CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
ka-Manzi, Faith Translation ka-Manzi, Faith  (2013) Murder in Cato Manor (Laba abahlwempu kakhulu bazosala kakhulu emuva ngaphandle umangabe labo okuyibona okufanele balungise lesimo ngokubasiza bavezwe obala futhi umphakathi wazi ukuthi basebenza kanjani
). The Mercury KZN : -.

Summary

The poorest of the poor will be left even further behind unless those responsible for helping them are held to account and public scrutiny
Faith ka-Manzi (The Mercury) 1 July 2013

CATO Manor is once again a murderous site of repression and forced removals, with Abahlali baseMjondolo member Nkululeko Gwala’s murder just the most recent incident.

Service protests in Cato Manor have become more violent as residents have become more desperate. They are trying to raise awareness of their plight, says the writer.

Who is to blame, and how can this spiral of violence be reversed?

Last Wednesday at the Cato Crest Community Centre at least 2 000 people gathered for a meeting addressed by leaders of the eThekwini Municipality and the ANC regional executive.

Those present included provincial Health MEC Sibongiseni Dhlomo, who is also the chairman of the ANC’s eThekwini region, mayor James Nxumalo, ANC regional leader Monica Jama and councillor Mzi Ngiba from ward 101.
The protests against councillors and lack of service in Cato Crest’s ward 101 shackland and the formal housing area in Cato Manor’s ward 30 have been under way for months. One other community leader from the shacks was killed in March after leading land invasions in vacant areas as a result of the housing shortage.

The protests, which regularly block traffic along Spine, Rick Turner and Bellair roads, reached a critical point last week when government property was destroyed, including the offices of Ngiba and ward 30’s Zanele Dzoyiya. Protesters say that neither of them serve their constituencies and that they are involved in corrupt allocation of council resources, including RDP houses.

I attended the meeting, as both a resident and as a University of KwaZulu-Natal researcher studying Cato Manor’s problems. One of my colleagues taped the public meeting and provided the recording to those who requested it. When journalist Nathi Oliphant wrote about Gwala’s murder in the Sunday Tribune yesterday, he reported that Dhlomo had accused his newspaper of “planting agents to record meetings on its behalf”.

Dhlomo should know that we are not Tribune agents. We are the kind of citizens who are not afraid to speak out when we see injustice, and provide information to the press and society.

In the US two of these whistleblowing citizens are Bradley Manning and Edward Snowden, who are being unfairly prosecuted for leaking information about the government of President Barack Obama. The world knows more about the US’s extreme violence in Iraq, Afghanistan, Pakistan and Yemen thanks to Manning, and about its frightening surveillance capacity thanks to Snowden.

Likewise in South Africa we have a Right2Know campaign concerned about official secrecy – such as the US-style General Intelligence Laws Amendment Bill – and it needs the support of every member of our society. Go to www.r2k.org.za

For example, the police should be investigating Dhlomo and other speakers for incitement to murder. In addition to Gwala, who was shot 12 times a few hours later, three others were targeted at last Wednesday’s meeting, and are presumably in hiding.

Before the crowd was incited, other community residents spoke about problems in the area.

One said: “We are tired of hooligans breaking into bottle stores and destroying the robots.” He said that hooligans had attacked a Somaliowned tuck shop, but the Somalis had beaten the attackers off. The police had been useless, he said.

Another called for the army to be brought in to restore order.

The final resident to speak before the mayor and MEC said that the ANC was being disturbed by “new arrivals” (izifikanamthwalo), which is often used as a xenophobic pejorative.

To her credit, Jama, who was the MC, continually reminded those at the meeting that the ANC did not encourage violence.

Nxumalo’s main message was that ward 101 shack residents should have lower expectations. Because “land does not expand”, they would never be able to satisfy everyone. Even after buying nearby plots, there would not be enough housing for everyone, so some people would be moved to Cornubia.

Nxumalo also blamed residents who had tenants, as well as the Occupy Umlazi movement, which began at Zakheleni Squatter Camp next to the Mangosuthu University of Technology a year ago.

Members of the movement occupied an uncleared plot right next to their councillor’s offices.

In that instance, however, our contacts in Zakheleni insist that their protest led to the council supplying more water, sanitation and electricity.

It is well known that if community service protests create a nuisance in a creative way, sometimes not only do radio traffic reports pay attention to them, but President Jacob Zuma or other dignitaries also visit the scene.

In the case of Cato Manor and Cato Crest, the visits by provincial and municipal politicians did not lead to delivery or even a change in councillor. So the protesters kept increasing the pressure, to the point of last week’s explosions.

Dhlomo was the least forgiving of those expressing grievance. He bragged that ward 101 was the “Gedleyihlekisa Zone”, named after Zuma. Dhlomo told Nxumalo that his “home boy” Gwala should be relocated to Inchanga, where Nxumalo claimed he had a “proper house”, and that he should “scrub his heels because he is leaving today”.

“It’s either he goes or the community goes. He must go. He is not wanted here,” he said.
A few hours later, Gwala was assassinated.
In recent days, as Nelson Mandela continued to struggle for his life and as Zuma entertained Obama, a microcosm of the ANC’s degeneration played out here.

It is obvious who is responsible for the public threat to Gwala, whom I never met but understand was a strong-willed activist committed to his community.

But it is not obvious how this terrible conflict between politicians and their furious constituents will end. Making what we know about this conflict public is a small step towards raising the price of political violence.

The tape recording showing incitement of a crowd against Nkululeko Gwala

Photos from meeting

Ka-Manzi is based at the UKZN Centre for Civil SocietyLaba abahlwempu kakhulu bazosala kakhulu emuva ngaphandle umangabe labo okuyibona okufanele balungise lesimo ngokubasiza bavezwe obala futhi umphakathi wazi ukuthi basebenza kanjani
NguFaith ka-Manzi (The Mercury) 1 July 2013

EMkhumbane sekuphinde futhi kwayindawo yokubulawa kwabantu, ingcindezi kanye nokususwa ngempoqo, njengokubulawa kwelunga laBahlali Basemjondolo kukaNkululeko Gwala.

Izibhelu ezimayelana nokulethwa kwezinqalasizinda eMkhumbane isnodlame njengoba izakhamizi nazo seziphelelwa kakhulu ithemba. Zizama ukukhombisa umhlaba wonke inking ezibhekene nayo, kusho umbhali.
Ubani okufanele asolwe ngalokhu, futhi kungenziwa-njani ukuthi loludlame lungaqhubekeli phambili?

NgoLwesithathu olwedlule eCato Crest Community Centre cishe amalunga omphakathi abalelwa kwizinkulungwane ezimbili zazibuthene emveni kokubizelwa umhlangano ophuthumayo lapho kwakukhuluma khona abaholi bakaMasipala weTheku kanye nobuholi beTheku bukaKhongolose.

Kubaholi ababekhona kubalwa uNgqongqoshe Wezempilo kwisifundazwe saKawZulu-Natal uSbongiseni Dhlomo, obuye futhi abe ngusihlalo kaKhongolose eThekwini, uSobaba woMkhandlu waseThekwini uJames Nxumalo, nomunye umholi kaKhongolose waseThekwini uMonica Jama kanye neKhansela laku Ward101 uMzi Ngiba.

Imibhikilisho emelene namakhansela alezizindawo kanye nokungafiki kahle kwezinqalasizinda kuwadi 101 eCato Crest emjondolo kanye nasezakhiweni zakuwadi 30 eCato Manor sekunezinyanga kwaqala. Omunye wabaholi emjondolo wabulawa ngenyanga kaMashi emva kokuhola iqembu elalizakhela imijondolo emhlabeni owawuvele ungasetshenziswa muntu ngenxa njalo yakho ukushoda kwezindlu.

Lemibhikisho, ejwayele ukuvimba ukuhamba kwezimoto kwimigwaqo emithathu uSpine, uBelllari kanye noRick Turner, ifike kwelinye igiya ngesonto eledlule lapho izakhiwo zikahulumeni zacekelwa phansi, okumbandakanya nokungqongqiswa kwamahovisi kaNgiba kanye noZanele Ndzoyiya waku wadi30. Abakhikilishi bathi womabili lamakhansela awasebenzeli abavoti bakulezi zindawo futhi azimbandakanya nenkohlakalo mayelana nokulethwa kwezinsiza zikamasipala, okuhlanganisa izindlu zeRDP.
Ngangikhona kulomhlangano owawubizwa ngumasipala kanye nobuholi bukaKhongolose eThekwini, njengesakhamizi kanye nomcwaningi ozinze esikhungweni semfundo ephakeme eNyuvezi yaKwaZulu-Natal ebhekelela izinkiga zaseMkhumbane. Omunye wozakhwethu yena wayephethe umshini owawuqopha izinkulumo kulomhlangano womphakathi futhi wanikeza noma ngubani owayewufuna lomhlangano owawuqoshiwe. Ngesikhathi intatheli uNathi Oliphant ebhala ngokubulawa kukaGwala kwiphephandaba iSunday Tribune izolo, wabika ukuthi uDhlomo wasola leliphephandaba “ngokutshala izimpimpi ukuqophela leliphephandaba umhlangano”.

UDhlomo kuemele azi ukuthi asizona izimpimpi zeTribune. Siyiloluhlobo lwezakhamizi ezingesabi ukukhuluma uba zibona bungekho ubulungiswa, futhi bese zitshela abezindaba kanye nezwe.

EMelika izakhamizi ezimbili uBradley uBradley Manning kanye no Edward Snowden, njengamanje abashushiswa ngokungenabulungiswa ngenxa yoveza amahlazo ngeohulumeni kaMongameli uBarack Obama. Umhlaba wazi kakhulu ngesihluku esikhulu saseMelika eIraq, e Afghanistan, ePakistan kanye naseYemen futhi sibonga uManning ngalokho, kanye futhi nobunhloli obusabisayo obenziwa yilohulumeni futhi sibonga uSnowden ngalokho.

Njengoba kwenzeka-ke eNingizimu Afrika sinomkhankaso iRight2Know nawo obhekene nomshikashika wokumelana nezimfuhlo zezikhulu – njengoba kwenzeka kumthetho waseMelika wezobunhloli iGeneral Intelligence Laws Amendment Bill – futhi lomkhankaso udinga ukuxhaswa yizozonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika. Ukwazi kabanzi vakashela e www.r2k.org.za

Ukwenza-nje isibonelo, amaphoyisa kufanele ngabe aphenya uDhlomo kanye nezinye izikhulumi ngokukhuluma okunokuhlohla okuholelel ekubulaweni komuntu. Ngaphezu kokubulawa kukaGwala, owadutshulwa mahlandla ayishumi nambili emva kwamahora ambalwa kade ukhona lomhlango, abanye futhi abathathu okwabuye kwakhulunywa ngabo emhlangweni wangesento eledlule ngoLwesithathu, futhi kusolakala ukuthi babhacile lapho bekhona.

Ngaphambi kokuthi abantu ababethamele lomhlangano bahlohlwe, amanye amalunga omphakathi akhuluma ngezinkinga zakulewadi.

Omunye wabo wathi: “Sikhathele izigcwelegcwele ezigqkeza izitolo zotshwalo futhi zicekela phansi amarobhothi.” Wathi lezizigcwelegcwele zahlasela isitolo umnikazi waso ogowesizwe saseSomali, futhi lesisizwe sashaya abahlaseli. Amaphoyisa awabanga nhlobo nosizo, esho esephetha.

Elinye ilunga lathi akubizwe abezombutho wezempi ukuze kubekhona ukuhlelaka endaweni.

Ilunga logcina ukukhuluma ngaphambi kukaSobaba woMkhandlu weTheku kanye noNgqongqoshe lathi uKhongolose uphazanyiswa ngabokufika abasha izifikanamthwalo, igama njalo elihlala lisetshenziswa uma kushiwo abaseAfrika abaqhamuka ngaphandle kwaleli.

UJama, okunguyena owayephethe lomhlangano, wayelokhu njalo etshela abantu ukuthi uKhongolose awulugqugquzeli udlame.
Umyalezo ophambili kaNxumalo kwakungukuthi abahlali basemjondolo bakuwadi101 kwakungafanele babenathemba kakhulu.

Ngenxa yokuthi “umhlaba awunwebeki”, futhi ngeke bakwazi ukwenelisa wonke umuntu. Wathi nomangabe bangathenga umhlaba oseduzane nelendawo, ngeke kube khona izindlu eziyokwanela wonke umuntu, ngakho-ke abanye abantu bayodluliselwa eConurbia.

UNxumalo wasola futhi abahlali abaqashisayo, kanye neOccupy Movement yaseMlazi, eyaqala emjondolo yaseZakheleni eduze kwesikhungo semfundo ephakeme iMangosuthu University of Technology ngonyaka odlule.

Amalunga alenhlangano ahlala endaweni eyayingakhiwe eduze nehovisi lekhansela lendawo.

Kodwa-ke okwenzeka eZakheleni, njengokusho kwesixhumana nabo kulendawo bathi bona ukubhikilisha kwabo kwaholela ekutheni ikhansele lilethe amanzi, ukuhlanzwakwendle kanye namandla kagesi.

Kuyaziwa kakhulu ukuthi uma kezibhelu ezimayelana nokulethwa kwezinsiza emphakathini udala isicefe kodwa ngendlela enobuciko, kwesinye isikhathi abagcini-nje mgokubikwa lapho imisakazo ikhuluma mayelana nokucinana kwezimoto emgaqweni, kodwa ngisho uMongamelu Zuma uqobo kanye nezinye izikhulu bavasheka kuzo lezozindawo.

ECato Manor kanye nase Cato Crest, ukuvakashelwa abezombusazwei besifunda kanye nomkhandlu akuzange kuholele oshintshweni kwisimo nomakushintshwe ikhansela. Ngakho-ke amabhikishi balokhu befaka ingcindezi, okwaholela-ke kokwenzeka ngesonto eledlule sekushiswa izakhiwo zikahulumeni namahovisi amakhansela.

UDhlomo wayengenayo nhlobo untethelelo kulabo ababekhononda. Wyeqhosha ukuthi uwadi 101 ungaphansi kwe”Gedleyihlekisa Zone”., ebizwa ngoZuma. UDhlomo watshela uNxumalo ukuthi “umkhaya wakhe” uGwala kufanele aphindele eNtshanga, lapho uNxumalo ayethi “kunomuzi wakubo’’, nokuthi kufanele “ahlikihle izinyawo zakhe ngoba uyahamba namhlanje”.

“Kufanele ahambe uma kungenjalo kuhambe umphakathi. Kufanele ahambe. Akadingeki lapha,” kusho uDhlomo.

Emva kwakahora ambalwa. uGwala watholakala esesocongiwe.

Kulezizinsuku, njengoba noNelson Mandela elwela impilo yakhe noZuma amukela kahle uObama, kuvele kancane ukwehla kwesizotha kukaKhongolose.

Kusobala ukuthi ngubani owahlohla emphakathini ngempilo kaGwala, naye ebengingakaze ngihlangane naye kodwa engizwa ukuthi kwakuyisishoshovu esinomfutho futhi esisizinikele kakhulu emphakathini.

Kodwa-ke akukho obala ukuthi lesimo esibi kangaka sokungaboni ngaso linye phakathi kwabezombusazwe kanye nabavoti babo abavutha bhe ulaka siyophela kanjani.

Ukwenza ukuthi zwe ngalesisimo igxathu elincane ekubhekelaneni nenani lodlame lezombusazwe.

UFaith ka-Manzi ungumcwaningi esikhungweni semfundo ephakeme iNyuvesi yaKwaZulu-Natal, eCentre for Civil Society.

 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy