eziyimijondolo lapho abantu abahluphekayo bengaphansi kwengcindezi. Amalunga eKomidi athi uMkhize usebenzisana nobhululu, edala ukwehlukana futhi ehluleka nokuletha izidingongqangi. Uyakuziba okufunwa ngabantu okunedumela njengokubuyisa umhlaba wabantu, okuhlanganisa kanye nesikhumulo sezindiza esidala esibhekwe njengokuthi sizothuthukiswa senziwe ichweba Elisha lemikhumbi ngemali enkulu kakhulu engaphezulu kwezigidigidi eziyikhulu.

Umphakathi waseZakheleni uyaqhubeka futhi ufuna ukuhlonishwa kwamalungelo abantu besifazane elokishini elidume kabi ngokubusa abantu besifazane kanye nokubadlwengula, nokuqedwa kobandlululo, ukucwaswa kwabokufika, izimpi zangaphakathi zezombusazwe, ukucwaswana ngobuhlanga, ubandlululo kanye nokungabikhona kobulungiswa kwezomnotho.

Uma ukucela kahle kungenamphumela, izishoshovu zivelke zigcwale imigwaqo. Cishe amasonto amabili, zivele zathatha uthelawayeka womgwaqo iMongosuthu Highway, babuye bashise amathayi, okugqamisa ukubhikisha okuneminyaka kwabakhona.

Emasontweni adlule, ukubhekana nokuthatha ngokuhlala emahovisi kaMkhize ngaphesheya kukathelawayeka kusuka enkantolo kamasipala kanyesisiteshini samaphoyisa, amaphoyisa axosha izishoshovu zaseZakhele futhi abopha abantu abayishumi nesishagalolunye.

Amaphoyisa aqala asebenzisa izinjoloba kanye nesisisi esikhipha izinyembezi kumabhikilishi abangamayizinkulungwane zintathu, kodwa emva kwalokho, phakathi kwamabili, abantu okwakukholelwa ukuthi bayizixhwangixhwangu zikaKhongolose baya eZakhele beyofuna abaholi. Abantu ababili, uMkanyi Simelani kanye noNoxolo Mkwayi, badusthulwa base bethuthelwa esibhedlela.

Ngichithe amahora amaningi eMlazi ngisesha ngalezizinkinga, futhi kunzima ukuphikisana nezinkulumo zomphakathi ukuthi udlame lwamaphoyisa kanye noKhongolose kanye nomzamo wabo omubi wokusabisa abantu ukuthi bqhubeka nokubhikilisha okungenadlame.

Ukuboshwa kwakuhlose ukuvalela abaholi futhi kuhlakazwe izinhloso zomphakathi ukuthatha iwohivi likaMkhize ngosuku olwalulandela. Ngokusho kwekomidi, “Izishoshovu zikaWadi88 basatshiswa iqenmbu elaziwa njengababulali beKhansela. Kodwa sinomzabalazo owanele wabahluphekayo owenziwa ezombusazwe yimidlalo kaKhongolose.”

Liqhubeka ikomodi lathi, “Sesiphile iminyaka eminingi sihlupheka, sithuliswa ngomthetho; sizosebenzisa mandla ethu ngaphandle kwezinkatolo ukuze amazwi ethu azwakale. Isikhathi manj sokuthi uhulumeni asibone ukuthi siqinisile.”

Njengoba uZuma esegcine eseqonda ulaka olusabalele ezweni lonke wasebiza ushintsho lwesibili ukuze kulethwe inkululeko kwezomnotho, abaholi bakakhongolose besifundazwe saKwaZulu-Natal kwabathatha isikhathi ukubona ulaka lwaseMlazi, bavuma ukuba nomhlangano noWadi88. Kodwa abahlali baseZakhele bafika bathola ukuthi kwakukhona kuphela ikomidi lezikhulu zikaKhongolose zendawo, engekho uSobaba womkhandlu kanye nezinye izikhulu ezike zafika ngaphambili zizolanda izikhala zabo kweminye imibhikilisho engaphambilini.

Ngenxa yokukhwabanisa kwezezindlu kwaseMlazi okudume kakhulu, izakhamizi zifuna ukuthi uNigel Gumede achaze isimo sezezindlu.. Uwillies Mhcunu wayeceliwe ukuthi eze, ukuzokhuluma ngodlame olwenziwa ngamaphoyisa kanye namalunga kaKhongolose asendaweni. Lomhlangano wabuye wabekelwa usuku ololandelayo.

Uma bengakakwazi ukungena ngaphakathi, benze amazwi abo azwakale futhi benze ushintso olubonakalayo ngezimpilo zabo, umphakathi waseZakheleni unelinye icebo. Balungise indawo eseduze nehovisi leKhansela ngedlela yokuThatha esesiyibonile emhlabeni wonke.

Edolobheni laseNew York ngonyaka odlule ngenyanga kaSeptemba, umqondo ‘wokuThatha iWall Street’ wabanomthelela kwinhlangano enomqondo kubantu abansha asebekhathele ngabezombusazwe abakhwabanisayo, amabhange kanye enzimboni ezinkulu.last Ngenyanga kaJanuwari, inhlangano ‘Ukuthatha iNigeria’ ehlanganisa abahlwempu, abasebenzi kanye nebaphila kangcono yaphumelela ukuphendukezela ukunyuka kwenani lamafutha okwakwenziwe i-International Monetary Fund kanye nobhululu bayo bendawo.

Lolulaka olufanayo kanye nokubhikisha okunobuchulu kubonakala kwenza izakhamizi zaseZakheleleni kanye nabahlanganyela nabo njengaAbahlali baseMjondolo okuyinhlangano enesibindi emelana ngisho namaphoyisa aseThekwini ayizinkabi kanye noKhongolose ukuthi eMlazi bakholelwa ukuthi kufanele baziphathe njengabombutho omncane wezempi.The same rising fury and creative protest capacity appear to make Zakheleni

Kodwa emva kokuhlaselwa kwamaviki ambalwa edlule, kubonakala sengathi Ukuthatha okusazwokwenzeka kuzobe yinto abaningi abafisa ukuthi kungabuyisela amandla kubantu.

UChina Ngubane ungumfundi womphakathi kaDennis Brutus eis UKZN Centre for Civil Society kanti futhi uyilung leDemocratic Left Front kanye Right2Know.

On The Web 
 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy