CCS
CCS Events
CCS Libraries
About CCS
CCS Projects
BRICS
CCS Highlights


Publication Details

Reference
Meth, Oliver Translation ka-Manzi Faith (2014) SA: Climate alarm is ringing but ANC government is failing to act! (Ukwethusa kwesimo sezulu kusabalele kakhulu kodwa uhulumeni kaKhongolose awenzi lutho!).  : -.

Summary

The climate alarm is ringing and until now the African National Congress (ANC) led government has failed to act.

While scientific evidence and information on climate change gets more and more overpowering every day, the government still ignores its findings – by refusing to act.

Luthuli House and the Pretoria headquarters have not been vocal on the issue.

Now, the announcement of Russia and South Africa’s nuclear deal is no surprise, as the Voice of Russia in November last year was quoted as saying a deal on nuclear power in South Africa had been struck with the government. More recently, minister of energy Tina Joematt-Pettersson said in her budget speech on July 21 that "nuclear expansion option is a central feature in our future energy mix".

However, the planned investment comes against warnings by the National Planning Commission, which drafted the National Development Plan (NDP) -- a document setting down principles for the country's economic future -- that South Africa should think twice about nuclear energy.

Furthermore, the evidence that government claims to have a mandate from South Africans is “greenwash” – a lie! Very few citizens know the threats and advantages of nuclear power. By pushing this deal forward, the ANC-led government has clearly demonstrated that it is undemocratic and puts profits before people.
So, let’s be frank about this. Climate change is been ignored and it seems, minister Edna Molewa’s Department of Environmental Affairs has long been using the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change as a tool for government, multinational corporations and financiers to force a neoliberal agenda and profit from the crisis.

While the ANC’s 2014 election manifesto did not make specific mention of any particular planned efforts to address climate change, the ANC-led government has adopted a relatively coherent (on paper at least) climate change response strategy. They’ve made international commitments to cut greenhouse gas emissions and made relatively progressive noises about the need to transition to a low-carbon economy.

But, critics have pointed to the construction of Medupi and Kusile -- the world’s largest coal-fired power stations, set in a water-scarce region -- as locking us into an environmentally unsound and high-carbon future. Despite this, Molewa and her cronies continue their premeditated murderous acts.

So, as roads lead to Lima COP20 this year, it is essential for the South African government to work on an ambitious plan before the expected Paris agreement takes effect.

Especially on how to increase action and means of implementation in renewable energy, energy efficiency and land use taking into account the series of workshops that parties had recently.

And, as part of the People’s Mobilisation Campaign, we need to demand action -- action now -- from our leaders! This is necessary as part of the counterbalance to the bureaucratic, government-focused negotiations at the opulent UN Climate Summit talks.

People’s Mobilisation gives us a chance to speak in our own language and terms, in a way we understand best. The government delegates and representatives of major international non-governmental organisations on the inside of these talks are often far removed from the realities on the ground. Different avenues are needed to make concrete, on-the-ground change – there’s no better time than now!

One of the critical issues that need to be addressed is the Green Climate Fund. We need to ensure that it is funded enough to support the requisite US$100 billion per year, required for climate adaptation and mitigation, as soon as possible.

This Climate Summit in New York presents an excellent opportunity for countries to make their initial pledges. COP20 must provide clarity on how developed countries intend to meet their pledge of increasing climate finance to 100bn per year by 2020.

The impact of climate change has already been felt in several parts of the countries’ vulnerable areas. But, Molewa’s false solutions being promoted displace and exploit people, destroy the environment and worsen climate change. This is quite evident with the mega Transnet Pipeline Project been constructed.

The pipeline expansion will double oil flow from South Durban to Johannesburg. The project is not pro-people and is a call for major climate catastrophe.

The climate crisis is our greatest challenge. We need to resist these flawed talk-shop processes and establish a vision for a changeover to sustainable energy systems.

Now is the time for communities to recognise that the climate crisis affects us and to participate in this global movement. We need a real plan that requires knowledge of the political environment and entities involved in understanding the real versus false solutions that the government spews.

We need to hold the government accountable; we cannot allow yet another COP offering the world climate racism, ecocide and genocide of an unprecedented scale.
http://links.org.au/node/4070

[Oliver Meth is a social advocacy journalist and a member of African Youth Initiative on Climate Change. You can network with him via twitter @oliver_meth.]

ENINGIZIMU AFRIKA: Ukwethusa kwesimo sezulu kusabalele kakhulu kodwa uhulumeni kaKhongolose awenzi lutho! Climate alarm is ringing but ANC government is failing to act!
Yenza isivumelwano nezwe laseRussia ngesisisi esiyisikhali esibulala ngokusabala ngomoya sibuye futhi siphehle amadla kagesi

Ngu Oliver Meth Mhlazingu Umhumushi nguFaith ka-Manzi 29 October 2014

Isimo sezulu siyethusa futhi kuze kube manje uhulumeni oholwa yiqembu likaKhongolose uhlulekile ukubhekana nalesisimo.

Ngesikhathi ubufakazi bezesayensi kanye nolwazi mayelane nokushintsha kwesimo sezulu lwanda kakhulu zonke izinsuku, uhulumeni uziba ubufakazi obutholakalayo – ngokunqaba ukubhekana nalesisimo.

Ikomkhulu laleliqembu elibusayo iLuthuli House kanye nekomkhulu lokubuswa kwalelizwe ePitoli abakhulumi nhlobo mayelana naloludaba.

Manje-ke njengoba sekunesimemezelo sesivumelwano esiphakathi kweNingizimu Afrika kanye nezwe lase Russia mayelana nezikhali ezinobungozi kakhulu ezihamba ngomoya futhi-ke lokhu akuthusi, njengoba nomsakazo iVoice of Russia ngenyanga kaLwezi ngonyaka odlule lazwakala lithi isivumelwano samandla alesisikhali esinobungozi esihamba ngomoya (phecelezi nuclear power) eNingizimu Afrika senziwe nohulumeni. Kungekudala-nje, ungqongqoshe wamandla= kagesi uTina Joematt-Pettersson kwinkulumo yakhe yesabelo sakhe mhlazi ngamashumi amabili nanye ngenyanga kaNtulikazi ukuthi "ukusabalal ngamandla ezikhali esiphafuza izisisi kundlela ehamba phambili kwinhlanganiso yamandla kagesi kwikusasa lethu".

Kodwa-ke. loluhlelo lokutshalwa kwezimali kufika kumelene nokuxwayiswa okwenziwe iKhomishani Yezwe Lokuthuthukisa (phecelezi i National Planning Commission), okuyiyona eyaqala yabhala ngoHlelo LikaZwelonke Lokuthuthukisa [phecelezi iNational Development Plan (NDP)] – umbhalo obeka phansi imigomo yekusasa lezomnotho wesizwe – ukuthi iNingizimu Afrika kufanele icabange kabili mayelana namandla kagesi alethwa ngalesisisi esinobungozi.

Okunye-ke futhi, ubufakazi bokuthi uhulumeni uthi unomyalelo oqhamuka kwizakhamizi zaseNingizimu Afrika ‘’kungukukwenzelela’’ – amanga! Zimbalwa izakhamizi ezazi ubungozi balesisi kanye nosizo lwaso. Ngokugijimisa lesisivumelwano phambili, uhulumeni oholwa nguKhongolose uvele wakhombisa ngokusobala ukuthi akuwona owentando yeningi futhi uhambisa inzuzo ngaphambi kwabantu.

Ngakho-ke akesibhekane neqiniso la. Ukuguquka kwesimo sezulu akunakiwe futhi kubonakala sengathi, ungqongqoshe uEdna Molewa woMnyango Wezindaba Zezemvelo kade elokhu esebenzisa iNgqungquthela Yamaqembu (phecelezi iConference of the Parties)kwiUnited Nations Framework Convention on Climate Change njengethuluzi lokuthi uhulumeni, izimboni ezisabalele nakwamanye amazwe kanye nabatshali bezimali ukuthi baphoqe uhlelo longxiwankulu kanye nenzuzo ngalelisigameko.

Ngesikhathi isiqubulo sikaKhongolose kukhetho luka2014 singazange sithini olubambekayo mayelana nemizamo ehleliwe ukubhekana nokuguquka kwesimi sezulu. uhulumeni oholwa yiqembu likaKhongolose usevele nombono ozwakalayo (njangamanje osabhalwe phansi) mayelana nesimo sokuguquguquka kwezulu. Baziphobezele emhabeni wonke ukwehlisa ukuphafuza kwezisisi eziluhlaza futhi benza kancane umehluko ngomsindo ngokuthi kudingeka ukuthi kujikelwe kumnotho onezisisi ezingcolisa kancane.

Kodwa-ke. abahlaziyi noma abagxekayo sebeveze ukwakhiwa kweMedupi kanye neKusile - -izikhungo ezinkulukazi kakhulu emhabeni wonke zokuphehla amandla kagesi ngamalahle, futhi zibe zisesifundazweni esingenawo kakhulu amanzi - - okusivalela ngaphakathi kwekusasa elingelihle kanti futhi eligcwele kakhulu isisisi icarbon emoyeni. Khona kunjalo, uMolewa kanye nobhululu bakhe bayaqhubeka ukwenza lezizigameko abazihleleile zokubulala.

Njengoba-ke, imigwaqo iholela eLima kwiCOP20 uangalonyaka, kubalulekile ukuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika asebenzise uhlelo olungaphumelela ngaphambi kokuthi isivumelwano saseParis siqale ukusebenza.

Ikakhulukazi ekutheni imizamo kanye nezindlela zokwenyusa ukusetshenziswa kwamandla kagesi enziwe kabusha, ukwanela kwamandla kagesi kanye nokusetshenziswa komhlaba ukuthi kumbandakanywe kulemihlangano eminingi lamaqembu asanda kuba nayo kungekudala-nje.

Futhi, njengengxenye yoMkhankaso Wokuhlanganisa Abantu (phecelezi iPeople’s Mobilisation Campaign), sidinga ukufuna umnyakazo- -siwudinga manje umnyakazo- -oqhamuka kabaholi bethu! Lena yingxenye ebalulekile yokusimamisana kwizingxoxo zababusi bnabaphathi ezibhekene nohulumeni kulengqungquthela yezingxoxo zeNhalngano Yezizwe Ngesimo Sezulu edla enkulu imali le.

Ukuzinglanganisa Kwabantu kuzosinika ithuba lokuthi sikhulume ngolwimi lwethu kanye kanye nangemibandela yethu. ngendlela esikwazi kahle kakhulu ukwenza lokho. Abathunyelwe nguhulumeni kanye nabamele izinhlangano ezinkulukazi ezizimele ezigcwele umhlaba wonke abasuke bonke beyingxenye yelezizingxoxo isikhathi esiningi kujwayeleke ukuthi baqhele kakhulu kulokhu okusuke kwenzeka kubantu. Izindawo ezahlukene ziyadingeka ukwenza ushintsho, oluzinzile kubantu- futhi asikho isikhathi esingcono ukudlule lesi samanje!

Olunye udaba olubalulekile kakhulu okufanele libhekwe iGreen Climate Fund. Kudingeka siqiniseke ukuthi ixhaswe ngokwanele ngezimali ukuxhasa u100 wezigidigidi zamadola ofunakalayo njalo ngonyaka, okuyimali edingekayo ukuthi kukwazi ukubhekana nokushintsha isimo sezulu, ngokukhulu ukushesha lokhu.

Lengqungquthela Yesimo Sezulu eNew York ifike nethuba elihle kakhulu kumazwe ukuthi enze izibambiso. ICOP20 kufanele icacise ukuthi ngabe amazwe athuthukile ngabe aohlangana kanjani nezibambiso zawo ngokunyuka kwemali yesimo sezulu ukukhokhela u100 wezigidigidi njalo ngonyaka kuze kufike unyaka ka2020.

Umphumela wokuguquguquka kwesimo sezulu usuvele ubonakele kwezinye izingxenye zomhlaba ikakhulazi ezindaweni ezibuthakathaka. Kodwa, izixazululo zikaMolewa ezingamanga zigqugquzela ukususa abantu nokubaxhaphaza, nokucekela ohansi ezemvelo bese isimo sokushitsha kwezulu sidla kubi. Lokhu kubonakala kugqame ngohlelo olukhulukazi lePayipi likaTransnet elakhiwayo.

Lokhu kwandiswa komzila wepayipi kuyokwenza kuphindaphindeka kabili ukuhamba kwamafutha esuka eNingizimu neTheku eya eGoli. Loluhlelo alinakekeli abantu futhi lizoholela kwisigameko esikhulu esizodalwa yisimo sezulu.

Inkinga yezulu iyona ngqinamba enkulu esibhekene nayo. Kufanele siphikisane nezinhlelo zezingxoxo ezinamaphutha bese siqala umbono wokushintshela kwizindlela zamandla kagesi ezizosimama.

Mnaje isikhathi sokuthi imiphakathi yazi ukuthi inkinga yesimo sezulu inomphumela kithina sonke bese sizimbandakanya kulomzabalazo osemhlabeni wonke. Sidinga uhlelo oludinga ulwazi mayelana nesimo sezombusazwe kanye nezizinda ezihlanganyele ekuqondeni okwangempela kubhekenwe nezixazululo ezingamanga ezihlanzwa nguhulumeni.
Kufanele sense uhulumeni amelane neqiniso ; akufanele sivumele omunye umnikelo weCOP ofika nobandlululo lokucwasa umhlaba ngesimo sezulu, iukucekelwa phansi ezemvelo kanye nokubhujiswa okwamazinga angenakuqoshwa.

[UOliver Meth uyintatheli eyisishoshsovu futhi eyilunga leAfrican Youth Initiative on Climate Change.]

 cast your net a little wider...
 Radical Philosophy 
 AFRICAN ENVIROMENTAL JUSTICE DOCUMENTARY FILMS 
 African Studies Association (USA)  
 New Dawn Engineering 
 Wikipedia 
 Indymedia Radio 
 Southern Africa Report online 
 Online Anti Apartheid Periodicals, 1960 - 1994 
 Autonomy & Solidarity 
 New Formulation 
 We Write 
 International Journal of Socialist Renewal 
 Theoria 
 Journal of African Philosophy 
 British Library for Development Studies 
 The Nordic Africa Institute Online Library 
 Political Economy Research Institute Bulletin (PERI) 
 Feminist Africa 
 Jacques Depelchin's Tribute to Harold Wolpe 
 Chimurenga 
 African Studies Quarterly 
 The Industrial Workers of the World 
 Anarchist Archives 
 Wholewheat Radio 
 Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa  
 Zanon Workers 
 Public Citizen  
 Open Directory Project 
 Big noise films 
 London Review of Books  
 New York Review of Books 
 Monthly Review 
 New Left Review 
 Bureau of Public Secrets  
 Zed Books 
 Pluto Press 
 Duke University Press  
 Abe Books 
 The Electric Book Company 
 Project Guttenberg 
 Newspeak Dictionary 
 Feral Script Kiddies 
 Go Open Source 
 Source Forge 
 www.kiarchive.ru 
 Ubuntu Linux Home Page 
 Software for Apple Computers |  Contact Information  |  Terms of Use  |  Privacy