CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
ka-Manzi, Faith  (2014) UMalusi Gigaba ngabe usichomela ngba singenamandla futhi singabantukazana? .  : -.

Summary
Ayangikhathaza amazwi kaNgqongqoshe woMnyango wePublic Entreprise uMalusi Gigaba okuthi “Nikhankasile nilwa neANC sanihlula. Sinihlulile”.

Isizathu salokho ngoba ngaphansi komnyango wakhe abantu baseWentworth, basemjondolo yaseClairwood, nabemizi eyakhiwe kahle, nabaseMerebank bangazithola besuswa kuzona ukuze kufezeke inhloso yedig out port and expansion of the Durban port petro-chem eNingizimu neTheku. Lokhu ukwenza ehlangene neTransnet. Ngiyawathanda amazwi akhulunyulwe isishoshovu saseWentworth uDes D’sa kade ehla esikhumulweni sezindiza ngoLwesibili ehlangatsheziwe lapho athi khona “Ngeke sibuyele esimweni esifana nesama60’s lapho abantu abamnyama nabampofu babephoqwa futhi besuswa ngesankahlu uhulumeni wontamolukhuni bamaBhunu ngoba bengafuni ukuthi thina sihlale eduze kwamadolobha. Esikhundleni sokuthi nagbe lemali ecishe ifike ku$250 billion ngalokhu okuhleliwe ngabe abantu balendawo bakhelwa izindlu labo abahlala emjondolo, balethelwa amanzi kanye nokwenzeza izindawo zokuphumula ezixhasa ukugcinwa k wezemvelo kulendawokazi egcwele izimboni eziphafuza izisisisi ezingcolisa emkhathini. uDes D’sa usanda kwamukeliswa umklomelo iGoldman Environmental Prize eSan Francisco ezweni laseMelika. Lomklomelo futhi uke wanikwa umqondisi wegroundWork uBobby Peek ngonyaka ka1998 owayelwela ukuvalwa komgodi okwakutshingwa kuwo izisisi ezingcolisayo eMlazi kanye nokungcoliswa komoya wasemkhathini imboni enkulukazi eAfrika kaWoyela kulelichweba elimatasatasa kakhulu.

Ngibhala-nje abafundi besikole samabanga amancane eSettlers Primary School linesibalo esikhulukazi emhlabeni wonke wezingane ezinezifo zesifuba ngenxa yokuhlala kulenyandawo. Abantu abaningi abancane kanye nabadala eNingizimu neTheku banenkinga yezifo zofuba, ukuzinwaya, imidlavuza ehlukahlukene ngenxa yokuhlala kuleyandawo.

UTransnet uqamba amanga uma uthi uzodala amthuba omsebenzi ngoba abantu abasebenza echwebeni sebebonke bangu800 ngakho-ke akukho muntu lapha osazoqashwa ukusebenza unomphela mhlawumbe okwesikhashana nezinkontileka. Futhi uma bebuzwa ukuthi uma besusa abantu kulezizindawo bazobayisaphi abanazo izimpendulo.

Abasebenzi nezakhamizi zakulendawo zibhekene nezingozi eziningi ezidalwa amaloli amakhulu ahamba lapho kuhlala khona abantu. Ngonyaka ka2012 kwabakhona izingozi ezingu7000 ezidalwa amaloli ngingasasibali isiphihle esenzeka eField’s Hill ePinetown ngesikhathi kufa abantu abangu23. Ngobani uhulumeni kanye nobhululu bakhe bayekile ukusebezisa izitimela ukuthutha amacontainer basebenzisa amaloli, ngikhuluma-nje imizila eminingi yezitimela ibhadlile engabe iyona ehambisa izimpahla ukuze kunciphe ukucinana emigwaqeni kwehle nezingozi ezidalwa amaloli.

Bantu baseThekwini asingavumi ukuthi indawo yethu icekelwe phansi ngabahwebi bamazwe aphesheya behlangene nabezombusazwe abangabhekeleli ukuthi umuphi umonakalo abawenzayo kwezemvelo zethu ngenxa yezinhlangao ezifana neBRICS lapho iNingizimu Afrika izibona iyisango lokuvulelwa lamanye amazwe ukuhweba ezwenikazi lakithi eAfrika.
Ungathi abazombusazwe zakithi bayathanda ukwakha izakhiwo ezingenamkhiqizo ezaziwa ngokuthi phecelezi amawhite elephants njengeMoses Mabhida kanye nesikhungo sezindiza iShaka Airpprt andisakhulumike ngezizinda ezifana neMedupi kanye neKusile zamandla kagesi ezizoholela ekungcoleni kakhulu komoya wasemkhathini. Ngaze ngazizwela izizukulwane ezizayo lapho isimo sezulu siyobe sesinolaka kakhulu, ozamcolo, izomiso kanye nokunye okungalawuleki.

Usolwazi uPatrick Bond waseUKZN uthi yena njengoba ehlala eBluff omakhelwane bakhe kungabantu abaseWentworth, eMlazi kanye naseClairwood basho kucace ukuthi bamkholwa uNgqongqoshe uGigaba ukuthi uzodala imathuba emisebenzi yesikhashana engu64 000 masekwakhiwa kanye nengu28 000 echwebeni.

UTransnet awubahloniphi abantu abamnyama kanye nabampofu ngoba ipayipi elisuka lapha eThekwini liya eGoli lasuswa indlela elalihamba ngayo emva kokuba izigwili zaseKloffo sezikhonondile laqallwa phansi lajikizeliswa ezindaweni zabantu abamnyama njengakoMbumbulu. Lisaqalwa lalizobiza uR6 billion kodwa manje selizofika kuR23 billion.

Lemali kufanele ngabe isetshenziswa ukwakhiwa kwezingqalasizinda ezidingwa kakhulu ngamakhulu ezinkulungwane zabantu abahlala eNingizimu neTheku ikakhulukazi izindlu ezingabizi kakhulu, amandla kagesi avuselekayo, amanzi. ezokuthutha indle. nezinye izidingongqangi zikamasipala kanye nezokuthutha umphakathi nezinhlelo ezidala imisebenzi ezinzile.

Engathi ukuphumelela kukaD’sa kulomklomelo kungenza ukuthi iTransnet inswinywe umhlaba wonke kwezezimali loluhlelo lwabo lungaphumeleli.

UGigaba uzalwa amakholwa kodwa ukwenza kwakhe akukhombisi ukuzwelana nabantu abangenawo amandla kwezombusazwe. Loluhlelo aphezu kwalo kanye noTransnet luzokwandisa ukushushumbisa kwezidakamizwa, ukuqhubeka kokwanda komoya onezisisi ezingcolisa umoya emkhathini okuholela ekuguquguqukeni kwesimo sezulu, ukudayiswa kwemizimba, ubugebengu kanyenezinye izinkinga.

Engathi abaholi bezombusazwe sebephelelwe ushatini abanandaba nezimpilo zabantukazana. Inkohlakalo. ukukhwabanisa kuyanda ngoba bayazi ukwenza imigomo eyenza lokhu okuthiwa phecelezi is to get away with murder!

 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy